IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

  • 11.01. - 31.05.2017 |
    Seminari del Grup de Filosofia Analítica «10 qüestions, 10 filòsofs»
    » Més informació «
  • 26.05.2017 |
    17th Annual Meeting of the Collegium Politicum «Pain and Punishment in Ancient Thought»
    » Més informació «

Assemblea ordinària de socis

L’Assemblea ordinària de la Societat Catalana de Filosofia tindrà lloc el proper 26 de gener a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, a les 18 hores en primera convocatòria i, a les 18.30 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2017.
3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.
4.- Informe del president
5. – Precs i preguntes