Accions complementàries

Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2017)

ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2017 és de 128,6 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 30 milions si augmenta el crèdit disponible. Val a dir que s’evidencia un descens del 19,2 % respecte a les subvencions de la convocatòria 2016, en què es van atorgar 159,4 milions d’euros. També s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; organismes públics d’investigació; universitats públiques i privades; centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Continua llegint

Convocatòria: Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias del INIA (2015)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2015. Les actuacions tenen l’objectiu de fomentar la generació de coneixement i innovació per afrontar els reptes del sector agroalimentari.

La convocatòria té 2 modalitats de participació:

a) Projectes d’investigació fonamental orientada (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D (RTA) que s’ajustin als reptes fixats per l’INIASeguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.
2. Projectes R+D emergents (E-RTA), els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 14,5 milions d’euros, que es pot ampliar a 3 milions més si augmenta el crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica disponible al lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Subvenciones al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2014)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones destinadas al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2014.

La convocatòria subvenciona projectes d’investigació (1,37 milions d’euros) i accions complementàries (150.000 euros) que contemplen les modalitats següents:
a) Realització d’activitats d’intercanvi de coneixements i difusió científica en matèria de trànsit, mobilitat i seguretat viària.
b) Activitats d’anàlisi i avaluació de la investigació en aquestes tres àrees.
c) Activitats per a la consolidació i coordinació de recursos, en particular les orientades a la formulació de projectes d’àmbit europeu.

Els beneficiaris dels projectes podran ser centres públics d’R+D+I, centres privats de recerca i desenvolupament universitaris i centres tecnològics. Per a la realització d’accions complementàries també hi podran participar fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 d’octubre de 2014 a les 15 hores i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio del Interior.

Convocatòria: Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias (2014)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2014. Dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la convocatòria pretén abordar els següents reptes: Seguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.

La convocatòria presenta dues modalitats de participació:

a) Projectes d’R+D (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D que s’ajustin a les línies fixades per l’INIA.
2. Projectes R+D emergents els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

La quantitat màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 12,8 milions d’euros, però pot augmentar fins a 3 milions més si es produeix una pujada del crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 d’octubre de 2014 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat Convocatorias del lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les 14 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 de setembre de 2014, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

Convocatòria: Subvenciones para proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias (2013)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria per a l’any 2013 de les Subvenciones para proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

Els projectes d’investigació fonamental van dirigits a fomentar la generació de coneixement, la seva aplicació i la innovació en totes les seves dimensions. El termini màxim d’execució dels projectes és de 3 anys i se’n poden beneficiar centres públics d’R+D, empreses i centres de recerca agrària i alimentària que depenen de l’INIA i de les comunitats autònomes.

Les accions complementàries són actuacions d’especial rellevància associades a programes i projectes d’R+D+I, recursos humans o infraestructures per al desenvolupament d’activitats no contemplades en els projectes d’investigació fonamental. El termini màxim d’execució serà d’un any, que en alguns casos es pot ampliar fins a 3 anys.

La quantitat màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 12,8 milions d’euros, però pot augmentar fins a 3 milions més si es produeix una pujada del crèdit disponible. La presentació s’ha de realitzar obligatòriament a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de desembre de 2013.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Convocatorias del lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Ajudes i beques de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 23/2012, de 25 de maig, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que s’ha obert a partir del dia 8 de juny:

Continua llegint

Convocatòria: Subprograma de Recursos y Tecnologías Agrarias (2012)

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) convoca els ajuts 2012 corresponents al Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las comunidades autónomas y de Acciones Complementarias, dins del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Aquesta convocatòria té per objecte finançar projectes de recerca per millorar l’eficàcia de la producció agroalimentària, promoure la sostenibilitat, l’elaboració de productes de qualitat pel consum i l’ús integral del territori. Poden ser beneficiaris els investigadors dels centres públics d’investigació agrària i alimentària dependents de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) i de les comunitats autònomes.

La data límit de sol·licituds és el 31 de març de 2012. Per a més informació, podeu consultar les bases al lloc web de l’INIA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter