Títol VI. Economia

TÍTOL VI. DELS RECURSOS ECONÒMICS I DE L’ORDRE INTERN
Article 34. La Societat Catalana de Comunicació pot disposar de dues menes de recursos econòmics i materials:

  1. Els recursos ordinaris, obtinguts de les quotes dels membres fundadors i numeraris, i també de les aportacions de l’IEC.
  2. Els recursos extraordinaris, derivats de les subvencions i dels donatius concedits per entitats o particulars, i integrats pels béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 35. La Societat Catalana de Comunicació podrà disposar d’un reglament intern, aprovat per l’Assemblea General extraordinària, en cas que calgués regular el funcionament de l’entitat en allò que no estigui previst en aquests Estatuts.

Article 36. La dissolució de la Societat Catalana de Comunicació només podrà ser proposada per la Junta de Govern, per unanimitat, o bé a petició de les dues terceres parts dels membres de la societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, i aprovat pel Ple d’aquest Insitut per majoria absoluta.

Article 37. En cas de dissolució, la documentació, el patrimoni existent i els béns de la Societat passaran a integrar-se al patrimoni de l’Institut d’Estudis Catalans.