Títol II. Membres

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE LA SOCIETAT

Article 5. Són membres de la Societat els fundadors i els membres numeraris que hagin estat admiesos i que estiguin al corrent en el pagament de quotes, i els membres d’honor que siguin acceptats d’acord amb el procés estatutari.

Tots els membres tenen els mateixos drets i deures, llevat dels membres d’honor, que queden dispensats del pagament de les quotes.

Article 6. Els membres d’honor han d’ésser proposats per la Junta de Govern, i acceptats per majoria absoluta dels socis reunits en una assemblea general extraordinària, en la convocatòria de la qual figuraran els noms dels candidats a ingressar amb aquesta categoria.

Article 7. Els requisits per a l’admissió de membres numeraris són els següents:

a) Tenir publicats treballs de recerca sobre comunicació social o presentar estudis inèdits sobre aquesta matèria.

b) Ésser proposat, mitjançant una sol·licitud raonada, per almenys un membre de la Societat, que elevarà el seu escrit a la Junta de Govern.

c) Obtenir aquesta sol·licitud el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern, i que haurà de ser ratificada en la primera assemblea general.

Article 8. Tot membre serà donat de baixa quan hi concorri alguna d’aquestes causes:

a) A petició d’ell mateix.

b) Quan deixi de satisfer la quota fixada.

c) Quan cometi dins de la Societat una falta greu a judici de la Junta de Govern. Abans de determinar la sanció caldrà escoltar el membre. Aquest podrà demanar la revisió de la decisió a l’Assemblea General mitjançant la presentació d’un escrit de recurs en el qual sol·liciti a la Junta de Govern la convocatòria d’una sessió extraordinària del primer òrgan esmentat per tal de tractar d’aquest assumpte.

Article 9. Tot membre té dret a ésser ponent en les sessions científiques de la Societat, i a presentar, exposar o defensar els reports de treballs de recerca acadèmica que desitgi, si bé haurà de subjectar-se a l’ordre que disposi la Junta de Govern.

Article 10. Tots els membres fundadors i numeraris hauran de pagar a la Societat una quota anual de tres mil pessetes, que serà revisada, si s’escau, cada any, i tenen dret a examinar els comptes de la Societat si així ho demanen a la Junta de Govern.