Estatuts i Reglament

Estatuts:

Article 1.
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 a 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

Article 2.
La societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de govern.

Article 3.
L’àmbit professional de l’Associació abastarà totes aquelles persones físiques o jurídiques interessades en l’estudi, el desenvolupament, la difusió i els intercanvis de coneixements sobre les ciències de l’alimentació, en el sentit més ampli.

Article 4.
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat l’estudi, el desenvolupament, la difusió i l’intercanvi de coneixements sobre ciències de l’alimentació, promoure les activitats dels seus associats i cooperar en la coordinació i el foment dels seus interessos científics, tècnics i professionals, es regeix per aquests Estatuts aprovats en l’Assemblea General extraordinària del 12 de desembre de 1991, pel Reglament de règim interior de l’Associació, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.88) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.88).

Article 5.
El domicili de l’Associació és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 6.
Els membres de l’Associació es classifiquen en:

 1. Membres de número
 2. Membres associats
 3. Membres protectors
 4. Membres d’honor

Article 7.
Definició dels membres:

 1. Membres de número. A Les persones físiques que dediquin les seves activitats científiques o professionals a les ciències de l’alimentació, estiguin interessades en el seu desenvolupament i compleixin les següents condicions: a) Per a ser admès com a membre de l’Associació haurà de ser titular de grau superior o mitjà i/o, en tot cas, ser reconegut, a judici de la Junta Directiva, com a especialista. b) Que sigui presentat per dos membres de número.
 2. Membres associats. Les persones físiques que desitgin aquests Estatuts i que estiguin en període de formació professional o d’estudis i el seu ingrés sigui aprovat per la Junta Directiva, d’acord amb el que estableixen aquest punt i la resta dels Estatuts. Els seus drets estaran limitats a l’assistència als actes socials i corporatius, amb expressa exclusió de la Junta Directiva i del vot en l’Assemblea General.
 3. Membres protectors. Aquelles persones físiques o entitats que desitgin col•laborar amb els fins de l’Associació amb aportacions econòmiques o d’altra índole, amb l’aprovació de la Junta Directiva, i en respectin en tot cas el caràcter científic i independent, per la qual cosa no tindran vot en l’Assemblea General i en la resta dels òrgans de govern de l’Associació.
 4. Membres d’honor. Els qui hagin contribuït al progrés de les ciències de l’alimentació i siguin proposats per la Junta Directiva, en virtut dels seus mèrits o a proposta d’un terç dels membres de l’Associació, i el seu nomenament sigui aprovat per majoria simple en l’Assemblea General.

Article 8.
Deures dels membres:

 1. Acatar i complir els Estatuts i el Reglament intern.
 2. Pagar les quotes i/o les aportacions que s’acordin en cada cas.
 3. Complir i facilitar fidelment el desenvolupament dels fins de l’Associació.

Article 9.
Drets dels membres de número:

 1. Podran ser escollits per a ocupar els càrrecs directius de l’Associació.
 2. Prendre part en les assemblees amb veu i vot.
 3. Percebre els beneficis corresponents a la labor, l’objectiu i els fins de l’Associació.
 4. Formar part dels comitès i les sessions de treball que, si s’escau, s’acordin.

Article 10.
Baixa de membres Els membres causaran baixa en l’Associació quan ho sol·licitin, en cas de dissolució o per acord emès per la Junta Directiva. L’esmentat acord s’emetrà per majoria absoluta dels membres de la Junta Directiva quan el membre de número infringeixi ostensiblement el que estableixen els presents Estatuts i en cas d’impagament per més d’un any de qualsevol de les quotes ordinàries i extraordinàries vàlidament acordades. Els associats cessants perdran ipso facto els seus drets sobre el patrimoni social, si n’hi hagués.

Títol III Govern
Article 11.
El govern de l’Associació estarà a càrrec de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Les persones que regiran l’Associació seran elegides en tots els seus graus per mitjà del sufragi lliure i secret.

Article 12.
La participació dels membres en l’esmentada Assemblea General s’atindrà al que estableix el títol ii i en altres de connexos dels presents Estatuts.

Article 13.
L’assemblea General pot ser ordinària i extraordinària.

 1. L’assemblea General ordinària es convocarà per escrit als membres amb quinze dies d’anticipació com a mínim, i es reunirà, almenys, una vegada a l’any. Serà de la seva competència:
  1. Elegir els membres de la Junta Directiva d’acord amb tot el que es determina en els presents Estatuts
  2. Aprovar, si s’escau, els comptes i balanços de l’exercici, i també la memòria de la gestió anual dels treballs desenvolupats
  3. Pronunciar-se en aquelles qüestions que se sotmetin a l’Assemblea General.
 2. L’Assemblea General extraordinària es reunirà quan sigui acordat per la Junta, i haurà de ser convocada per escrit als seus membres amb quinze dies d’antelació, amb l’especificació de la data, l’hora, el lloc i els temes específics a tractar. Així mateix, la Junta haurà de convocar una Assemblea General extraordinària quan ho sol•liciti per escrit un nombre de vots igual a la tercera Aparts dels membres, i s’hauran d’expressar en la sol•licitud els assumptes a tractar en l’Assemblea. Aquesta es convocarà en un termini comprès entre els quinze dies de la recepció de la sol•licitud. En tot cas, s’hauran de deliberar i decidir, en Assemblea General extraordinària, els següents temes:
  1. La dissolució de l’Associació.
  2. La modificació dels Estatuts. Les assemblees generals seran presidides pel president de la Junta o pel vicepresident o pel vocal de més edat. En aquest ordre de prelació i en absència dels anteriors.

Article 14.
La Junta Directiva és l’òrgan de govern encarregat de la direcció i l’administració de l’Associació i l’execució dels Acords presos per l’Assemblea General.

Article 15.
La Junta Directiva estarà composta pels següents membres: president, vicepresident, secretari general, tresorer i un nombre de vocals imparell a determinar per l’Assemblea General abans de la seva elecció. Tots ells hauran de ser socis numeraris al corrent de les seves obligacions i seran escollits per l’Assemblea General, per mitjà de sufragi directe, lliure i secret. El mandat de tots els càrrecs de la junta durarà quatre anys i nomes podran ser reelegits per el mateix càrrec una vegada.

Article 16.
La Junta Directiva es reunirà almenys cada tres mesos. La convocatòria es realitzarà mitjançant citació personal, a la qual s’acompanyarà l’ordre del dia i la documentació que pugui ser necessària per al millor coneixement dels assumptes a tractar.

Article 17.
Són competències específiques de la Junta Directiva, les següents: a) Presentar a l’Assemblea General, per a la seva aprovació, els comptes de l’exercici anterior i el pressupost per al següent. b) Proposar al president els assumptes que s’hagin d’incloure en l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General, tant de caràcter ordinari com extraordinari. c) Sotmetre a l’Assemblea una memòria anual de les activitats de l’Associació. d) Proposar a l’Assemblea General les quotes que hagin de satisfer els membres. e) Redactar el Reglament de règim intern d’acord amb el títol vii.

Article 18.
El president acomplirà, a títol enunciatiu, les següents funcions:

 1. Exercir la representació de l’Associació en tots els ordres, actes i contractes, i actuar en el seu nom com a executor dels Acords presos per l’Assemblea General.
 2. Convocar i presidir les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Dirigir els debats, mantenir l’ordre de les reunions i executar els Acords.
 4. Fixar l’ordre del dia de les reunions amb l’antelació necessària i segons el que estableixen aquests Estatuts.
 5. Portar la signatura de la correspondència i la documentació de l’Associació i ordenar els cobraments i els pagaments conformement als pressupostos i a les decisions de la Junta Directiva.
 6. Autoritzar les actes de totes les reunions amb el vistiplau.
 7. Realitzar el control de legalitat.
 8. Amb caràcter general, totes les altres funcions pròpies del càrrec i aquelles que es derivin de la llei o dels Estatuts.
 9. Assistència amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
 10. Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
 11. Informar, obligatòriament, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció de Ciències i Tecnologia de les activitats i el funcionament de la Societat. En absència del president, serà suplert provisionalment pel vicepresident, i a falta d’aquest, pel vocal més antic o de més edat, llevat del cas establert per l’article 13 dels presents Estatuts.

Article 19.
El secretari general estendrà les actes de les sessions i juntes, i portarà els llibres de registre de socis i altres assumptes relacionats amb la Secretaria. Anualment redactarà una memòria, que donarà compte de la marxa de l’Associació i que llegirà en la primera sessió de cada any. Notificarà, obligatòriament, al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les seves activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva. En acabar cada curs, i per mediació de la Secció corresponent, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Article 20.
El tresorer estarà a càrrec de la gestió econòmica de l’Associació. Presentarà en la primera sessió anual de l’Assemblea General una relació documentada dels comptes prèviament aprovats per la Junta Directiva. Així mateix, el tresorer redactarà anualment, d’acord amb la Junta Directiva, el pressupost de l’Associació, que serà sotmès a l’Assemblea per a la seva aprovació.

Article 21.
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i els actes públics de la Societat. El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la societat filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la societat.<

Article 22.
Per atendre la gestió tècnica necessària per a l’execució continuada del acords de la Junta Directiva, aquesta podrà concertar la col·laboració amb tercers.

Article 23.
Les sessions científiques versaran exclusivament sobre la discussió dels temes inclosos en l’ordre del dia i relacionats amb els fins científics de l’Associació.

Article 24.
La Junta Directiva elaborarà anualment un programa d’activitats d’acord amb els fins propis de l’Associació.

Article 25.
L’Associació podrà editar les actes de les sessions científiques, i també qualsevol altra publicació, de tipus periòdic o no, relacionada amb les ciències de l’alimentació.

Article 26.
La societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Títol V Règim econòmic

Article 27.
Constitueixen recursos de la societat:

 1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
 2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la societat.

Article 28.
L’Associació aplicarà els seus fons a les activitats estatutàries que es derivin dels seus fins i d’altres de connexos. L’Associació, sota la tutela del tresorer, portarà la comptabilitat, on han de quedar plasmades les operacions econòmiques de l’entitat, que quedaran transcrites en els llibres diligenciats pel president i pel secretari, i s’arxivaran degudament els documents, els justificants i les còpies que es produeixin. Aquesta comptabilitat serà revisada pels censors de comptes que a l’efecte designi l’Assemblea General.

Títol VI Reglament intern
Article 29.
La Junta directiva elaborarà el Reglament de règim intern, que haurà de ser aprovat per majoria de dos terços per l’Assemblea General extraordinària.

Títol VII La dissolució de l’Associació
Article 30.
La dissolució de la societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de les dues terceres parts dels membres de la societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efectes mentre el 10 % dels membres acordin continuar la societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció corresponent, dictaminant favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Títol VIII Disposicions transitòries
Article 31.
Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte; perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que compti amb el vot favorable de la majoria simple de socis presents o representats explícitament i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 32.
Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Barcelona, 20 de febrer de 1992

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ (ACCA)

Preàmbul
De la descripció dels objectius de l’ACCA, segons el títol i dels Estatuts, es dedueixen la definició i l’abast de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

 1. És una associació de persones dedicades o interessades en les ciències dels aliments i de l’alimentació, i no cal interpretar que és una associació de ciències, encara que en l’estudi dels aliments i de l’alimentació convergeixin múltiples disciplines.
 2. Les activitats de l’ACCA són de tipus científic, amb la finalitat pràctica de debatre, comunicar i estructurar els coneixements sobre els aliments per establir previsions vàlides d’utilització. Per això es demana que els membres de l’ACCA tinguin la preparació adient per participar en la comunicació. Altres punts de vista sobre els aliments (de tipus artístic, cultural o social) cal tractar-los a l’ACCA amb bases científiques.
 3. Cal interpretar l’àmbit de les ciències de l’alimentació en un sentit general, i no limitar-lo a l’administració d’aliments. Aquí els aliments són substàncies d’origen natural que són objecte d’elaboració per ser consumides i proporcionar energia i matèria als éssers vius.
 4. L’àmbit de les ciències de l’alimentació és molt extens i complex, ja que inclou substàncies naturals i de síntesi, materials complementaris, processos tecnològics i de control, legislació, etc. D’altra banda, els progressos en altres branques de les ciències, com la biologia, la química, la física, etc., són incorporats fàcilment a la ciència i tecnologia dels aliments.

