Crida d’articles TSC 33: “Llengua i Economia”

Crida d’articles – Treballs de Sociolingüística Catalana – http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

Número 33 (2023) – Monogràfic: «Llengua i economia»

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d’articles per al número 33 (2023), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «Llengua i economia», com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista, o ressenyes de llibres.

Per a la secció monogràfica us convidem a col·laborar-hi dins el tema següent: «Llengua i economia». La crida d’articles va dirigida a totes aquelles persones que hagin investigat i treballat en el tema de les llengües i l’economia. L’ample camp de la relació entre economia i llengua inclou qualsevol de les perspectives que s’hi relacionen: l’economia, el món del treball, l’empresa i les organitzacions, la sociologia i la resta de ciències socials. Alguns investigadors han avaluat els rendiments econòmics de les persones amb coneixement del català i les altres llengües, però també han avaluat els costos, el retorn econòmic i les inversions en el multilingüisme, la intensitat de les habilitats comunicatives requerides en el desenvolupament de les professions en la societat informacional, la mercantilització de les llengües, l’emergència de subjectes linguistics “monetitzats”, les relacions entre llengua i classe social, l’elitisme i la seva relació amb les llengües internacionals i locals, les relacions dels capitals econòmics, socials, culturals i simbòlics (Bourdieu) amb els usos i ideologies lingüístics, o les llengües en el camp del comerç i la publicitat.

Cal afegir que, a part de la possibilitat de publicar dins la part monogràfica del volum, les persones interessades poden, com és habitual, enviar articles per a la secció miscel·lània de tema lliure en el marc de la revista.

La revista publica els articles preferentment en català, però també rebem de grat articles de qualitat en altres llengües com el castellà, l’anglès, el francès, l’italià, el portuguès i gallec, i l’alemany d’autors de fora del domini lingüístic català. Els articles han de tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters amb espais (incloent-hi els annexos), i en el cas de les ressenyes, l’extensió màxima és de 10.500 caràcters amb espais. La data màxima per a la recepció d’articles per al número 33 és l’1 de març de 2022, mitjançant el formulari de la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. S’aconsella als autors consultar les normes de publicació de la revista <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions> abans de redactar els textos. Com és preceptiu, tots els articles han de passar per dues avaluacions externes i anònimes abans de la seva acceptació per a la publicació. És recomanable que ens envieu una proposta abans mitjançant l’adreça de gestió tsc(arrova)iec(punt)cat.

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. D’acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l’ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles inèdits en els camps de la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Les persones destinatàries de la revista són tant especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS) i Linguistic Bibliography, té la màxima avaluació en el sistema CARHUS, i ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconixement de la qualitat editorial i científica.

Des de la seua fundació (1976) i fins al número 14/15 (2000) la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n’és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil», el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana», el 24 (2014) a «Les ideologies lingüístiques», el 25 (2015) a «L’avaluació de la implantació de la normativa lingüística», el 26 (2016) a «Les llengües en les TIC», el 27 (2017) a «La transmissió lingüística intergeneracional», el 28 (2018) a «Llengua i poder», el 29 (2019) a «La llengua catalana i la mundialització», el 30 (2020) a les «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants», el 31 (2021) a «L’estandardologia comparada: teoria i pràctica», el 32 (2022) a «L’avaluació de les polítiques lingüístiques», i el 33 (2023) «Llengua i economia».

Administració