Crida d’articles per al proper número de la Revista LSC: “Música i llengua” (2022)

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2022. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

Les connexions entre la música i la llengua són ancestrals i totes dues han conviscut al llarg de la història de la humanitat. Música i llengua comparteixen elements (so, ritme, melodia, sintaxi…) que s’organitzen en categories per ser produïts, combinats i memoritzats. En les manifestacions musicals i lingüístiques de les persones s’han observat processos d’abstracció i de seqüenciació similars i sembla que comparteixen una mateixa base cognitiva.

En la interrelació entre llengua i música també s’ha parlat d’aspectes emocionals relacionats amb les primeres manifestacions musicals, que faciliten l’adquisició de les llengües. En el viatge lingüisticomusical de la humanitat, la música, igual que la llengua, té una importància fonamental en qualsevol societat perquè és un mitjà de comunicació, una eina de transformació social i, en definitiva, part del patrimoni cultural d’un poble.

El número 20 de LSC se centra en les connexions entre música i llengua en sentit ampli. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca filològica i musical, connectats amb àrees de coneixement que hi estan vinculades com la psicolingüística, la pedagogia o la sociologia. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat els assoliments i els reptes de futur d’aquesta interrelació.

Coordinació: Josefina Carrera-Sabaté (UB)

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és presentar estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Per aquest motiu, els articles estan escrits per a un públic no expert (estudiants de graus i màsters, investigadors d’altres àrees de coneixement, etc.).

CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació
www.ub.edu/cusc
Administració