VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats
XXXV Trobades de Maó 2019

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Treballs de Recerca 2019

ACEF
Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 16/03/2017

Diccionari de física

Any Internacional de la Llum

Samarreta SCF
Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Concurs d’imatges de física «Any Internacional de la Llum»

Concurs d’imatges de física «Any Internacional de la Llum»

 

Lum2

En les darreres dècades, la llum ha anat guanyant cada vegada un paper més i més rellevant en el dia a dia de tots nosaltres, des de la llum làser que ens permet escoltar la música d’un CD, a les microones amb què escalfem la llet al matí. Així mateix, en el camp de la recerca científica, la llum en tot el seu espectre ens permet entendre des del mecanisme de les reaccions químiques, a l’estructura de les proteïnes, fins a observar l’univers en instants ben propers al seu naixement.

Arran d’aquests fets, el 20 de desembre de 2013 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’any 2015 Any Internacional de la llum i les tecnologies basades en la llum. El propòsit d’aquesta declaració és transmetre a la societat la rellevància de la ciència i les tecnologies basades en la llum, en la qualitat de vida de les persones, així com en el desenvolupament sostenible, arreu del món, i commemorar un seguit d’efemèrides importants en la història de la comprensió de la llum, des de l’antiguitat fins al segle XXI.

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, vol unir-se en aquesta celebració amb la present convocatòria, amb l’objectiu de fomentar l’interès per l’òptica i la física en la nostra societat, i donar suport al sorgiment de vocacions en aquests camps. La present convocatòria va dirigida, en especial, a la promoció d’aquests objectius entre els joves, premiant l’enginy, la innovació i la capacitat artística i de comunicació dels participants i de les imatges presentades.

light_spiralsAtenent aquests fets, la Societat Catalana de Física convoca el Concurs d’imatges de física «Any Internacional de la Llum» d’acord amb les bases que s’indiquen a continuació.

Bases

1. Imatges
Les imatges que es presentin per al concurs hauran de satisfer els següents requisits:
1.1. La temàtica de les imatges serà lliure.
1.2. Cada imatge enviada anirà acompanyada d’un breu text que n’expliqui el contingut així com, si s’escau, les modificacions tècniques (coloració artificial, modificació del rang dinàmic de luminància, o altres) a què haurà estat sotmesa.
1.3. Cada imatge serà propietat de la persona o persones (d’ara endavant, “el(s) participant(s)”) que les presentin al concurs. El(s) participant(s) hauran de poder demostrar aquest fet si així els ho requereix el Jurat o la Societat Catalana de Física.
1.4. Les imatges seran originals, inèdites, i no hauran estat premiades anteriorment en cap concurs similar. Els participants cedeixen els seus drets sobre les imatges a l’efecte de difondre-les a través de la web de la Societat Catalana de Física d’acord amb aquestes Bases.
1.5. Les imatges seran enviades en format digital JPEG d’acord amb el procediment indicat en la base 4 i tindran una mida mínima de 2600 píxels x 2000 píxels (aproximadament 5 megabytes).
1.6. Si les imatges mostren una o més persones que es puguin identificar, el(s) participant(s) hauran de comptar amb l’autorització corresponent d’aquelles a usar-ne la imatge d’acord amb legislació vigent sobre el dret a la pròpia imatge.

2. Participants
2.1. Podran participar en aquesta convocatòria, presentant imatges a títol individual o en grups de com a màxim tres persones, les persones físiques de qualsevol edat, sexe i nacionalitat.
2.2. Cada participant podrà presentar un màxim de dues imatges en cadascuna de les categories definides en la base 3.1.

3. Categories
3.1. Atenent al mecanisme de generació de la imatge enviada, s’estableixen dues categories per als premis concedits pel Jurat designat per la Junta de la Societat Catalana de Física:
Fotografia: fotografies obtingudes amb càmeres analògiques o digitals.
L’invisible que ens envolta: per a imatges obtingudes mitjançant tècniques de microscòpia (microscopis òptics (fotomicrografia), electrònics…).
3.2. Cada imatge podrà participar només en una d’aquestes categories.

4. Descripció i procediment de participació
4.1. Procediment
Cada imatge serà enviada per correu electrònic a l’adreça electrònica del concurs:  scfiec@gmail.com  amb l’assumpte «concurs imatges de física». En el missatge es farà constar:
Nom complet, edat, i dades de contacte (telèfon i correu electrònic) del participant o participants (autors de les imatges).
Categoria en què concursa la imatge enviada (vegeu la base 3).
Breu text descriptiu de la imatge.
En el cas de participants menors d’edat, es farà constar l’autorització dels pares/mares o tutors a prendre part en el concurs.
4.2. Terminis
El període de presentació d’imatges serà de l’1 d’agost al 17 de novembre de 2014.

5. Resolució del concurs
5.1. Finalitzat el termini de presentació d’imatges establert (base 4.2), la Societat Catalana de Física posarà les imatges a disposició del Jurat designat (base 6) en el termini màxim d’una setmana.
5.2. En el mateix termini, la Societat Catalana de Física habilitarà un espai en la seva web (http://blogs.iec.cat/scfis/) on les imatges enviades podran ser vistes públicament i on podran rebre votacions per al premi popular (base 7.2). La Societat Catalana de Física podrà prendre les mesures que consideri adients per assegurar que la votació popular es desenvolupa de manera correcta, i podrà excloure del premi per votació popular qualssevol imatges que consideri que poden haver rebut votacions manipulades o de manera il·legítima.
5.3. Un cop les imatges estiguin a disposició del Jurat designat per la Societat Catalana de Física, el president d’aquest el convocarà per a determinar els guanyadors de cada categoria.
5.4. El Jurat podrà valorar tant el valor estètic i artístic de les imatges, com el seu valor il·lustratiu o divulgatiu de propietats o fenòmens òptics i físics. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
5.5. La resolució del concurs es farà pública durant la 19a Setmana de la Ciència 2014 (del 14 al 23 novembre).
5.6. El Jurat designat podrà declarar desert el premi en una o ambdues categories, així com atorgar el premi en qualsevol d’elles de forma ex aequo entre dos participants o equips de participants.

6. Jurat designat
6.1. La Junta de la Societat Catalana de Física designarà el Jurat per als premis especificats en la base 7.1.
6.2. El Jurat designat estarà format per tres persones representants de la Societat Catalana de Física i/o experts en fotografia o microscòpia.
6.3. El Jurat podrà demanar opinió a experts externs en fotografia, microscòpia o altres.

7. Premis
7.1. Premis per categories. S’estableixen els següents premis per a cada categoria, atorgats pel Jurat designat per la Societat Catalana de Física:
Un primer premi amb una dotació econòmica de 1000 euros i certificat acreditatiu.
Un segon premi amb una dotació econòmica de 500 euros i certificat acreditatiu.
El Jurat podrà atorgar un accèssit amb una dotació econòmica de 250 euros i certificat acreditatiu.
7.2. Premi popular. Addicionalment, s’estableix un premi amb una dotació econòmica de 500 euros per a la imatge escollida per votació popular mitjançant la pàgina web del concurs.
7.3. Calendari commemoratiu. Totes les imatges guanyadores, així com una selecció entre les altres imatges enviades al concurs, seran emprades per a l’elaboració d’un calendari commemoratiu de l’Any Internacional de la Llum.
7.4. S’atorgarà gratuïtament un exemplar del calendari commemoratiu mencionat a la base 7.3 a cada imatge guanyadora. En el cas d’imatges enviades per equips de 2 o 3 persones, correspondrà un exemplar a l’equip guanyador.
7.5. La Societat Catalana de Física oferirà a tots els guanyadors la possibilitat de fer-se socis per un any amb una quota reduïda en un 20% de la quota de soci corresponent.
7.6. Les dotacions econòmiques podran estar subjectes a retenció de l’IRPF.

8. Cessió i autoritzacions
8.1. La participació en aquest premi comporta la cessió a favor de la Societat Catalana de Física dels drets de reproducció, en qualsevol format i mitjançant qualsevol tecnologia, de la imatge enviada, sense que això afecti els drets morals dels autors.
8.2. L’acceptació del premi o accèssit comportarà l’autorització a favor de Societat Catalana de Física per fer ús del nom i imatge dels guanyadors amb finalitats de divulgació o publicitàries, sense que això generi a favor dels guanyadors o participants inscrits en el Concurs el dret a rebre pagament o contraprestació addicionals.

9. Protecció de dades
9.1. Els participants en aquesta convocatòria seran informats i autoritzaran l’ús de les dades personals facilitades en la inscripció, que seran incorporades en un fitxer automatitzat amb l’única finalitat de portar a terme aquesta iniciativa.
9.2. Els participants hauran de garantir que les dades personals facilitades a l’organització del «Concurs d’imatges de física» són certes.
9.3. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, els participants podran en qualsevol moment exercir el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, adreçant-se per escrit a la Societat Catalana de Física. En cas que un participant, o un membre d’un equip participant, exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals abans de l’atorgament dels Premis, totes les imatges que hagi enviat seran automàticament excloses del Concurs.

10. Dret d’exclusió
La Societat Catalana de Física es reserva el dret d’excloure participants i/o imatges:
Quan s’inscriguin amb dades falses o incompletes, o hi hagi indicis que raonablement poguessin portar a pensar que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les seves dades i l’autoria de les propostes.
Quan la Societat Catalana de Física consideri que les imatges presentades contenen elements que estiguin protegides per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers.
Quan la Societat Catalana de Física consideri que les imatges presentades contenen elements ofensius o que no es corresponen amb els objectius de la present convocatòria.
Quan s’incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
Per qualsevol altra causa justificada.

11. Exoneració de responsabilitat
La Societat Catalana de Física queda exonerada, no fent-se responsable, respecte de l’incompliment per part del(s) participant(s) de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’incompliment pels participants de les presents bases.

12. Acceptació de les bases
12.1. Aquestes bases s’entenen acceptades pels participants pel fet de prendre part en aquest Concurs.
12.2. La Societat Catalana de Física es reserva el dret d’anul·lar, deixar sense efecte o considerar desert els premis o els accèssits establerts.

Barcelona, 10 de juliol de 2014

light_blur

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *