Catalunya ocupa la quarta posició mundial en recerca científica de frontera

ESINomés un grup reduït d’investigadors aconsegueixen un grau d’atenció particularment alt cap als seus treballs recents. Els Hot Papers són documents científics que han rebut moltes més citacions i de forma més ràpida que la resta de documents del seu camp i data de publicació. Així, a partir dels Hot Papers es poden detectar les investigacions que obren noves fronteres per al coneixement científic.

En la recerca actual de frontera, quin paper juguen els territoris de llengua i cultura catalanes? Per respondre aquesta pregunta, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat els Hot Papers que es poden consultar a la base de dades Essential Science Indicators (ESI), de Thomson Reuters.  Així, Catalunya representa gairebé la meitat (un 46,6%) dels Hot Papers signats des de l’Estat espanyol. A escala mundial, les institucions científiques catalanes estan representades en 92 documents (un 3,8% mundial), mentre que la població de Catalunya és un 0,16% del món (any 2012). La ràtio de documents per milió d’habitants situa a Catalunya en quarta posició mundial.

En general, els documents científics assoleixen el pic de citacions un cop han passat 2, 3 o 4 anys des de la seva publicació. Malgrat això, un petit grup són reconeguts molt aviat i es poden detectar a partir d’un nombre significatiu i ràpid de citacions. Un document científic (scientific articles, review articles, proceedings papers i research notes) és seleccionat com a Hot Paper si supera el llindar establert en el seu camp i mes de publicació (la fracció de documents seleccionats es situa al voltant del 0,1% del total). Així, la base de dades ESI filtra els documents recents amb una activitat de citació superior a l’habitual en el seu camp i data de publicació.  També cal tenir en compte que cada camp és tractat per separat perquè la taxa de citació pot variar. A més, es fa una anàlisi per grups bimestrals dels 2 darrers anys, ja que els documents més antics tendeixen a ser més citats que els acabats de publicar.

A continuació s’analitzen detalladament les dades dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació a l’Estat espanyol i al panorama internacional. A més, es descriu la seva situació per camps científics i per sectors institucionals. Pel que fa a la metodologia de l’estudi, l’OR-IEC ha consultat la base de dades ESI actualitzada el 16 de maig de 2014 i que conté documents publicats els 2 darrers anys, fins al febrer de 2014. Finalment, cal tenir en compte que només en el cas del panorama internacional s’ha treballat amb el conjunt total de Hot Papers. Per raons operatives, la resta de l’estudi ha tingut en compte, com a màxim, els 100 primers documents de cada un dels 22 camps científics de la base de dades.

a) Estat espanyol

Les institucions científiques catalanes consten a 54 (46,6%) dels 116 Hot Papers de l’Estat espanyol (Taula 1). Per tant, Catalunya ocupa una posició destacada, seguida per Madrid (31,0%), Andalusia (22,4%), el País Basc (15,5%) i el País Valencià (13,8%). D’altra banda, les Illes Balears apareixen a 3 documents signats els 2 darrers anys. La ràtio de documents per milió d’habitants (any 2012) situa a Catalunya en la tercera posició estatal, just per sota de Cantàbria i el País Basc i per davant de La Rioja i Navarra. El País Valencià i les Illes Balears superen lleugerament la mitjana estatal.

Taula 1. ESI

b) Panorama internacional

La base de dades ESI ha detectat 2.428 Hot Papers publicats els 2 darrers anys (Taula 2). Les institucions científiques catalanes estan representades a 92 documents (un 3,8% mundial), mentre que la població de Catalunya representa un 0,16% del global mundial (any 2012). La ràtio de documents per milió d’habitants (any 2012) situa a Catalunya en quarta posició, just per darrere de Suïssa, Escòcia i Dinamarca.

Taula 2. ESI

c) Camps científics

Catalunya està representada a 16 dels 22 camps científics (Taula 3). A més, les institucions catalanes tenen, com a mínim, un document entre els 10 primers en nombre de citacions a 6 camps de Medicina, Ciències de la Vida i Física, concretament a: Clinical Medicine; Molecular Biology & Genetics; Multidisciplinary; Plant & Animal Science; Physics; i, per últim, Space Science. D’altra banda, el País Valencià i les Illes Balears obtenen resultats inferiors però destacables.

Taula 3. ESI

d) Sectors institucionals

A Catalunya, els centres CERCA (27,8%), les universitats (25,8%) i els centres sanitaris (17,2%) concentren 7 de cada 10 Hot Papers (Gràfic 1). També cal destacar el percentatge reduït (5,3%) dels centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Catalunya. D’altra banda, la Universitat de Barcelona (UB), l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) encapçalen la producció científica dels seus sectors respectius.

Gràfic 1. ESI

Al País Valencià, les universitats (14 documents, amb la participació destacada de la Universitat de València, UV) ocupen la primera posició, seguides pels centres del CSIC (8 documents) i altres organismes públics de recerca (8). Les Illes Balears presenten 3 participacions de centres sanitaris i 2 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Per a més informació, podeu consultar altres entrades sobre bibliometria publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter