Títol III. Actuació social

DE L’ACTUACIÓ SOCIAL
Article 11. els objectius que defineix l’article 2 d’aquests Estatuts de la Societat es desplegaran mitjançant un programa anual d’activitats, el qual regularà la celebració de sessions científiques i acadèmiques, plans de recerca, seminaris, cursos monogràfics, jornades de treball, debats, col·loquis i conferències; i mitjançant un pla de publicacions i de divulgació dels estudis dels seus membres.

Article 12. La Societat també tindrà cura de promoure i de gestionar la convocatòria de premis, beques, borses per a l’ampliació d’estudis i línies de recerca que facilitin el conreu dels treballs sobre comunicació social, especialment entre la joventut i els estudiants.

Article 13. La Societat tindrà un comitè de publicacions format pel president, el vicepresident, i un vocal que assumirà les funcions de coordinació en aquesta matèria. El Comitè elaborarà el Pla de Publicacions, que haurà d’ésser  presentat a la Junta de Govern, abans del dia primer de novembre de cada any, per tal que sigui inclòs en el pressupost corresponent.

Article 14. Les activitats acadèmiques de la Societat s’obriran al començament de cada curs amb una sessió plenària, la lliçó magistral de la qual serà encarregada per la Junta de Govern a una personalitat destacada en la recerca especialitzada.

Article 15. La Junta de Govern inclourà en el prgrama d’activitats la convocatòria d’una sessió anual de la Societat en la qual tots els membres que ho anunciïn a la Junta de Govern podran sotmetre a debat les seves recerques, de la mateixa manera que podran participar en d’altres sessions d’intercanvi d’informació científica.

Article 16. El prgrama anual d’activitats es completarà amb la convocatòria de sessions acadèmiques en les quals presentaran els seus reports de recerca aquells membres que hi siguin convidats o que ho sol·licitin a la Junta de Govern.

Article 17. La Societat tindrà cura de publicar una memòria o catàleg anual de totes les seves publicacions i tasques realitzades, i una relació de les publicacions dels seus membres.

Article 18. En el si de l’Institut d’Estudis Catalans, i d’acord amb les normes que la corporació estableixi, la Societat promourà la inclusió de premis sobre recerca comunicacional en el cartell anual, en la línia del Premi Joan Givanel i Mas que l’any 1988, a proposta de la Societat Catalana de Comuncació, va instituir la Secció de Filosofia i Ciències Socials.