Títol V. Junta

TÍTOL V. DE LA JUNTA DE GOVERN
Article 28. La Junta de Govern és l’òrgan superior de gestió, representació i administració de la Societat, que actua com a òrgan executiu de l’Assemblea i és responsable davant d’ella.Article 29. La Junta de Govern està integrada pels càrrecs següents: president, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals. La titularitat dels càrrecs de la Junta és biennal. Tots els càrrecs són reelegibles.

Article 30. Cada dos anys serà elegida una meitat dels càrrecs de la Junta de Govern en el transcurs de l’Assemblea General ordinària del mes de gener, convocada formalment dos mesos abans.

Des del moment d’aquesta convocatòria quedarà obert un període de presentació de candidatures que tindrà un mes de durada. Es podran presentar candidatures amb llistes completes per a tots els càrrecs que surten a elecció, o candidatures per a un o més càrrecs, encara que no completin la llista. El membre que encapçali cada candidatura, o que es presenti sol, enviarà a la Junta de Govern la candidatura i el programa que proposa.

Durant el mes següent, les candidatures presentades podran comunicar a la resta de socis els seus objectius, el seu programa i les persones que es presenten per als diversos càrrecs. La Junta de Govern enviarà als socis una papereta amb tots els càrrecs i noms que s’hagin presentat. L’elecció es farà per majoria simple dels membres que hagin votat en el mateix acte de l’Assemblea General ordinària o que ho hagin fet per correu mitjançant un sobre signat.

Article 31. La Junta de Govern es reunirà, si més no, una vegada al mes, i sempre que la convoqui el president o una majoria simple dels càrrecs. Quan, a parer de la Junta de Govern, s’observi una absència reiterada, i no justificada, d’algun dels càrrecs, caldrà procedir a la seva substitució.

Article 32. Correspon a cadascun dels càrrecs de la Junta de Govern les funcions següents:

  1. El president té assignades les atribucions en matèria de representació exterior, de direcció general en el funcionament i activitats dels diversos òrgans de la Societat, i convocarà les reunions de les assemblees generals i de la Junta de Govern; assistirà amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. El president és membre de la Comissió de Societats Filials, té l’obligació d’informar la secció que correspongui de les activitats i funcionament de la Societat.
  2. El vicepresident substitueix el president en cas d’absència, o quan aquest li delegui la representació, i vetlla especialment per l’elaboració i desplegament del pla anual d’activitats de la Societat.
  3. El secretari té cura d’aixecar acta de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta de Govern, és el dipositari de la documentació de la Societat, cursa les convocatòries d’assemblees generals i de la Junta de Govern, i vetlla pel compliment dels Estatuts i del Reglament Intern. El Secretari té l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans el prgrama mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta de Govern. En acabar els curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametrà la memòria anual al secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans. En cas d’absència, el secretari serà substituït pel tresorer.
  4. El tresorer elabora el pressupost anual, autoritza les despeses i ingressos amb el vist-i-plau del president, porta l’estat de comptes, i vetlla per l’adequat funcionament econòmic de la Societat. En cas d’absència, serà substituït pel secretari.
  5. D’acord amb la resta de components de la Junta de Govern, cadascun dels tres vocals assumirà funcions relacionades, entre d’altres, amb les publicacions, els programes de recerca, i les relacions externes.

Article 33. Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actua com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop de la Junta de Govern i vetlla per la qualitat científica de les publicacions i dels actes de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Comunicació i actuarà de nexe entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat.