SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l’Institut l’any 1931. Les finalitats de la SCM són: el conreu de les ciències matemàtiques, estendre’n el coneixement en la societat catalana, fomentar-ne l’ensenyament i la investigació teòrica i aplicada, així com publicar tota mena de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

La SCM desenvolupa les seves activitats a totes les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la SCM i la que és usada normalment en tots els seus actes i en les seves publicacions. La SCM es regeix pels seus propis estatuts (5/4/1991), pels estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25/4/1998) i pel reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27/5/1998).

Actualment la SCM compta amb prop de 900 associats. La pertinença a la SCM permet gaudir dels avantatges següents:

– Rebre informació de les activitats que organitza la SCM i participar-hi.
– Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en les activitats de la SCM que en tinguin.
– Participar a les assemblees, en els termes descrits als Estatuts.
– Rebre gratuïtament les publicacions que edita periòdicament la SCM.
– Obtenir un descompte d’un 50% sobre totes les publicacions que edita l’Institut d’Estudis Catalans.
– Gaudir dels acords de reciprocitat que la SCM ha establert amb les associacions següents:

American Mathematical Society (AMS), Australian Mathematical Society (Aust MS), European Mathematical Society (EMS), Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), Real Sociedad Matemática Española (RSME), Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX), Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), Sociedad Matemática Mexicana (SMM), Société Mathématique de France (SMF)Union of Czech Mathematicians and Physicists (JCMF).

La SCM està afiliada al Comité Español de Matemáticas (CEMat), la European Mathematical Society i el Centre International de Mathématiques Pures et Apliquées (CIMPA).

Twitter