Beques EAPC assessorament lingüístic

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) convoca beques per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els seus àmbits d’actuació. Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l’augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional de les persones beneficiàries mitjançant la realització de tasques pròpies de l’EAPC, amb la tutoria de la persona que es designi.

Una d’aquestes beques es destina a la col·laboració en assessorament lingüístic i serveis documentals. Les tasques i funcions en què els becaris es formaran són:

-Suport a les tasques d’assessorament lingüístic en català de l’Escola (revisió de textos, atenció de consultes i elaboració de materials).

-Suport a les tasques relacionades amb el procés editorial de les publicacions que gestiona el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions, especialment de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law; la Revista Catalana de Dret Públic, i l’European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service.

Les persones beneficiàries han de ser persones físiques que tinguin el nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1) i siguin graduats o llicenciats amb titulació obtinguda dins dels tres anys previs a la data de presentació de la sol·licitud, indicada a la convocatòria, en els estudis d’informació i documentació o titulacions similars de grau d’interès per a l’organització.

El període de gaudiment de la beca s’iniciarà a partir de l’1 de febrer de 2023 o en tot cas del mes següent al de la publicació de la resolució de concessió de les beques i finalitzarà el 30 de novembre del mateix any.

La col·laboració consisteix a executar les tasques assignades durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres, a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, carrer Girona, 20 de Barcelona, presencialment o en línia un màxim de dos dies a la setmana.

Cada beca té una dotació econòmica de 700 euros mensuals i es farà efectiva a mesos vençuts, a excepció dels mesos incomplerts que es pagaran prorratejadament, i el mes d’agost, que no computa econòmicament.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Les sol·licituds i la documentació annexa s’han de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través de tràmits gencat.