Estatuts

Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia

D’acord amb els articles 11 i 18.2 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple en sessions extraordinàries de 22 de gener i 2 d’abril  de 2001, i d’acord amb els articles 65 a 72 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 17 de novembre de 2014, 22 de juny de 2015 i 14 de desembre de 2015, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia.

Article 1

La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitats: propugnar, impulsar i aplegar la investigació educativa en les terres de llengua i cultura catalanes seguint l’orientació de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). R: aplegant coneixement aportat per diverses ciències. D: desenvolupant, creant, dissenyant, instrumentant, amb orientació fonamentada d’acció. I: estenent les innovacions, instruments, sistemes en col·laboració amb escoles, entitats i institucions.

 1. Presentar el coneixement científic de la pedagogia als professionals per a contribuir a una acció educativa i docent fonamentada, consistent, coherent i eficaç per a una pràctica reflexiva i presa de decisions en cada context.
 2. Afermar la cultura i la llengua catalana en una societat multilingüe amb ciutadans plurilingües valorant la presència d’altres llengües.
 3. Promoure recerca interdisciplinària en el marc de l’Institut d’Estudis Catalans en col·laboració amb d’altres societats i seccions i a l’exterior amb les universitats, de terres de llengua catalana en primer lloc.
 4. Desenvolupar accions de difusió en col·laboració amb entitats que apleguen professionals docents, educadors i pedagogs i amb aquelles que s’adrecen a la infància i joventut.

Article 2

El domicili de la Societat Catalana de Pedagogia és el de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Article 3

El català és la llengua pròpia de la Societat Catalana de Pedagogia. Serà usada en tots els actes, treballs i publicacions de la Societat.

Article 4

 1. Seran socis de la Societat els pedagogs i pedagogues catalans així com els professionals i estudiosos de l’educació que hagin estat admesos a la Societat Catalana de Pedagogia segons el Reglament.
 2. Els socis poden ser personals i institucionals.

Article 5

 1. La Societat serà regida per una Junta de Govern composta per un president, un o diversos vicepresidents, el secretari, el tresorer i el director de publicacions i per l’Assemblea General de socis. La Junta de Govern serà l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i l’Assemblea General en serà l’òrgan sobirà.
 2. El president o presidenta, a més de les seves funcions específiques assistirà amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans; serà membre de la Comissió de Societats Filials i té l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, a la Secció que correspongui de les activitats i funcionament de la Societat.
 3. El secretari o secretària, a més de les seves funcions específiques, tindrà l’obligació de notificar al Consell  Permanent de l’IEC el programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les juntes de govern, i en acabar cada curs, i per mitjà de la Secció corresponent, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.
 4. La Junta de Govern es renovarà cada quatre anys i els membres es podran presentar a una sola renovació consecutiva. Les possibles renúncies o baixes dels membres de la Junta de Govern seran proveïdes fins al final del període.
 5. La Junta de Govern estarà assistida per un Consell de vocals representatius de les agrupacions territorials i dels equips de recerca actius o dels àmbits de treball que s’hagin creat.

Article 6

L’Assemblea General de Socis es reunirà segons convocatòria del president o d’una tercera part dels socis, una vegada l’any.

Article 7

La Societat tindrà cura d’elegir un Comitè de Publicacions, format pel director o directora  de la Revista Catalana de Pedagogia amb adjunt i assessors i diversos secretaris-redactors. El Comitè científic es regirà segons les  normes nacionals i internacionals  admeses en revistes científiques.

Article 8

 1. Aquests Estatuts seran reformables en Assemblea General extraordinària de socis, mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta dels vots emesos dels socis de la Societat i l’aprovació de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.
 2. Es facilitaran sistemes de delegació de vot en un altre soci o de vot electrònic no presencial en el cas de manifestar la impossibilitat d’assistir a l’ Assemblea General.

Article 9

La dissolució de la Societat podrà ésser acordada en una Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte mentre set socis acordin continuar la Societat i sigui aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 10

En cas de dissolució, la documentació i les propietats de la Societat passaran a l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 11

L’Assemblea General extraordinària podrà aprovar per majoria de vots presents el Reglament que regularà el funcionament de la Societat. La Societat es regirà, també, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 12

Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern, i serà el responsable davant l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat. El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat Filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Estatuts aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Pedagogia el  20 de juny de 2018 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 23 de maig de 2019.

L’EDUCACIÓ A L’HORA

Altres activitats
 • No hi ha novetats

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Activitats
comptador

1