Cent anys de passió per la Natura

Cent_anysMemòria núm. 14. Cent anys de passió per la natura. Una història de la Institució Catalana d’Història natural. 1899-1999, de Josep M. Camarasa

Prefaci

5

Pròleg

7

1. Introducció

9

2. La fundació i les primeres passes (1899-1904)

11

2.1. Els fundadors

12

2.2 La incorporació de nous socis

14

2.3 Estatuts i ideari

15

2.4. Els primers anys de vida social de la ICHN i la crisi de 1904

17

2.5 Les publicacions

22

2.6 Les relacions amb altres institucions

24

Taules del capítol

26

3. Els anys de consolidació (1905-1915)

31

3.1 Els estatuts de 1904 i els de 1911

32

3.2 La nova activitat social

33

3.3 Les publicacions

38

3.4 Les relacions amb la Junta de Ciències Naturals

40

Taules del capítol

42

4.La incorporació a l’Institut d’Estudis Catalans (1916-1923)

45

4.1 El camí de la integració

45

4.2 Els estatuts de 1917 i els de 1920

52

4.3 L’activitat social

54

4.4 Les publicacions

60

Taules del capítol

65

5.L’encallada de la dictadura de Primo de Rivera (1924-1930)

67

5.1 Les restriccions econòmiques i polítiques

67

5.2 La retracció de la vida social

68

5.3 Les publicacions

71

Taules del capítol

74

6.El redreçament truncat dels anys de la República (1931-1936)

75

6.1 De la normalització a la ufanor

75

6.2 L’activitat social

77

6.3 Les excursions i les sessions extraordinàries

80

6.4 Les publicacions

84

Taules del capítol

87

7.El llarg túnel de la guerra i el franquisme (1936-1972)

89

7.1 Un testimoni de continuïtat en els anys més foscos de la postguerra: la Societat Botànica Catalana

90

7.2 El cinquantenari de la Institució i la fugaç il·lusió de la represa

91

7.3 La Secció Botànica de la Institució Catalana d’Història Natural fins a la mort de Pius Font i Quer (1950-1964)

92

7.4 L’efímera revifada dels anys d’efervescència universitària (1966-1968)

95

Taules del capítol

97

8.La combativa represa (1972-1977)

99

8.1 Una refundació més que no una represa

99

8.2 La generosa articulació de passat i futur

102

8.3 La puixança demogràfica

103

8.4 L’activitat social

104

8.5 L’obertura a l’exterior

105

8.6 Les publicacions

108

8.7 El miracle del Llibre Blanc

109

Taules del capítol

112

9.Gairebé un quart de segle de normalitat (1977-1999)

113

9.1 El temps dels professors (1978-1986)

114

9.2 El retorn de la «gestió de la natura» (1986-1994)

115

9.3 Cap a la Institució del segle XXI (1994-1999)

117

Taules del capítol

118

10.Fonts i Bibliografia

121

Il·lustracions

125

Taules

165

Índex onomàstic

173