Recursos materials

EUDAT, un model europeu d’infraestructura col·laborativa de dades científiques

EUDAT (European Data Infrastructure)EUDAT és una iniciativa finançada pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (UE) que desenvolupa un model d’infraestructura col·laborativa de dades de recerca europees. En aquest marc, EUDAT permet als investigadors i als professionals europeus de qualsevol disciplina preservar, cercar, accedir i processar dades científiques en un entorn de confiança.

EUDAT ofereix una gamma de serveis i recursos d’emmagatzematge que possibilita que els científics puguin dipositar els seus recursos:
1. B2DROP: sincronitzar i intercanviar dades amb un o diversos usuaris de forma senzilla.
2. B2SHARE:
e
mmagatzemar i compartir dades de recerca a petita escala des de contextos diversos.
3. B2SAFE: aplicar polítiques de gestió de dades a través de múltiples dominis administratius.
4. B2STAGE:
transferir conjunts de dades de recerca entre els recursos d’emmagatzematge EUDAT i estacions de treball d’alt rendiment.
5. BFINDcatàleg de metadades d’ús senzill de les col·leccions de dades d’investigació dipositades en la infraestructura.

Les 8 comunitats de recerca provinents de diverses àrees científiques que conformen l’EUDAT són:
a) CLARIN (Humanitats i Ciències Socials)
b) diXa (Seguretat química)
c) DRIHM (Hidrometeorologia)
d) ENES (Modelització climàtica)
e) EPOS (Ciències de la terra)
f) INCF (Neuroinformàtica)
g) LifeWatch (Biodiversitat)
h) VPH (Fisiologia humana)

Per a informació més detallada podeu consultar el lloc web de l’EUDAT.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

Context

– Consell General de Cambres de Catalunya. Memòria econòmica de Catalunya 2013.
– European Commission. ERAWATCH Country Reports 2013: Spain.
– Eurostat. Eurostat regional yearbook 2014.
– Eurostat. Key Figures on Europe: 2013 digest of the online Eurostat yearbook.

Recursos materials

-MINECO. Infraestructuras del mapa de ICTS por áreas.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Nou mapa d’infraestructures científiques i tècniques

MINECOEl Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación ha aprovat l’actualització del «Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)». El nou mapa està integrat per 29 ICTS que agrupen 59 infraestructures de l’Estat espanyol. Es tracta d’equipaments únics i d’avantguarda, que tenen un cost d’inversió i operació molt elevat. Les ICTS tenen titularitat pública però el seu ús està obert als investigadors dels sectors públic i privat.

Segons el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), el mapa segueix criteris de màxima qualitat científica, tecnològica i d’innovació i és fruit d’un procés rigorós d’avaluació independent i de sostenibilitat econòmica. El nou mapa s’emmarca en l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) com una eina de planificació i desenvolupament d’infraestructures en coordinació amb les comunitats autònomes. En concret, el mapa permetrà planificar i coordinar l’aplicació del finançament autonòmic, nacional i europeu, sobretot els fons FEDER del període 2014-2020. Continua llegint

Convocatòria: e-Infrastructures (2015)

Horizon 2020En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria e-Infrastructures per a l’any 2015. La finalitat de la convocatòria és impulsar centres d’excel·lència per a aplicacions informàtiques, així com infraestructures tecnològiques per a entorns virtuals de recerca.

Respecte als centres d’excel·lència, han de situar la ciència computacional i l’aprofitament de les dades massives al centre de la descoberta científica i la competitivitat industrial. Els centres poden ser temàtics (medicina, ciències de la vida, energia, etc.); transversals en ciència computacional (algoritmes, anàlisi, mètodes numèrics, etc.); o orientats a abordar reptes socials o industrials (envelliment, canvi climàtic, etc.). Pel que fa a les infraestructures tecnològiques, l’objectiu és donar suport per al desenvolupament i desplegament d’entorns digitals de recerca, així com serveis i eines adaptades a les necessitats específiques dels investigadors.

El pressupost total de la convocatòria és de 80,5 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de gener del 2015.

Per ampliar la informació, podeu consultar el Participant Portal de la CE.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les 14 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 de setembre de 2014, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

Convocatòria: Projectes de fundacions de promoció R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER (2014)

Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre per la qual s’aproven les Bases reguladores per seleccionar projectes de les fundacions que tinguin com a objecte la promoció de l’R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER, dins el període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Seran objecte de finançament els projectes d’inversió en infraestructures i/o adquisició d’equipaments destinats a activitats d’R+D. Poden ser beneficiàries fundacions amb majoria pública en els seus òrgans de govern i que tinguin com a objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses. L’objectiu és que l’excel·lència científica i tecnològica pugui aplicar-se a les empreses.

Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 4,5 milions d’euros que provenen del fons del Programa Operatiu FEDER Catalunya (2007-2013). L’import de cofinançament és del 50% de la despesa elegible dels projectes, la qual ha de superar el milió d’euros per tal d’assegurar la dimensió i l’impacte adequats. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

MINECO. Memoria de actividades de I+D+I 2012.

Context

– European Commission. The 2013 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends.

– European Commission. EU Regional Competitiveness Index (RCI 2013).

Recursos humans

– European Commission. Marie Skłodowska-Curie actions: a pocket guide.

Recursos materials

– CSUC. Memòria d’activitats de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Convocatòria: Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico (2013)

Infraestructures CTLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2013 per a la concessió d’Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016). La finalitat de la convocatòria és l’adquisició, manteniment i millora d’infraestructures i equipaments científics i tecnològics, preferentment d’ús compartit.

Els beneficiaris poden ser organismes públics d’investigació, universitats públiques, instituts universitaris i altres centres públics d’R+D. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 200 milions d’euros per al període 2014-2015, en forma de subvencions, bestretes reemborsables i préstecs. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Els serveis de suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes

Newton (British Library)

«Newton after William Blake» (British Library), per Eduardo Paolozzi. Font: Chris Beckett.

El suport a la recerca científica és una de les funcions bàsiques de les biblioteques universitàries. En aquest sentit, les biblioteques s’encarreguen de proveir accés a documents i fonts d’informació per als seus investigadors, a partir de la selecció de recursos bibliogràfics i d’instruments de cerca, ja sigui físicament o mitjançant suports electrònics. La creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), ara integrat en el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), ha contribuït de forma decisiva a la gestió eficient de grans col·leccions digitals i de serveis d’obtenció de documents.

Ara bé, en els darrers anys les biblioteques universitàries han anat desenvolupant serveis especialitzats en el suport a la recerca per donar resposta a una demanda en creixement constant. És a dir, més enllà de la gestió de recursos d’informació (catàlegs, bases de dades científiques, dipòsits digitals, etc.), cal demanar-se: quins serveis faciliten les biblioteques als investigadors? En darrer terme, es tracta de reivindicar la seva participació activa en la generació i transmissió de coneixement científic.

Continua llegint

Convocatòria: EQUIPA. Equipamiento en Parques Científicos y Tecnológicos (2014)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria EQUIPA per a l’any 2014 amb l’objectiu de finançar l’adquisició d’equipament científic i tecnològic. La convocatòria s’adreça a entitats privades instal·lades a parcs científics i tecnològics per promoure una recerca de qualitat que impulsi el desenvolupament d’activitats empresarials d’R+D altament competitives. Per tant, els destinataris de la convocatòria són empreses, centres tecnològics privats i centres privats de suport a la innovació tecnològica.

El pressupost global és de 40 milions d’euros en préstecs, que s’utilitzaran per a finançar compres d’equipament per un mínim de 50.000 euros durant l’any 2014. Es poden finançar l’adquisició i instal·lació de l’equipament, així com els programes i aplicacions informàtiques especialitzades que siguin necessàries.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 24 de gener de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter