Premi Jesús Tuson a un treball sobre diversitat lingüística.

Amb l’objectiu de recordar i reconèixer la tasca de Jesús Tuson per donar a conèixer i fer respectar la diversitat lingüística del món, la Xarxa Vives d’universitats i el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona convoquen el premi Jesús Tuson a un treball sobre diversitat lingüística.

Convocatòria 2018. Data límit de presentació de propostes: 31 de març de 2019. Bases

Jesus Tuson (1939-2017) va ser catedratic de lingiiistica general a la Universitat de Barcelona. A mes de la seua tasca docent, va crear una amplia obra assagistica que ha estat fonamental en els darrers anys a l’hora de coneixer i reconeixer el valor de la diversitat lingiiistica. Treballs com El luxe del llenguatge, on es presenta el llenguatge com una capacitat humana universal, Mal de llengiies, pie d”arguments contra els prejudicis linguistics, o Patrimoni natural, entre molts d”altres, han estat font dinspiració per a nombrosos defensors de la diversitat lingiiistica. Ates que la defensa names te sentit si es fonamenta en el coneixement, es convoca aquest premi amb la intenció de promoure la recerca i la transferencia de coneixement del patrimoni linguistic de la humanitat.

Bases
1. El concurs es obert a professors i alumnes de les universitats de la Xarxa Vives.
2. Es poden presentar treballs (de fi de grau, de master …), tesis, articles, llibres, capitols de llibre, etc. que tinguen com a tema la diversitat lingiiistica del món.
3. La llengua del treball es lliure. S’haura d’aportar una versió en catala quan la llengua del treball siga una altra.
4.El jurat valorara especialment la contribució al coneixement de la diversitat lingiiistica als territoris de la Xarxa Vives. Es tindran en compte sobretot:
– descripcions de llengiies
– treballs sabre tipologia lingiiistica
– propostes de classificació de llengiies
– treballs de sociolingiiistica (actituds, usos, etc.)
– estudis sabre contacte de llengiies
– estudis sabre processes de substitució lingiiistica
– estudis sabre revitalització lingiiistica
5.En igualtat de condicions, el premi s’atorgara a treballs sabre llengiies l”estudi de les quals no tinga antecedents en el nostre ambit academic.
ó. Els treballs poden ser presentats pets mateixos autors o per professors de les universitats de la Xarxa Vives.
7. Caldra enviar el treball que opte al guardó (i la seua traducció al catala, si escau) a traves del formulari w eb del premi a www.vives.org/tuson.
8. El termini de lliurament es el 31 de mar� de 2019.
9. La dotació del premi es de mil euros (1.000,00 €). En cas que les obres tinguen diversos autors, el premi es distribuira equitativament si no es que els mateixos autors sol· liciten altres solucions de comu acord. El premi pot restar desert o no esser adjudicat.
10. Els treballs s”hauran d’haver presentat o publicat durant 2018 (any natural). Cada autor hi podra participar names amb una sola obra per edició.
11. El veredicte del jurat sera inapel-lable.

Font:: Premi Jesús Tuson

Administració