Links

ADMINISTRACIONS

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Agéncia Catalana de Seguretat Alimentària
Departament de salut
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Fundació Catalana per a la Recerca.

RECERCA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (amb enllaços a centres de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Lleida
Campus Agroalimentari de la Universitat de Girona
Centre de Referència en Tecnología d’Aliments (CeRTa)
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Pol de Recerca i Transferència de Tecnologia Agroalimentària (PORTA)
Institut Nacional d’Investigacions Agràries (INIA)
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA-UPC)

ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS EN CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS A CATALUNYA
Associació en Ciència i Tecnologia dels Aliments de Lleida
Associació de Químics i Enginyers de l’Institute Químic de Sarriá (AIQS)
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)-Comissió d’Indústries Alimentàries
A.E.F.I. Asociación Española de Farmacéuticos de Industria – Secció Catalana
Asociación Española de Dietistas Nutricionistas – AEDN
Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya
Sociedad Española de Ciencias Sensoriales – SECS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’INDÚSTRIES
IES Poblenou, Departament d’Indústries Alimentàries
Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. Area d’Educació de la Diputació de Barcelona

PRIMER I SEGON CICLES UNIVERSITARIS
Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Universitat de Vic. Escola Politécnica Superior. Departament d’Indústries Agroalimentàries
Universitat de Girona, Escola Politècnica Superior
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Universitat de Girona, Escola Politécnica Superior
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Universitat de Lleida. Departament de Tecnología dels Aliments

MASTERS
Màster en Química i Enginyeria Alimentària – Universitat Ramon Llull, Institut Químic de Sarrià
Máster en Tecnología y Control de los Alimentos-Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF)
Máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias Alimentarias
www.fundacio.upc.edu // Màsters Fundació UPC
Màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments-Universitat de Barcelona
Màster en Seguretat Alimentària-Universitat de Barcelona
Màster en Qualitat de Medicaments i Aliments-Universitat de Barcelona
Màster en Nutrició i Metabolisme

DIETÉTICA I NUTRICIÓ
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), Adscrit a la Universitat de Barcelona (UB)
Departament de Nutrició Humana i Dietètica, Escola Universitària de Ciències de la Salut, Universitat de Vic
Universitat Rovira i Virgili. Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica