Societat Catalana d'Economia

Data: dimarts 13 de novembre de 2007 a les 19:30 h
Lloc: Sala Fontserè de l’IEC

Ordre del Dia:

— Acta de la reunió anterior (12 de juny de 2006)

— Memòria anual

— Estat de comptes 2006 i pressupostos per als anys 2007 i 2008

— Programa d’activitats

— Renovació de càrrecs de la Junta de Govern

— Torn obert de paraules

— Cloenda

Enguany correspon renovar només el càrrec de Tresorer.
Les candidatures s’han de presentar a la seu de la Societat, adreçades al President, abans del 7 de novembre.

Enguany l’Assemblea general de socis corresponent al curs 2006-2007 es celebra més tard de l’acostumat, donada la prioritat concedida a la Jornada Acadèmica i Commemorativa que, com a contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers 100 anys de l’Institut d’Estudis Catalans, tingué lloc el darrer 5 de juny.

«Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya»

Data: Dimarts 5 de juny de 2007
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Programa de l’acte

Fou un acte molt significatiu de l’ activitat de la nostra Societat, doncs:

— es commemorà la trajectòria seguida mitjançant l’ atorgament del Premi Catalunya d’ Economia i del Premi Societat Catalana d’ Economia, que la nostra Societat (amb em valuós recolzament de Caixa Catalunya) organitza des de l’ any 1991;
— fou la contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers 100 anys de l’ Institut d’ Estudis Catalans, que -com tots sabem- és la Institució que ens acull, i sobretot és la nostra Acadèmia nacional en tots els camps de la llengua i de la ciència.

La part acadèmica de l’ acte consistí en 6 sessions, en les quals els ponents, guardonats amb algun dels 2 Premis esmentats, acompanyats d’altres especialistes, desenvoluparen un balanç sobre l’ estat actual de la investigació i el debat científic en cada una de les 6 àrees proposades. Aquestes intervencions foren moderades per un alt expert en la matèria i seguides d’un col·loqui entre els assistents.

Les sessions foren les següents:

— estudis d’història econòmica sectorials a Catalunya
— desenvolupament i convergència regional a Europa i Espanya
— l’ anàlisi cost-benefici en l’ estudi de les infraestructures en àrees urbanes
— desenvolupament de les ciutats i les grans àrees urbanes de Catalunya
— relacions financeres entre Catalunya i Espanya
— estudis sobre els sectors regulats: el cas de l’energia elèctrica .

L’acte va concloure amb una sessió commemorativa solemne, amb l’assistència dels guardonats amb algun dels 2 Premis, representants de les Entitats que han donat llur recolzament i membres dels successius Jurats d’aquells Premis. Finalment, intervingueren Pere Puig, Salvador Giner, Joaquim Muns i Andreu Mas-Colell.

La participació dels nostres socis i sòcies, així com d’altres interessats, fou quantitativament i qualitativa de molt bon nivell.

El President de la nostra Societat, Pere Puig, declarà que, cada cop més, la recerca que fan les nostres universitats i centres de recerca és més coneguda i reconeguda als mitjans de prestigi nacionals i internacionals. Molts dels nostres joves acadèmics i bona part dels recentment doctorats assoleixen aviat una certa projecció internacional. Una bona part fan estudis i, fins i tot, doctorats a fora dels Països Catalans, i arriben a adquirir un cert domini de la llengua anglesa. Això fa que, cada cop més, les tesis i els altres treballs de recerca estiguin orientats a publicar-se en anglès. Cada cop són més els que acaben essent admesos per les grans editorials o assoleixen el nivell de qualitat que exigeixen els congressos internacionals.