Títol I

Article 1. Atesos l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple Extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i atesos també els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Intstitut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Comunicació en la Junta General extraordinària reunida en segona convocatòria el 17 de juliol del 1990, d’acord amb allò que estableixen els articles 9è i 10è dels Estatuts de la Societat i de l’article 16è del Reglament intern de la Societat, que fins ara han estat vigents.

Article 2. La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu dels estudis que tenen per objecte la comunicació social, estendre llur coneixement i publicar els treballs dels qui s’hi dediquin.

Article 3. El domicili d’aquesta filial és el de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera corporació acadèmica naional catalana, sota el patronatge de la qual fou fundada l’any 1985 la Societat Catalana de Comunicació.

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de Govern.