ACCIÓ

Les 5 primeres Comunitats RIS3CAT reben 19,1 milions d’euros de fons FEDER

RIS3CATLa Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha destinat 19,1 milions d’euros provinents dels fons del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020  a les primeres 5 Comunitats RIS3CAT amb l’objectiu de transformar sectorialment l’economia catalana a través de la creació de nous productes i serveis innovadors.

Les Comunitats RIS3CAT són grans agrupacions d’empreses i agents del sistema d’R+D+I que promouen actuacions conjuntes per a la transformació d’activitats econòmiques mitjançant l’aplicació de tecnologies facilitadores transversals.

A través de les 5 comunitats, 138 empreses i 64 agents del sistema de recerca i innovació català invertiran 43,8 milions d’euros per desenvolupar aquests projectes en els pròxims 3 anys. En total, els projectes seran desenvolupats per 1.300 professionals catalans de perfil tècnic, científic i empresarial.

D’aquesta manera es comencen a materialitzar els reptes plantejats per l’Estratègia RIS3CAT, que identifica les àrees on Catalunya té més potencial de creixement. Així, en aquesta etapa s’han aprovat les comunitats dels àmbits següents:

Continua llegint

El segell TECNIO acredita 54 agents catalans de tecnologia per a les empreses

Capcalera_Tecnio_tcm176-227232La Generalitat de Catalunya ha donat un nou impuls al segell TECNIO, que acredita les entitats que ofereixen tecnologia diferencial a les empreses. Actualment el segell identifica 54 agents catalans que ofereixen les tecnologies més innovadores per ajudar les empreses a ser més competitives creant nous productes, processos o serveis

El segell TECNIO té una vigència fins a l’any 2019 i acredita quatre tipus d’agents:
1. Desenvolupadors de tecnologia públics (universitats i centres de recerca)
2. Desenvolupadors de tecnologia privats (enginyeries o empreses de base tecnològica)
3. Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (centres tecnològics)
4. Facilitadors de tecnologia públics (oficines de transferència tecnològica).

Els agents TECNIOque s’ampliaran gradualment a noves entitats, podran gaudir de la utilització del segell acreditatiu i obtindran la visibilitat i el reconeixement de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). A més, disposaran de serveis de difusió i comercialització de tecnologia; d’assessorament en cooperació internacional; d’informació preferent sobre activitats d’ACCIÓ; de prioritat en línies d’ajut i programes específics; i finalment, d’activitats de networking i capacitació en transferència tecnològica.

El segell és una evolució de l’antiga xarxa TECNIO creada l’any 2009, i que englobava fins ara centres tecnològics i grups universitaris catalans. En sis anys, els centres TECNIO han ingressat prop de 1.000 milions d’euros, un 50% provinent de la facturació a empreses per processos de transferència tecnològica. En el mateix període, s’han creat 53 empreses spin-offs, s’han sol·licitat 309 patents i n’han transferit al mercat un total de 143.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa (2015)

ACCIÓACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, ha obert la convocatòria 2015 dels Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa. L’objectiu és promoure la compra-venda de patents o llicències de patents adquirides a tercers. En el moment de l’adquisició, la patent ha de ser internacional o haver obtingut aquesta condició al finalitzar el projecte.

A més, els projectes s’han d’emmarcar dins dels sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT. Els beneficis poden ser pimes amb establiment operatiu a Catalunya, en alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Els projectes han de dur-se a terme a Catalunya, amb  una durada màxima de 2 anys. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 785.000 euros. El pressupost mínim acceptat de projecte ha de ser de 30.000 euros i l’ajut màxim per projecte, de 50.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del lloc web d’ACCIÓ. El termini de presentació finalitzarà el dia 11 de desembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Jornada Connect-EU (2015)

El pròxim 27 d’octubre de 2015 se celebrarà una nova edició de la Jornada Connect-EU, organitzada per la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i ACCIÓ. Aquesta jornada és un esdeveniment per conèixer les oportunitats de participació en projectes europeus d’R+D+I en les noves convocatòries 2016-2017 del programa Horizon 2020. L’acte tindrà lloc a partir de les 9.30 hores al Palau de Congressos de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

En aquesta jornada s’informarà sobre els serveis que ofereixen ACCIÓ i la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) a la petita i mitjana empresa, en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la Unió Europea (UE). A més, es donarà assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus d’R+D+I; i es facilitarà l’assessorament directe amb els representants nacionals i de la Comissió Europea.

La jornada s’adreça a empreses, universitats, centres tecnològics i centres de recerca que ja tenen un projecte per presentar a l’Horizon 2020 o que volen iniciar un procés de col·laboració i d’internacionalització de l’R+D+I.

Podeu realitzar la inscripció i consultar el programa al lloc web de la Jornada Connect-EU.

Convocatòria: Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia catalans (2015)

ACCIÓACCIÓ ha obert la convocatòria de l’any 2015 dels Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia catalans. L’objectiu és incentivar, definir i potenciar els plans d’actuació en transferència tecnològica en centres TECNIO i també en potencials candidats per ser acreditats. En aquest darrer sentit, TECNIO ha deixat de ser una xarxa de centres per convertir-se en un segell que acreditarà als agents que ofereixen tecnologia diferencial a les empreses.

La convocatòria presenta 2 modalitats:

1) Ajuts per incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels centres TECNIO: Es finançaran activitats per definir i executar un pla de treball anual, destinat a incrementar la transferència tecnològica cap al món empresarial. També es podran subvencionar activitats conjuntes de dinamització de les universitats per millorar les capacitats de transferència dels centres beneficiaris. La quantitat màxima destinada a aquesta línia d’ajuts és de 800.000 euros i el termini de presentació finalitzarà el 30 de setembre.

2) Ajuts per definir i potenciar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia candidats a ser acreditats: Activitats relacionades amb l’execució del primer any d’un pla de creixement a 3 anys, destinat a incrementar la transferència tecnològica cap al món empresarial. Els beneficiaris poden ser grups de recerca universitaris, centres de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o de la Institució CERCA o altres entitats adscrites a les universitats catalanes que tinguin com a missió principal la transferència tecnològica a les empreses. La quantitat màxima d’ajuts és de 800.000 euros i el termini de presentació finalitzarà el dia 30 d’octubre.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a la implementació d’incubadores i acceleradores corporatives (2015)

ACCIÓACCIÓ ha obert la convocatòria de l’any 2015 dels Ajuts per a la implementació d’incubadores i acceleradores corporatives. L’objectiu és aprofitar el potencial que representen les empreses emergents per a innovar, fer créixer o diversificar els seus negocis.

La convocatòria considera les incubadores i acceleradores corporatives com processos de suport a l’acollida, selecció, acompanyament i creixement, per tal d’assegurar l’èxit de nous projectes d’emprenedoria, alineats amb l’estratègia de l’empresa consolidada (expansió, diversificació, innovació i internacionalització).

Les entitats beneficiàries poden ser empreses mitjanes i grans (volum de negoci anual o balanç general anual superior a 10 milions d’euros) amb establiment operatiu a Catalunya. En global, la quantitat màxima destinada als ajuts és de 150.000 euros.

A través de la convocatòria, ACCIÓ ofereix a les empreses beneficiàries serveis d’assessorament per a la definició i implementació d’una acceleradora i/o una incubadora corporativa. Aquests serveis seran proveïts a través d’empreses externes especialitzades per a cadascun dels àmbits que es contemplen en el procés de definició i implementació. L’ajut serà del 100% del cost subvencionable, fins a un màxim de 30.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del  lloc web d’ACCIÓ. El termini de presentació finalitzarà el dia 30 d’octubre del 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de comercialització tecnològica (2015)

ACCIÓACCIÓ ha obert la convocatòria de l’any 2015 dels Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de comercialització tecnològica. La convocatòria tracta de respondre la necessitat d’apropar i transferir a les empreses catalanes tot el coneixement i la tecnologia generats en l’entorn universitari i de recerca. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1’5 milions d’euros.

