Disposició final

Aquests Estatuts podran ser reformats només en una assemblea general extraordinària de membres convocada a aquest efrecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de les dures terceres parts dels membres de la Scoietat en primera convocatòria, i de les dues terceres parts dels assistents en la segona, la qual no podrà celebrar-se en un termini inferior a un mes després de la primera convocatòria. La reforma també haurà de ser aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.