Articles

Nature Index, un rànquing bibliomètric d’institucions i països

Nature IndexNature Publishing Group (NPG) ha presentat el rànquing bibliomètric Nature Index, que es basa en el nombre d’articles publicats a 68 revistes científiques d’excel·lència dels camps de la física, la química, la geologia, la biologia i la medicina. Malgrat que representen menys d’1 % de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS) (Thomson Reuters), aquestes publicacions acumulen el 30 % de les citacions globals en aquests camps. Les revistes han estat seleccionades per grups de científics en actiu sense cap vinculació amb NPG.

En fase de proves, Nature Index presenta els últims resultats de la investigació per institució i país, ja que s’hi poden consultar indicadors generats a partir del nombre de publicacions dels darrers 12 mesos (l’actualització és mensual). Els indicadors utilitzats són:
a) Article Count (AC): Nombre de publicacions on hi consta, com a mínim, un investigador de la institució (i del país).
b) Fractional Count (FC): Fracció per cada autor d’una institució (i país) en un article.
c) Weighted Fractional Count (WFC): Ponderació del FC per equilibrar la representació dels diferents camps científics.

Continua llegint

World Bank Data ofereix 8 estadístiques bàsiques sobre l’evolució mundial de l’R+D+I

World Bank Data és un portal amb informació estadística oberta i gratuïta sobre el desenvolupament dels diferents països del planeta. Aquest portal del World Bank inclou una eina d’anàlisi i visualització que permet personalitzar mètriques, quadres, gràfics i mapes segons indicadors, països i períodes de temps (Gràfic 1). A més, aquests informes es poden compartir a través de xarxes socials i descarregar en múltiples formats. D’altra banda, els usuaris registrats tenen la possibilitat d’emmagatzemar la selecció de dades, compartir-la amb altres usuaris o incorporar-la a altres llocs web.

Gràfic 1. Despesa interna en R+D (% PIB)
World Data Bank

Pel que fa a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), el portal World Bank Data presenta els 8 informes estadístics següents: Continua llegint

Estudi bibliomètric: «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)»

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat l’estudi «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)». L’objectiu d’aquest treball és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques espanyoles.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines i ordenades segons l’Índex H. En aquest sentit, els dos criteris d’inclusió de les revistes són comptar amb 100 treballs (en aquest cas publicats en el període 2009-2013) i tenir com a mínim una cita.

En l’actualitat, el GSM no permet agrupar i ordenar les revistes segons el seu país de publicació i només ofereix informació de 62 revistes espanyoles, les quals estan incloses dins del llistat de les 100 publicacions en espanyol d’Índex H més elevat.

Les cerques bibliogràfiques es van dur a terme entre el 27 de juny i el 2 de juliol de 2014. En total, s’han identificat 1.003 revistes, de les quals 520 són de Ciències Socials; 218 d’Art i Humanitats; 146 de Ciències de la Salut;  i 119 de Ciències Naturals i Enginyeries.

Per més informació, podeu consultar també els treballs publicats anteriorment «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)» i «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2007-2011)». Així mateix podeu accedir a altres entrades sobre el grup EC3 publicades al Blog.

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya analitza la recerca sanitària

OSSCLa missió de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és afavorir la transparència i la generació de coneixement del sector de la salut a Catalunya. Entre els objectius de l’OSSC, que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’hi troba estructurar la informació del sistema de salut per propiciar les activitats de recerca i elaborar estudis per generar coneixement i contribuir a la millora de la qualitat. L’OSSC inclou l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, els Indicadors de salut i publicacions o un apartat dedicat a Dades obertes de salut.

En el marc de l’OSSC, la Central de Resultats és un projecte de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que pretén mesurar, avaluar i difondre els resultats pel que fa a la salut i qualitat assolits pels diferents agents del sistema sanitari. Des de l’any 2010, la Central de Resultats ha publicat informes generals del sistema, així com específics sobre l’àmbit hospitalari, atenció primària, àmbit sociosanitari, salut mental i addicions, etc. Ara per primer cop s’analitza la recerca en ciències de la salut a Catalunya a escala quantitativa mitjançant l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012», centrat en 19 centres de recerca i instituts de recerca sanitària de Catalunya.

L’informe destaca que per cada euro que la Generalitat de Catalunya inverteix en els centres de recerca biomèdica, aquests aconsegueixen captar-ne tres. Així, la recerca catalana mobilitza més de 260 milions d’euros, dels quals 55,4 milions són aportats per la Generalitat de Catalunya, mentre que les entitats capten 178 milions de fons competitius. D’aquests, un 66% són fons obtinguts a convocatòries públiques competitives internacionals, europees, estatals o iniciatives com la Fundació La Marató de TV3, entre d’altres. La resta dels fons provenen fonamentalment de la realització d’assajos clínics promoguts per la indústria (2.853 assajos actius l’any 2012).

D’una altra banda, la recerca en ciències de la salut a Catalunya ocupa 10.037 persones, de les quals un 60% són dones. A més, l’any 2012 s’han registrat 29 noves patents i s’han creat 8 empreses derivades o spin-off. Pel que fa als resultats científics, la recerca en ciències de la salut ha generat més de 6.400 articles originals i revisions indexades, de les quals més d’un 60% es troben en revistes del primer quartil de la base de dades Journal Citation Reports (JCR), de Thomson Reuters.

Per a més informació, podeu consultar l’OSSC, així com l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012».

Catalunya ocupa la quarta posició mundial en citacions per document a «Nature» i «Science»

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. En l’entrada del passat mes d’octubre, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) analitzava la producció d’institucions catalanes, publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012, des d’una perspectiva quantitativa (número de documents). Ara, volem analitzar factors qualitatius: Quina ha sigut la repercussió de l’activitat científica catalana que es publica a les revistes «Nature» i «Science»? És comparable amb la de països capdavanters? En darrer terme, volem determinar la nostra posició en el panorama internacional de la investigació de frontera a partir del reconeixement obtingut.

Com a principal conclusió, cal destacar que Catalunya presenta una aportació científica equiparable amb els països analitzats, en alguns anys fins i tot superior a la majoria. De fet, Catalunya ocupa el 4t lloc en l’Índex de Citacions per Document del període 2001-2012. Per tant, hem de treballar per a preservar una estructura  emergent i amb ressò científic internacional.

Continua llegint

El Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) publica dos interessants estudis

El Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) ha fet públics dos nous estudis bibliomètrics sobre els resultats de l’activitat científica. BAC és un grup d’investigació on hi participen la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Institució Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer (FPM). Des de l’any 2011, aquest grup és soci bibliomètric de Thomson Reuters, fet que li ha permès treballar amb bases de dades ad hoc com, per exemple, National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI).

Realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, el primer estudi rep el títol de NCR Catalunya 1995-2009: Evolució de la producció científica de Catalunya en els últims quinze anys. L’anàlisi constata que el sistema científic d’R+D català ha augmentat la seva capacitat productiva d’articles, revisions i proceeding papers en un 48% de mitjana, fins a arribar a l’1% del món i el 3% d’Europa l’any 2009. Pel que fa a l’impacte internacional del coneixement produït a Catalunya, també ha crescut de forma considerable. Així, la taxa de citació normalitzada és un 11,6% superior a la mitjana mundial i Catalunya supera clarament la seva expectativa de publicacions en l’àmbit dels Highly Cited Papers. A més, les tendències de futur també són positives i fan pensar que el sistema científic català continuarà creixent.

Continua llegint

Quants documents publiquen els científics catalans a les revistes «Nature» i «Science»?

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. Per tant, el nombre de documents publicats en aquestes dues revistes és un dels indicadors a tenir en compte a l’hora de calibrar un sistema científic.

L’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat les dades bibliomètriques de la producció científica d’institucions catalanes publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012. A més, s’han comparat les dades de Catalunya amb la dels altres països que també publiquen a «Nature» i «Science». Així, des de l’any 2001, el nombre de documents d’institucions catalanes ha crescut exponencialment, fins a representar un 0,83% del total en el quadrienni 2009-2012. Els resultats són encara millors si considerem l’indicador de nombre de documents per milió d’habitants, on Catalunya ocupa la 14a posició en el rànquing de països.

Continua llegint

ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

ScienceWatch, el portal web de Thomson Reuters que es dedica a l’anàlisi de la productivitat investigadora, ha realitzat un estudi en què s’analitzen els articles d’autoria única. El treball «Single-Author Papers: A Waning Share of Output, But Still Providing the Tools for Progress», constata que, en aquestes tres últimes dècades, s’ha reduït la mitjana d’articles d’autors individuals de documents indexats per Thomson Reuters. Així, el 1981, en més del 30% dels documents apareix un sol autor, mentre que al 2012, el percentatge s’ha reduït a l’11% (Gràfic 1).

Gràfic 1. Percentatge del nombre d’articles d’autoria única (1981-2012)

author            Font: ScienceWatch

D’altra banda, cal parar esment en l’article «Multiauthor Papers: Onward and Upward» (2012), en què s’estudien els articles d’autoria múltiple. Al contrari que l’anterior, aquest estudi mostra que la mitjana de nombre d’autors ha augmentat gradualment en aquests últims 30 anys (de 2,48 autors al 1981, a 5 autors al 2012). Aquesta evolució indica que hi ha hagut un augment pronunciat del factor de col·laboració entre els autors d’articles i, probablement, un increment del component internacional (Gràfic 2).

Gràfic 2. Mitjana del nombre d’autors per article (1981-2012)

single        Font: ScienceWatch

L’estudi també analiza el progrés en el percentatge d’articles d’autoria única per àmbits de coneixement del període 1981-2012. En aquest context, l’any 2012, algunes àrees com les Ciències Socials mostren un percentatge elevat de documents d’autors individuals, en particular, el 40% de la llista de documents indexats. La segueixen les àrees de Matemàtiques i d’Economia i Empresa amb un percentatge de més del 25%. L’any 1981, en canvi, es van registrar per a cada un d’aquests àmbits, més del 70% d’articles d’autoria única del total de documents indexats.

Per aprofundir en el tema podeu consultar l’article «Single-Author Papers» publicat al lloc web d’ScienceWatch.

L’impacte de les publicacions científiques catalanes és un 44% superior a la mitjana mundial

Informe FECYT 2010L’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010, elaborat per un equip de recerca dirigit per Félix de Moya-Anegón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i investigador principal de l’SCImago Research Group.

La font d’informació utilitzada és la base de dades Scopus (Elsevier), amb el suport del portal SCImago Country & Journal Rank. Per tant, cal tenir en compte un cert biaix en la representació de les llengües (anglès), les àrees temàtiques (biomedicina, ciències, tecnologia i algunes ciències socials) o els tipus de documents (sobretot, articles de revista).

L’informe presenta l’anàlisi dels principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola i, a més, incorpora l’evolució en relació a anys anteriors i les tendències de futur. També cal destacar la representació gràfica de les dades clau i una extensa explicació metodològica.

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació als indicadors quantitatius (producció) i qualitatius (citacions, impacte, visibilitat), de col·laboració internacional i per institucions.

Continua llegint

RACO posa en funcionament una nova versió

El dipòsit cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) permet consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Actualment, disposa de  377 revistes, 145.812 articles i 129.396 texts complets. Recentment, RACO ha posat en funcionament l’última versió que funciona amb el programari Open Journal Systems (OJS). La principal finalitat del dipòsit és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou, i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter