Disposició transitòria

Els Estatuts de la Societat Catalana de Comunicació entraran en vigor vint dies després que el president de la Societat notifiqui, per escrit, a tots els membres que el secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans ha comunicat al president de la Societat, d’una manera formal i fefaent, que el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha dictaminat, en sentit totalment favorable, el text d’aquests Estatuts.