V Congrés Català de Filosofia

  • 03.12.2018 |
    Assemblees ordinària i extraordinària de socis
    » Més informació «
  • 04.12.2018 |
    Lliçó inaugural del curs 2018-2019 «Vindicació filosòfica de la matèria»
    » Més informació «

Assemblea ordinària de socis

L’Assemblea ordinària de la Societat Catalana de Filosofia tindrà lloc el proper 1 de febrer a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, a les 18 hores en primera convocatòria i, a les 18.30 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2018.
3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.
4.- Informe del president
5. – Precs i preguntes