J. Costa: «Sobre el «marc de condicions sociolingüístiques favorables» per a la implantació de la normativa lingüística catalana».

Joan Costa Carreras rebé enguany el Premi Modest Reixach de Sociolingüística per l’article «Sobre el «marc de condicions sociolingüístiques favorables» per a la implantació de la normativa lingüística catalana». L’hem convidat a presentar-nos l’estat actual dels seus treballs sobre el tema.

Dimecres, 12 de desembre a les 18:30. Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans, C. Carme 47 de Barcelona. Joan Costa Carreras. Professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant la sessió, presentarem el desenvolupament de la noció de marc de condicions sociolingüístiques favorables (MCSF). Aquest concepte (usat per Vila i Nogué, 2007) sembla imprescindible per al procés d’implantació de la normativa catalana.
En normativa, la implantació significa que els destinataris aprenen, valoren i acaben usant les formes oficials proposades, un cop hi han estat exposats en un marc de condicions sociolingüístiques favorables. Aquest desenvolupament pretén que el concepte de MCSF sigui acadèmicament operatiu per formular hipòtesis sobre quins són els factors que influeixen en la implantació de la normativa catalana.

Per fer-ho es va partir de la concepció que es dona de la “sociolingüística catalana” al monogràfic de Treballs de Sociolingüística Catalana (2011) i de 3 treballs nostres. Seguint sistemàticament els capítols d’aquest monogràfic, es va analitzar quins factors podrien influir en la implantació de la normativa, seguint les tres primeres fases (selecció, codificació i difusió) de l’estandardització segons Haugen (1983). El resultat va ser la identificació de quines condicions sociolingüístiques són més rellevants per a cada fase de l’estandardització i de quines disciplines són les més pertinents per a l’avaluació de la implantació de la normativa. En dos treballs posteriors, també hem analitzat la introducció de l’infinitiu complement o adjunt a la Gramàtica de la llengua catalana per tal d’avaluar la pertinència d’aquest protocol, tot aplicant-lo a la codificació que la GIEC (2016). A la sessió es farà un estat de la qüestió de tota aquesta línia de recerca.

Societat Catalana de Sociolingüística

Administració