En conclusió, l’àmbit d’atenció de l’ACCA té un caràcter científic pluridisciplinari i d’horitzontalitat respecte als col·legis professionals.

Govern

1. L’ACCA és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb funcionament autònom tot i que la personalitat jurídica pertany a l’IEC.

2. La Junta Directiva ha de donar compte de les activitats tant a l’Assemblea General com a l’IEC quan ho demani la Secció de Ciències i Tecnologia o qualsevol altre òrgan de govern de l’IEC. La programació d’activitats es fa per cursos acadèmics, d’octubre a setembre.

3. La presentació de candidatures per a les eleccions de la Junta Directiva ha de ser en llistes tancades. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de suplir per acord de la mateixa Junta, excepte el càrrec de president, cas en el qual s’ha de seguir el que estableix l’article 19.k dels Estatuts. La Junta Directiva pot acordar fer canvis interns de càrrecs dels seus membres. Els nous càrrecs han de tenir la mateixa durada que la Junta a la qual s’incorporen. Els canvis a la Junta han de ser comunicats immediatament al col·lectiu d’associats i ratificats en la propera Assemblea.

4. La Secretaria de l’ACCA està inclosa en la Secretaria general per a les societats filials de l’IEC, actualment al carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16, de Barcelona. En aquesta Secretaria hi ha dipositada la documentació de l’ACCA, sota el control del secretari de l’Associació. A més a més del registre d’associats, el secretari ha de mantenir al dia i amb la confidencialitat corresponent un directori de persones, empreses i organismes per a la difusió de les activitats de l’ACCA.

Seccions i reunions

5. La constitució de grups de treball a què fa referència l’article 26 dels Estatuts s’ha de fer sempre a través de la Junta Directiva. Tot associat pot presentar a la Junta Directiva les seves iniciatives per formar grups de treball; en aquest cas, cal que presenti una proposta escrita d’objectius, integrants, protocol d’activitats i pressupost econòmic que suporti les seves actuacions. La Junta Directiva ha d’aprovar, si escau, la formació del grup, i ha d’assignar un representant per facilitar la comunicació amb el grup. La creació de cada grup de treball o de comissió ha de ser comunicada immediatament al col·lectiu d’associats. La seva durada ha de ser la mateixa que la de la Junta Directiva que l’aprovi, llevat que l’Assemblea disposi una altra durada.

6.L’ACCA, a través de la Junta Directiva, ha de mantenir la comunicació amb els seus associats i amb tercers mitjançant els canals següents:

 1. el correu postal o el correu electrònic;
 2. la pàgina web;
 3. el Butlletí de l’ACCA, que s’edita com a mínim quadrimestralment.

7. El Comitè de Publicacions a què fa referència l’article 22 dels Estatuts ha de vetllar pel compliment dels punts b) i c) del preàmbul i ha de formar el Consell de Redacció de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, que publica l’ACCA.

Règim econòmic
8. Els comptes de l’ACCA s’han de portar d’acord amb la Gerència de l’IEC. La comptabilitat a què es refereix l’article 28 dels Estatuts és, doncs, la que registra l’IEC. El tancament de comptes es fa per anys naturals, de gener a desembre.

9. El tresorer ha d’estar en contacte amb el departament de Gestió Econòmica de l’IEC, on queden registrats els comptes de l’ACCA. El cobrament de quotes als associats es fa durant el quart trimestre de l’any corresponent. Els qui no facin efectiu el pagament seran donats de baixa després de no haver atès la tercera comunicació.

10. El número del compte bancari de l’ACCA està suportat pel NIF de l’IEC amb la firma de dos membres de l’ACCA (president i tresorer) i del gerent de l’IEC.

11. Aquest Reglament de règim interior entrà en vigor un cop aprovat en l’Assemblea General extraordinària del passat 13 de desembre de 2004.

Barcelona, desembre de 2004