Reglament de règim interior

Aquest text del Reglament ajustat al contingut dels Estatuts de la SCP que foren aprovats el dia 6-6-91 i ratificats pel Ple de l’IEC el 28-6-91, ha de ser reajustat als Estatuts de la SCP aprovats el 20.06.2018, ratificats pel Ple de l’IEC el 23.05.2019. L’article 14.3 del Reglament  queda modificat de fet per jerarquia normativa dels estatuts.

Capítol 1.-Denominació i finalitats

Article 1
La Societat Catalana de Pedagogia (SPC) és una societat científica , filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que es va crear l’any 1988 amb l’objectiu de propugnar, impulsar, aplegar i difondre la recerca i la innovació educatives en l’àmbit territorial dels països de parla catalana en els quals té competències l’Institut d’Estudis catalans.

Article 2
Son finalitats de la societat:

a) Aplegar en una associació els professionals de la pedagogia i les persones que han realitzat aportacions educatives importants en les terres de parla catalana.
b) Impulsar i Col·laborar en la investigació (recerca) educativa, especialment en allò que fa referència a la vida de les institucions educatives i els moviments pedagògics del nostre país.
c) Esdevenir un espai d’anàlisi, reflexió, i diàleg sobre la situació de la pedagogia i de l’ensenyament a Catalunya i als Països Catalans, sobre el seu passat i sobre la seva projecció futura en el context internacional.
d) Contribuir a divulgar l’interès per la pedagogia i el fet educatiu, interès tant propi i característic del nostre poble.

Article 3
Per l’acompliment de les finalitats esmentades en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 • Representar a l’associació, a través del President i la Junta de Govern, en els òrgans de consulta i de govern que l’Administració Educativa tingui establerts o pugui establir en matèria de participació en l’ensenyament.
 • Organitzar Jornades de treball, estudi, i reflexió sobre qüestions d’interès per l’educació en el nostre país.
 • Realitzar i promoure actes acadèmics com ara: conferències, debats, taules rodones, cursos, seminaris, per a aprofundir en temes diversos i d’actualitat sobre l’educació i el fet educatiu.
 • Constituir grups de treball per a estudiar, debatre i analitzar aspectes de la pedagogia que puguin resultar interessants.
 • Editar el Butlletí o la Revista de la Societat titulada “Revista Catalana de Pedagogia”, i aquells altres treballs pedagògics que es considerin d’interès per acomplir les finalitats de la associació.
 • Crear ajuts a la recerca pedagògica per promoure la innovació i la investigació en aquest camp, al nostre àmbit geogràfic, adreçat a estudiosos de la Pedagogia.
 • Organitzar trobades i actes socials que afavoreixin l’intercanvi d’experiències professionals entre els membres de la societat i els professionals de l’educació tant la formal com l’informal.
 • Elaborar els estudis i dictàmens i propostes que la societat estimi convenient en relació a l’Educació i a les Ciències de l’Educació a fi que puguin ser lliurats a altres associacions, o a l’Administració Educativa.
 • Participar en totes les activitats, que com a filial de l’IEC, se’ns demani o ens pertoqui intervenir.

Capitol 2.- Dels membres de l’Associació

Article 4
Podran ser membres d’aquesta societat , d’acord amb els seus Estatuts : els pedagogs , així com aquells els professionals de l’educació que garanteixin el seu interès per la Pedagogia i que disposin d’una reconeguda trajectòria professional en el camp de l’educació.
També podran ser socis entitats, fundacions, o persones jurídiques en la forma que estableix aquest Reglament.

Article 5

 1. Pel que fa a persones físiques, distingim les categories de soci següents: el numerari, l’emèrit, l’honorífic i el protector.
 2. Les persones jurídiques poden ser socis corporatius i també protectors.

Article 6
Per accedir a la condició de soci cal presentar complimentada una sol·licitud amb l’aval de dos socis de l’entitat que serà estudiada i considerada per la Junta de Govern la qual podrà acceptar-los provisionalment mentre no siguin admesos definitivament per l’Assemblea.

Article 7
Els drets del soci de la SCP són els següents :

a) Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.
b) Elegir i ser elegit en els òrgans de representació de la societat
c) Intervenir en el govern i en la gestió de la societat d’acord amb els Estatuts i el present Reglament.
d) Participar en les activitats organitzades per la Societat i rebre’n la informació corresponent.
e) Poder fer servir els serveis comuns que estiguin a disposició dels socis.
f) Formar part dels grups de treball que s’estableixin.
g) Rebre les publicacions de la Societat.
h) Accedir a tota la documentació administrativa i comptable de la Societat.
i) Totes les que es derivin del compliment d’aquest reglament i de la normativa general de les associacions.

Article 8
Els deures del soci són :

a) Actuar d’acord amb les normes dels Estatuts i del present reglament i de la normativa general d’associacions.
b) Acceptar i complir els acords de l’Assemblea General, i de les normes determinades per la Junta de Govern.
c) Aportar la col·laboració necessària per el bon funcionament de la Societat.
d) Estar al corrent del pagament de les quotes que es determinin.

Article 9

 1. D’acord amb les diferents categories de soci , s’estableixen les quotes següents :
  a) Els socis numeraris paguen la quota establerta per l’Assemblea General.
  b) Els socis emèrits podran, si ho sol•liciten, gaudir de la quota reduïda que estableixi l’assemblea.
  c) Els socis corporatius i els protectors paguen la quota especial establerta per l’Assemblea general per aquestes categories.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes reduïdes per als socis numeraris que també pertanyin a altres societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans. I que ho sol•licitin formalment.
 3. Si dos o més socis numeraris tenen el mateix domicili familiar, poden sol•licitar de pagar una sola quota ; en aquest cas, cadascun d’ells té els mateixos drets i deures que els altres socis numeraris , però reben un únic exemplar de les publicacions i de les trameses.

Article 10
Es perd la condició de membre de la SCP. Per una de les raons següents : Per voluntat pròpia, comunicada per escrit a la junta de govern; per no pagar les quotes establertes ; per incomplir les obligacions contingudes en els Estatuts o en el present Reglament, en aquest cas serà exigible la quota corresponent a l’exercici en curs; per la dissolució de l’Associació.

Capítol 3.- De l’organització i funcionament
Secció 1.- De l’Assemblea General

Article 11
Els òrgans de govern de la SCP són els següents :

 • L’Assemblea General
 • La Junta de Govern, que esta constituïda per:
  President, i un o més vice-presidents.
  Tresorer
  Director de Publicacions
  Secretari
  Vocals, vinculats als diverses àmbits d’activitat de la SCP.

Article 12

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’entitat, es reunirà, de forma ordinària, una vegada a l’any. Serà convocada pel President de la SCP. I serà convocada amb caràcter extraordinari a petició de la Junta de Govern, o bé, a instàncies d’una tercera part dels socis.
 2. A les assembles ordinàries s’hi tractaran les qüestions següents :
  • Les línies generals d’actuació de l’entitat i es presentarà, si més no, la memòria d’activitats anual, i la programació de les activitats futures,
  • La proposta d’incorporació definitiva a la Societat de nous socis,
  • La fixació i modificació de quotes o de les condicions d’adhesió de socis corporatius,
  • La Modificació dels Estatuts o d’aquest Reglament.
  • El control de la gestió i l’activitat desenvolupada per la Junta de Govern
  • L’elecció dels càrrecs de la Junta de Govern, per cada període.
  • Qualsevol altre tema que proposi el seu President i que tingui relació amb la bona gestió i funcionament de l’entitat.

Article 13

 1. La convocatòria d’Assemblea General, s’haurà de fer per escrit i amb una antelació de cinc dies com a mínim. Expressant : dia , hora i lloc i l’ordre del dia.
 2. L’assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi ha una assistència del vint-i-cinc per cent dels socis. En segona convocatòria es constituirà sigui quin sigui el nombre d’assistents.
 3. Els acords es prendran per majoria dels presents. El vot es personal i indelegable. Pot fer-se per correu o lliurant-lo, en un sobre tancat, personalment a un altra soci degudament autoritzat pel votant.

Secció 2 .-De la Junta de Govern

Article 14

 1. La Junta de Govern de la SCP, es l’òrgan de gestió, representació, i administració de la societat, tal com estableix l’article 5 dels Estatuts, aprovats el 1991.
 2. Els membres de la Junta de Govern són elegits per sufragi lliure i secret en una Assemblea general.
 3. El mandat dels membres e la Junta de Govern tindrà una durada de quatre anys i podran presentar-se a successives convocatòries, fins a un màxim de tres consecutives.
 4. El President de la SCP abans de convocar l’Assemblea que comporti renovació de càrrecs, haurà de fixar un termini per que els socis puguin presentar les candidatures per a esdevenir membres de la Junta de Govern, a fi que es puguin fer públiques aquestes candidatures al mateix temps de fer la convocatòria a l’assemblea. Entre la data de convocatòria i la celebració de l’Assemblea hi ha d’haver vuit dies com a mínim.
 5. Les candidatures seran tancades, és a dir, es presentaran tants noms com llocs hi hagi per cobrir, especificant el càrrec per a que es presenta cada persona a elecció. Resultarà escollida la candidatura que hagi obtingut més vots.

Article 15

 1. La Junta de govern de la SCP té les següents atribucions :
  a) Ostentar i exercir la representació de la societat i dur a terme la direcció i l’administració de les decisions preses en l’Assemblea General, d’acord amb les directrius que se li marquin.b) Presentar a l’Assemblea general la proposta d’establiment de quotes que hagin de satisfer els socis, l’accés de nous socis.

  c) Presentar a l’Assemblea general el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, així com, el pressupost de l’exercici següent per la seva aprovació.

  d) Elaborar la memòria d’activitats i presentar-la a l’aprovació de l’assemblea.

  e) Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, les finalitats de la societat.

  f) Aprovar l’establiment de Delegacions de la Societat, per descentralitzar la seva activitat, tal com preveu el present reglament.

  g) Nomenar el membre de al Junta que s’encarregarà de cada grup de treball, o de cada àmbit d’activitat de la societat.

  h) Portar a terme les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres instàncies per tal d’aconseguir subvencions, l’ús de locals o altres tipus d’ajut.

  i) Organitzar i gestionar les activitats programades cada curs acadèmic, i aprovades en el Pla d’Acció que anualment s’aprovarà a l’Assemblea.

  j) Resoldre provisionalment qualsevol imprevist en aquest Reglament i donar-ne compte a la propera Assemblea.

  k) Qualsevol altre facultat que no sigui atribuïda a cap altre òrgan de govern, o que els mateixos òrgans deleguin en la Junta.

 2. La Junta de Govern es reunirà amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però en cap cas, podrà ser inferior a tres mesos. La Junta de Govern serà convocada amb antelació i serà un deure dels membres electes assistir-hi. Es prendran els acords per consens i si cal per majoria del vots dels assistents. De les reunions de la Junta la secretaria n’estendrà la corresponent acta.
 3. Cada membre de la Junta de Govern s’encarregarà d’organitzar els diversos àmbits d’activitat, entre d’altres : l’acadèmic, el científic, el social, el de divulgació-comunicació, el de publicacions, i si s’escau, el de descentralització d’activitats.
 4. La Junta de Govern podrà crear a més, de grups de treball, una Comissió Permanent que també haurà de ser presidida pel President i que tindrà per funció elaborar propostes per a ser aprovades pel ple de la Junta i l’Assemblea.

Article 16

 1. Les funcions pròpies del President , Secretari i Tresorer de la SCP són les que corresponen amb caràcter general a aquests càrrecs en la normativa general i allò que estableixen els nostres Estatuts en el seu article 5.
 2. El Comitè de Publicacions al que es refereix l’article 7 dels esmentats Estatuts, serà presidit pel vocal de la Junta de Govern elegit per aquest càrrec i tindrà cura de totes les publicacions de l’entitat singularment de la “Revista”, que es publicarà periòdicament.

Secció 3 .- De les delegacions territorials

Article 17

 1. Amb l’objectiu d’incrementar la presència territorial de la Societat i d’acostar les activitats i les possibilitats de participació , la SCP, podrà crear i constiuir delegacions. Aquestes delegacions podran establir-se, si s’escau, a iniciativa dels socis els quals hauran de sol•licitar-ho per escrit a la Junta de Govern de l’entitat, fent constar objectius, seu, normes internes, socis que en volen formar part i el nom del seu representant a la Junta de Govern.
 2. La delegació, una vegada creada per la Junta disposarà d’autonomia de gestió però no pot atorgar-se la representació de la SCP davant de tercers, sense una autorització expressa de la Junta. La delegació haurà de presentar un Pla de treball i un projecte econòmic a la Junta, mitjançant el seu representant, per tal de poder rebre el suport i els recursos necessaris pel seu funcionament.

Capítol 4.- Del règim econòmic i dissolució de la Societat

Article 18
La SCP disposa de recursos que provenen de:

 • Quotes dels socis, fixades per l’Assemblea general, i que hauran de fer efectives els socis.
 • Aportacions genèriques prominents de l’IEC per les despeses corrents de locals i secretaria, o bé per aportacions específiques que l’IEC atorga si es sol·licita en la forma requerida a les societats filials com ajut a la publicació, i a l’organització de certes activitats científiques.
 • Subvencions oficials o donacions o herències de particulars que puguin arribar.

Article 19
Anualment es fixarà un pressupost en euros que contindrà tant els ingressos fixos, com la previsió de la despesa de funcionament de la societat. És responsabilitat del Tresorer, sol•licitar els ajuts o aportacions necessaris pel funcionament de l’entitat i controlar la despesa.

Article 20
La SCP es podrà dissoldre en la forma i els termes que estableix l’article 9 i 10 dels Estatuts vigents.

L’EDUCACIÓ A L’HORA

Altres activitats
 • No hi ha novetats

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Activitats
comptador

1