“He luchado muy duro para aprender Sami”: La recuperación de una lengua minoritaria en Suecia

Dimarts, 17 de novembre de 2015 a les 18:00

Sala Puig i Cadafalch. Seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al C. del Carme 47 de Barcelona.

Conferència de la Professora Carla Jonsson

Sami és la denominació que s’aplica a les llengües minoritàries de Suècia que tradicionalment s’han parlat al nord de Finlàndia, Noruega, Rússia i Suècia. En aquesta conferència, Carla Jonsson presentarà els resultats d’un estudi sobre l’ús del sami entre adolescents a Suècia, analitzant també com s’utilitza la llengua per negociar qüestions sobre patrimoni cultural i identitats. En l’anàlisi es té en compte l’ús del sami tant parlat com escrit, i s’incideix especialment en les formes d’agentivitat que els adolescents assumeixen per aprendre i / o desenvolupar la llengua.

La presentació es farà en castellà.

Carla Jonsson és professora del Centre de Recerca de Bilingüisme (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet) i professora visitant a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha investigat qüestions de multilingüisme, política lingüística i interculturalitat en contextos diversos: el teatre chicano als EUA, escoles internacionals a Suècia i l’experiència dels nous parlants de Sámi.

 

 

 

Compartir

Nous talents en Sociolingüística catalana

Dijous, 19 de Novembre a les 19:00 a la sala Pere i Joan Coromines

Seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al C. del Carme 47 de Barcelona, a les 19:00.

Amb aquest acte la SOCS vol iniciar de forma regular sessions de difusió dels millors treballs de fi de grau i de màster que es presenten a les nostres universitats de tema sociolingüístic. En aquesta sessió es presentaran els treballs següents:

 

 

Jordi Ortiz de Antonio (TFM(UPF)
La comunitat lingüística en el gaèlic escocès:una aproximació teòrica i aplicada
El Parlament escocès va aprovar l’any 2005 la Gaelic Language (Scotland) Act per la qual es dotava el gaèlic escocès d’estatus oficial i s’iniciava una política lingüística nacional. El present treball descriu la llengua cèltica d’Escòcia en una aproximació sociolingüística, a partir del model de Spolsky (2004, 2009) de política , lingüística; analitza els criteris de definició i els models que s’han proposat per definir el concepte de comunitat lingüística i els aplica al gaèlic d’Escòcia; i defineix la concepció que n’assumeixen els tres sectors implicats en la política lingüístic a gaèlica: els agents, els teòrics i els usuaris. Amb aquesta recerca s’arriba a la conclusió que a nivell nacional o local es pot parlar d’una comunitat lingüística gaèlica en termes de delimitació sociopolítica restringida a Escòcia i de diverses comunit ats de pràctica on conflueixen usuaris de gaèlic escocès i d’altres llengües. Així mateix, la divergència en la concepció que tenen els agents, els teòrics i els usuaris no suposen, deu anys després de l’inici de la política lingüística oficial, cap fracàs de les polítiques aplicades.

 

Carlota Camarasa (TFG/UDL)
Estudi comparatiu: La llengua catalana en el sistema educatiu de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià
En aquest treball s’estudia la regulació de la llengua catalana en l’ensenyament de les comunitats autònomes que la tenen com a llengua pròpia, i en règim de cooficialitat: Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Després de repassar el marc legal (constitucional i estatutari) de cada comunitat, i de fer una ullada a allò que apunten els principals textos sobre drets lingüístics en un nivell internacional, s’analitzen els dos sistemes lingüístics escolars vigents en aquests territoris: el sistema de conjunció lingüística (molt sovint conegut com a immersió, tot i que aquest és un terme la precisió del qual convé discutir) i el sistema de separació lingüística. Seguidament, es presenta el resultat de les proves de competències bàsiques efectuades en aquestes comunitats (amb l’absència significativa de dades públiques per part de darrer govern valencià) i es comparen aquests resultats amb els de les recents enquestes d’usos i coneixements lingüístics dels mateixos territoris.
L’objectiu principal del treball és, doncs, oferir una panoràmica general dels models lingüístics educatius vigents a Catalunya, a les Illes Balears i al País Valencià, valorar la relació que s’hi estableix entre les dues llengües oficials i, per últim, mirar si hi ha una concomitància entre els resultats d’aquests sistemes (reflectits, en principi, en les proves de competències bàsiques) i els usos i coneixements generals de la llengua catalana en aquests tres territoris principals del domini lingüístic.

 

Andrea Sunyol (TFM/UAB)
Multilingüisme i ideologies de globalisme en una escola internacional a Catalunya: la construcció lingüística de la internacionalitat.
Aquest treball de fi de màster és una etnografia sociolingüística que pretén analitzar com es construeix la internacionalitat a través de les pràctiques multilingües en una escola elitista en procés d’internacionalització. Les preguntes de recerca que donen forma al treball són: quines són les pràctiques lingüístiques de l’escola; quin valor i significat hi tenen les diverses llengües; i com s’hi construeix lingüísticament, discursivament i semiòticament la internacionalitat.
És particularment interessant que l’escola estigui immersa en un canvi de model. Aquesta institució s’està construint com a internacional, però alhora necessita preservar la identificació nacional, sembla, per conservar el seu segment de mercat. Això fa que hi hagi una tensió latent entre el trilingüisme oficial que proposa, les ideologies d’igualtat entre llengües i un discurs identitari. L’atribució de valor i la mercantilització d’algunes de les varietats lingüístiques que s’hi ensenyen i s’hi parlen contribueix a establir categories lingüístiques desiguals i coincidents (llengües oficials, estrangeres, pròpies, internacionals) i a categoritzar l’autenticitat dels parlants en relació amb la llengua que parlen (locals, internacionals, nadius).
La complexitat d’un moment de canvi fa, d’una banda, que la delimitació dels espais lingüístics sigui molt visible i revela els discursos contradictoris que circulen al centre. Aquest context és ideal per examinar com cada vegada més les institucions educatives s’adapten a les exigències socials, econòmiques i polítiques de la modernitat tardana.

 

En els inicis de la Sociolingüística Valenciana: impacte i pervivència de l’obra de R.L. Ninyoles i L.V. Aracil

 

PapersdeSLDijous 22 d’octubre de 2015 a les 19h
Lloc: Sala d’Actes de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), c/ Sant Ferran 12, València

Conferència a càrrec de Raquel Casesnoves (IULA-Universitat Pompeu Fabra) i Amadeu Viana (Universitat de Lleida). Presentador: Joan Pujolar

 

Els anys 60 del segle XX van presenciar el naixement i l’eclosió de la moderna sociolingüística, amb perspectiva científica, tant als Estats Units com a Europa. Als territoris de llengua catalana, dos joves valencians, Lluís V. Aracil i Rafael Ll. Ninyoles van llavors sacsejar la percepció i les metodologies d’anàlisi de la realitat social amb noves eines conceptuals i una amplitud de referències i de perspectiva que qüestionaven els esquemes de la tradició local, tant a Catalunya com al País Valencià. Les seues idees, i de vegades propostes, van tenir també un fort ressò internacional i continuen sent un punt de referència inevitable. A hores d’ara, i amb la perspectiva de mig segle, és lícit revisar quines van ser les seues aportacions més decisives, quines poden haver caducat i quines tenen encara vigència per a comprendre, o transformar, el món de principis del segle XXI.
El Grup Català de Sociolingüística, creat l’any 1974, va constituir el primer nucli d’estudiosos d’aquesta disciplina a l’àrea catalanòfona, i va comptar, en les primeres etapes, amb la participació activa de L.V. Aracil. L’actual Societat Catalana de Sociolingüística, continuadora d’aquest Grup, ha volgut, en el 40 aniversari de la fundació, contribuir al coneixement i la valoració de les aportacions crucials d’aquests dos importants sociòlegs del llenguatge.

 

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració