Estatuts

This post is also available in: English

Estatutos | Statutes

Text dels Estatuts aprovats per l’Assemblea de la Societat Catalana de Química el 4 de desembre de 2003 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 d’octubre de 2004.

Article 1
D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’IEC, aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb l’article 67 del Reglament de règim interior de l’IEC, aprovat pel Ple el dia 8 d’abril de 2002, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Química.

Article 2
La Societat Catalana de Química, filial de l’IEC adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat promoure el conreu d’aquesta ciència, fomentar-ne la investigació, difondre’n els resultats en les terres de llengua i cultura catalanes i promoure la renovació dels seus aspectes pedagògics, així com la seva projecció social.

Article 3
La Societat Catalana de Química es regeix per aquests Estatuts i pel seu Reglament de règim interior, així com pels Estatuts de l’IEC (22.1.2001 i 2.4.2001) i pel Reglament de règim interior de l’IEC (8.4.2002).

Article 4
La seu social de la Societat Catalana de Química és la de l’IEC.

Article 5
La Societat Catalana de Química desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 6
Són membres de la Societat les persones que han estat admeses tal com marca el Reglament i estiguin al corrent de pagament de quota. La Societat Catalana de Química consta de socis numeraris, estudiants, corresponents i honoraris. La pèrdua de la qualitat de soci es pot produir per falta reiterada de pagament de quotes o bé per decisió de l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 7
Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 8
1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.

2. L’Assemblea General es reuneix quan ho indica el president o ho reclamen el 15% dels socis. S’ha de reunir preceptivament, com a mínim, una vegada a l’any.

3. Són funcions de l’Assemblea General:

 1. Aprovar les actes de les sessions.
 2. Aprovar les propostes de modificacions dels Estatuts, abans de sotmetre-les a l’IEC.
 3. Aprovar el Reglament de règim interior i les seves possibles modificacions.
 4. Aprovar les línies generals d’actuació de la Societat i el control de la gestió dels càrrecs electes de la Junta Directiva.
 5. Aprovar els comptes de l’any que s’acaba i el pressupost de l’any següent.
 6. Acceptar les altes i baixes de socis de la Societat.
 7. Elegir els membres de la Junta Directiva.
 8. Crear, modificar o suprimir seccions especialitzades.

Article 9
1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea.
2. La Junta Directiva està formada per president, secretari, tresorer i entre quatre i dotze vocals. La Junta Directiva es renova cada tres anys. Les vacants de la Junta Directiva que s’esdevinguin eventualment en els tres primers càrrecs han d’ésser proveïdes per la Junta amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentàries següents.

3. Són funcions del president:

 1. Ordenar la convocatòria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i presidir-ne les reunions.
 2. Tenir cura de l’execució dels acords.
 3. Exercir la representació de la Societat.
 4. Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC.
 5. Participar en la Comissió de Societats Filials i en d’altres que pugui crear l’IEC.
 6. Informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la secció que correspongui de les activitats i el funcionament de la Societat.

4. Són funcions del secretari:

 1. Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva per ordre del president.
 2. Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i aixecar les actes corresponents.
 3. Estendre les certificacions oportunes en nom de la Societat.
 4. Comunicar al Consell Permanent de l’IEC el programa d’activitats de la Societat, els canvis que es produeixin en la Junta Directiva i els acords de l’Assemblea General.
 5. En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametre al secretari general de l’IEC la memòria anual.

5. Són funcions del tresorer:

 1. Percebre les quantitats assignades a la Societat per qualsevol concepte.
 2. Lliurar les despeses autoritzades d’acord amb el pressupost.
 3. Redactar la memòria anual de Tresoreria i el pressupost.

Article 10
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actua de delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva i és responsable davant de l’IEC de les publicacions i els actes de la Societat. El delegat és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actua com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 11
La Societat pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12
La Societat disposa d’un comitè de publicacions format per un director de publicacions i els vocals que la Junta consideri adients. Aquest comitè vetlla per l’adequació dels treballs presentats i els proposa perquè siguin publicats si ho creu convenient.

Article 13
La Junta Directiva ha de nomenar un vocal perquè es faci càrrec de la pàgina web de la Societat. Aquest vocal ha de vetllar pel funcionament eficient d’aquesta pàgina i perquè els seus continguts s’adaptin als objectius esmentats per l’article 2 d’aquests Estatuts.

Article 14
Un reglament de règim interior, aprovat per Assemblea general, ha de regular el funcionament de la Societat en allò que no estableixen aquests Estatuts.

Article 15
Constitueixen recursos de la Societat:
1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 16
La dissolució de la Societat Catalana de Química pot ésser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició del 50% dels membres de la Societat. L’acord ha d’ésser pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre un terç dels membres acordin continuar la Societat, i mentre no se n’hagi fet un informe i no s’hagi proposat a la secció corresponent, no hagi estat dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i no hagi estat aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 17
En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat Catalana de Química passaran a integrar-se en els de l’IEC.

Article 18
Aquests Estatuts poden ésser reformats en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels presents i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 19
Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hauran estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.