Estatuts

Article 1
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats pel Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig del mateix any, es modifiquen els Estatuts de l’Associació Catalana de Sociologia.

Article 2
L’Associació Catalana de Sociologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el foment i l’expansió de la nostra disciplina. L’activitat de l’Associació Catalana de Sociologia està regulada per aquest Reglament i subsidiàriament pels Estatuts de l’IEC i per la normativa dels òrgans col·legiats.

El domicili de l’Associació Catalana de Sociologia és el de l’IEC, que actualment és a Barcelona, carrer del Carme, núm. 47.

Article 3
L’àmbit d’actuació de l’Associació Catalana de Sociologia és el dels Països Catalans, i pot establir vincles amb societats de tot l’Estat que, per mitjà de la seva Federació d’Associacions de Sociologia d’Espanya, és sòcia de l’Associació Internacional de Sociologia.

El català és, doncs, la llengua pròpia de l’Associació i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han de ser aprovades per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia.

Article 4
Són òrgans de govern de l’Associació l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 5
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen. S’ha de convocar en sessió ordinària un cop l’any.

La convocatòria s’ha de trametre per escrit a tots els socis, especificant-hi l’ordre del dia i amb una antelació mínima de quinze dies.

Amb caràcter extraordinari, l’Assemblea General pot ser convocada per la Junta Directiva o quan ho sol·licitin per escrit un 10% de membres de l’Associació. En aquest darrer cas, la convocatòria de l’Assemblea General s’haurà de fer en un termini màxim de seixanta dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

Les funcions de l’Assemblea General són:

a) Debatre i aprovar, si s’escau, el programa d’activitats, el projecte de pressupost, la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i la memòria de les activitats realitzades.

b) Tractar els assumptes requerits per la Junta Directiva o bé per un mínim de vint socis per escrit. L’adopció d’acords es fa per majoria simple dels membres assistents, i decideix sempre en cas d’empat el vot del president. S’admet el vot per correu degudament identificat i sempre que arribi un dia abans de la celebració de l’Assemblea. No s’admet el vot delegat.

Article 6
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació. Actua com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta Directiva està formada pel president, el secretari, el tresorer i un mínim de 5 vocals. Si escau, hi pot haver també dos vicepresidents, com a màxim.

Poden ser candidats tots els socis ordinaris de l’Associació.

La durada del mandat és de quatre anys i pel càrrec de president no es computa el temps ocupat en un altre càrrec de la Junta Directiva.

La freqüència de les reunions de la Junta Directiva es decideix entre els seus membres; però almenys han de ser trimestrals. Els acords es prenen per majoria simple i, en cas d’empat, decideix el vot del president.

Les seves funcions són:

— Aprovar l’admissió de nous membres, tant ordinaris com protectors.
— Convocar les assemblees ordinàries i extraordinàries.
— Preparar programes d’activitats i els seus pressupostos.
— Acceptar i tramitar ajudes, subvencions o donacions.
— Realitzar les finalitats de l’Associació.

Els membres elegits de la Junta ho poden ser en mandats consecutius sense límit. L’únic que té la permanència limitada és el president que només ho pot ser dos mandats consecutius.

Article 7
És funció del president, a part de les pròpies de l’Associació, assistir amb veu i vot a les reunions de la secció de Filosofia i Ciències Socials i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. El president és un membre de la Comissió de Societats Filials i té l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, a la Secció que correspongui, de les activitats i el funcionament de l’Associació.

El secretari, per la seva banda, a part de les funcions pròpies de l’Associació, té l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva. A més, trametrà anualment al secretari general de l’IEC, per mitjà de la Secció corresponent, la memòria d’activitats.

Article 8
L’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva serà convocada per la Junta que acaba de sortir a tots els socis amb un mínim de dos mesos d’antelació a la data que s’hagi previst. En tot cas, s’ha de convocar abans que es compleixin els quatre anys de l’anterior elecció. Cal fer constar el lloc, dia i hora de la votació. La data de l’elecció de la nova Junta Directiva es farà coincidir, com a norma general, amb la celebració del Congrés Català de Sociologia que correspongui.

Fins a trenta dies abans de les eleccions els candidats tenen temps per presentar-s’hi; ho han de fer per escrit adreçat al president. Els electors han de conèixer amb temps el nom dels candidats.

El sistema d’elecció pot ser, per candidatures o, si no se n’hi presenta cap, per persones que lliurament es presentin sense formar part integrant d’una candidatura. En tot cas, és l’Assemblea la que decideix el president ja sigui:

a) donant la seva confiança a una candidatura completa en què queda especificada la distribució de càrrecs

b) votant les persones que hagin presentat la seva candidatura individualment. La més votada serà el nou president. Si el més votat no accepta la presidència, l’oferta d’aquest càrrec passa correlativament a les següents persones segons el nombre de vots obtinguts.

La votació és personal mitjançant acreditació prèvia o, també es pot fer per correu en sobre tancat i dipositat a la seu de l’Associació abans de l’escrutini.

La mesa electoral està formada pel president, el secretari i un soci escollit aleatòriament. Es poden designar interventors. La nova Junta Directiva pren possessió immediatament després de la realització de l’escrutini.

Article 9
Un membre numerari de l’IEC, elegit per la Secció de Filosofia i Ciències Socials i ratificat pel Ple, actua com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i vetlla per la qualitat científica de les publicacions i actes de l’Associació.

El delegat és convocat a les reunions de la Junta Directiva de l’Associació Filial i actua com a nexe entre l’IEC i l’Associació.

Article 10
Els membres ordinaris de l’Associació Catalana de Sociologia són tots i totes persones interessades en la disciplina encara que es tracti de professionals que treballin en altres àmbits. La Junta Directiva posa a la seva disposició uns formularis de sol·licitud d’admissió. Els drets de soci es renoven mitjançant el pagament de la seva quota.

Són drets dels socis:

— Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General.
— Presentar-se i elegir els membres de la Junta Directiva.
— Rebre la informació i assistir a qualsevol acte.
— Aportar suggeriments i reclamacions a la Junta Directiva.

Són deures dels socis:

— Abonar la quota que s’estableixi.
— Exercir el vot a l’Assemblea General i en elecció de la Junta Directiva
— Col·laborar en la realització d’activitats que siguin en benefici directe dels membres.

Article 11
L’Associació pot organitzar els grups de treball, accions i comissions que cregui convenients per desenvolupar els seus objectius.

Article 12
Constitueixen els recursos de l’Associació Catalana de Sociologia: Ordinaris: l’import de les quotes de socis i les aportacions de l’IEC.

Extraordinaris: les subvencions o donatius concedits per entitats o particulars (en aquest cas poden ésser nomenats socis col·laboradors) i els seus béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de l’Associació.

Article 13
La dissolució de l’Associació pot ser proposada per la Junta Directiva per unanimitat o a petició de la meitat més un dels membres de l’Associació. L’acord serà pres en una assemblea extraordinària; però només tindrà efecte si dues terceres parts dels membres acorden dissoldre-la. Haurà d’ésser comunicada la resolució a la Secció de filosofia i ciències Socials, dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovada pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 14
Aquests Estatuts són reformables per l’Assemblea General de socis convocada a aquest efecte; tota reforma ha d’obtenir el vot favorable de la meitat dels socis presents i ha d’ésser ratificada pel Ple de l’IEC.

Article 15
En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de l’Associació passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 16
Aquests Estatuts entren en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.
Document complet