Títol IV. Govern

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE GOVERN
Article 19. Els òrgans de govern de la Societat Catalana de Comunicació són l’Assemblea General i la Junta de Govern. Amb el caràcter d’òrgans consultius o de treball, la Societat podrà crear els seminaris, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 20. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat, i està formada amb igualtat de drets per tots els membres que hi assisteixin.

Article 21. L’Assemblea General de socis es reunirà, en sessions ordinària o extraordinària, quan la convoqui el president, o quan ho reclami una tercera part dels membres.

Article 22. L’Assemblea General ordinària s’haurà de reunir cada any al mes de gener, segons un ordre del dia en el qual figuraran necessàriament els punts següents:

    — Elecció, si s’escau, de la meitat de la Junta de Govern. Els membres elegits en aquesta Assemblea General ordinària prendran possessió dels seus càrrecs el mes de febrer següent.
    — Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any que ha finit.
    — Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any que s’inicia.

Article 23. L’Assemblea General extraordinària es reunirà quan la convoqui el president, o quan ho sol·liciti per escrit una tercera part dels membres, sempre que en l’ordre del dia de la convocatòria hi figuri d’una manera expressa i explícita la relació dels assumptes que hi seran tractats.

Article 24. En l’ordre del dia de les assemblees generals, de qualsevol mena figurarà, a més del lloc de celebració, eldia i l’hora de començament de les sessions en primera i en segona convocatòries.

Article 25. Per a la primera convocatòria de l’Assemblea serà necessari comptar amb un quòrum de la meitat més un dels membres de la Societat, i per a la segona convocatòria no serà necessària l’existència de quòrum.

Article 26. Tots els acords es prendran per majoria simple dels assistents, llevat dels relatius a la reforma dels Estatuts, els quals hauran de sotmetre’s als requisits que estableix la disposició final única d’aquests mateixos Estatuts; i llevat de les votacions per a l’admissió de nous membres, els quals hauran d’obtenir la majoria absoluta de vots favorables que regulen els articles 6 i 7 d’aquests Estatuts.

Article 27. Correspon a l’Assemblea General l’adopció d’acords relacionats amb les qüestions i competències següents.

a) Elegir els membres de la Junta de Govern.
b) Aprovar l’estat de comptes de l’any anterior.
c) Aprovar el programa anual d’activitats.
d) Aprovar el pressupost anual.
e) Ratificar l’admissió de nou membres.
f) Decidir sobre l’expedient d’expulsió de membres en el cas previst a l’apartat c de l’article 8 d’aquests Estatuts.
g) Reformar els Estatuts de la Societat d’acord amb allò que estableix la disposició final única d’aquests mateixos Estatuts.
h) Aprovar i reformar el Reglament intern, d’acord amb allò que estableix l’article 35 d’aquests Estatuts.
i) Decidir la dissolució de la Societat d’acord amb allò que estableixen els articles 36 i 37 d’aquests Estatuts.