Els dos objectius bàsics de la convocatòria són:
1) Incentivar els plans d’actuació de les unitats de comercialització per tal impulsar la comercialització de tecnologies via llicència de patents i/o creació d’empreses de base tecnològica.
2) Potenciar projectes i activitats de comercialització tecnològica dels agents del sistema per fer rendible el coneixement acumulat i assolir la transferència cap al teixit productiu.

S’entén per unitat de comercialització tecnològica un grup de treball especialitzat i amb experiència mínima de 2 anys. Els serveis oferts per la unitat han de tenir un caràcter gratuït i es dirigeixen a entitats que no realitzen una activitat econòmica.

Els beneficiaris poden ser les universitats, els instituts de recerca hospitalaris, i altres centres de recerca i tecnològics ubicats a Catalunya. També hi poden participar les escoles de negoci ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de suport a la comercialització tecnològica.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del  lloc web d’ACCIÓ. El termini de presentació finalitzarà el dia 30 de setembre del 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals (2015)

ACCIÓACCIÓ, l’agència de suport a l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de l’any 2015 dels Ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals. La finalitat és incentivar la realització d’activitats d’R+D industrial i els beneficiaris poden ser  empreses o agrupació d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Emmarcats en l’Estratègia RIS3CAT, les actuacions finançades han de presentar una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. A més, hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries d’R+D o licitacions internacionals. Es valorarà la generació de nova ocupació i d’inversions industrials o la participació de diversos membres del sistema R+D+I català. Continua llegint

Convocatòria: Acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I (2015)

RIS3CATACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, ha obert la convocatòria d’Ajuts d’acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes col·laboradors d’R+D+I (2015). L’Estratègia RIS3CAT és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea (CE) que els estats i les regions europees elaborin estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent. L’objectiu d’aquesta convocatòria és acreditar les Comunitats RIS3CAT, i atorgar ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020) als membres d’aquestes comunitats perquè desenvolupin els projectes del pla d’actuacions.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són: empreses; agents del sistema d’R+D+I; clústers; i finalment, entitats de suport a l’empresa. La modalitat dels projectes pot ser de coordinació; de col·laboració de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació; i finalment, de col·laboració d’innovació en matèria de processos i organització.

Pel que fa als projectes d’R+D+I el pressupost mínim subvencionable és d’1 milió d’euros i l’estructura de participants mínima, de 2 empreses i 1 agent del sistema d’R+D+I. Quant als projectes d’innovació en processos i organització, el pressupost és de 200.000 euros i l’estructura de participants mínima de 2 empreses. No es consideraran elegibles els projectes col·laboradors on una entitat participi en més del 70% de la despesa subvencionable acceptada del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2015. Cal realitzar dos tipus de sol·licituds: per una banda, l’entitat coordinadora de la comunitat ha de complimentar l’imprès de sol·licitud d’acreditació de la comunitat que inclou la presentació del pla d’actuacions i la sol·licitud de l’ajut per al projecte de coordinació; i de l’altra banda, el líder de cadascun dels projectes ha de complimentar la sol·licitud específica per a cada projecte que forma part del pla d’actuacions de la comunitat.

Per més informació sobre les bases de la convocatòria i les Comunitats RIS3CAT, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Programa TECNIOSPRING (2015)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha obert la convocatòria per a l’any 2015 dels Ajuts als centres TECNIO, per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquests centres per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSPRING). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,8 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. L’objectiu dels ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:
1) Modalitat A: Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca.
2) Modalitat B: Incorporació a un centre TECNIO: Estada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSPRING i el termini de presentació serà el dia 21 de juny de 2015.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSPRING.

Butlletí mensual
Twitter