“Per a una base de dades col·laborativa de músics d’església a la Catalunya moderna: el model Musefrem (França)”

Conferència a càrrec de Lluís Bertran

Data i hora: 14 de juny a les 19 h.

Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans

El projecte Musefrem (Músiques d’Església a França a l’Edat Moderna) ha federat, durant més de deu anys, els esforços de recerca de cinc equips d’investigadors a l’altra banda dels Pirineus. L’eix central d’aquest treball col·lectiu, la base de dades prosopogràfica Músics d’Església el 1790, ja reuneix més de 20 000 fitxes documentals i més de 2 000 fitxes biogràfiques.

Des d’una visió integrada de la presència musical a l’església, no limitada només a les capelles de música, aquesta base de dades ha fet aflorar itineraris vitals i professionals molts diversos i ha enriquit de manera decisiva la nostra comprensió de les dinàmiques profundes de la carrera musical durant l’Edat Moderna. L’ampliació del marc territorial de la recerca a escala regional o nacional, en superar els límits dels estudis institucionals clàssics, ha possibilitat també la comparació entre institucions i l’observació dels fluxos que les connecten: la mobilitat dels músics i la circulació de la música.

A Catalunya, la notable acumulació de resultats en l’àmbit dels estudis locals durant els darrers 30 anys genera, avui, les condicions de possibilitat per al desenvolupament d’un projecte semblant. Un objectiu de recerca d’aquesta mena oferiria la possibilitat de reunir i de formalitzar de manera sistemàtica dades fins ara molt disperses i d’emprendre un esforç de síntesi en diàleg amb les disciplines veïnes de la història econòmica, social i cultural i amb el nou camp de les humanitats digitals.

Partint de l’experiència acumulada dins el projecte Musefrem i tenint en compte la situació de la recerca a Catalunya, voldria plantejar, per tant, l’interès d’articular una base de dades similar d’àmbit geogràfic català. Aquesta proposta hauria d’anar acompanyada d’una reflexió col·lectiva orientada a facilitar la col·laboració del major nombre possible d’agents individuals i institucionals, un ús optimitzat dels recursos digitals ja disponibles i el ple aprofitament de les possibilitats actuals del treball en xarxa.

A la conferència s’explicarà el funcionament i els resultats del projecte Musefrem i s’avaluarà la possible adaptació d’aquest model al cas català. La intenció és també la de generar un espai obert de preguntes i d’intercanvi d’idees en torn d’aquests projectes amb la resta d’assistents a l’acte.

* Enllaç: Muséfrem – Base de données prosopographique des musiciens d’Église en 1790

http://philidor.cmbv.fr/Publications/Bases-prosopographiques/MUSEFREM-Base-de-donnees-prosopographique-des-musiciens-d-Eglise-en-1790