Subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública 2013

Subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública 2013.

Ajuts de suport a la recerca: Projectes de recerca

Subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública 2013

Data màxima de presentació de sol·licituds: 06/02/2014

Objecte:
Atorgar subvencions per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i la funció pública, que permetin l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics, i amb l’objectiu d’impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques: processos, estructures, interaccions, i resultats; i el coneixement comparat: èxits, fracassos, propostes i debats.

Sol·licitants:
Les universitats del sistema universitari català, públiques o privades i els seus centres adscrits. Els centres públics i privats de Catalunya, sense finalitats de lucre, que puguin acreditar una activitat continuada de recerca.

Destinataris:
L’execució del projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària.

Durada:
El termini de lliurament dels treballs és de nou mesos a comptar de la data d’acceptació de la subvenció. Aquest termini no serà prorrogable.

Import:
L’import de les subvencions és d’un màxim de 10.000 euros per projecte.

Termini de presentació:
Data màxima de presentació de sol·licituds: 06/02/2014

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolució:
La resolució de concessió o denegació correspon a la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, d’acord amb la proposta de la secretària de la Comissió tècnica.
El termini legal màxim per resoldre i notificar aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds si bé intentarà resoldre’s en el mínim termini possible. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu la subvenció sol·licitada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Administració