Obert el termini d’admissió de candidatures al Premi de la Societat Catalana de Química 2014

Premi de la Societat Catalana de Química

51a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre química.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2009.

No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.

Es poden concedir fins a dos accèssits.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part dels autors, d’adaptar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de la Societat Catalana de Química.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2014. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 18 de juliol de 2014.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2013, a les 13 hores

 

Condicions generals dels premis de les societats filials per a estudiants

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i s’han d’haver elaborat abans del 23 d’abril de 2013.

Les obres s’han de presentar en tres exemplars impresos en paper o bé en dos exemplars en paper i un en suport digital. Els treballs impresos han de tenir el format ISO A4, han d’estar mecanografiats a un espai i mig d’interlineat i s’han de presentar relligats.

Els treballs, tant els exemplars impresos com l’exemplar en suport digital, s’han de presentar acompanyats d’un document que contingui les indicacions següents:

• nom i cognoms dels autors;

• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;

• NIF dels autors;

• premi a què aspira l’obra;

• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions;

• un certificat d’estudis dels autors.

 

Les candidatures s’han de lliurar a:

Institut d’Estudis Catalans

Secretaria General

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Acte públic de lliurament: 22 d’abril de 2014

El resultat dels premis serà oficial un cop ratificat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.