Autoria

Dos recursos bibliomètrics del Grup d’Investigació EC3

coauthor_indexEl Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universitat de Granada (UGR) ofereix dos recursos bibliomètrics que tenen l’objectiu d’analitzar els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols i d’avaluar les revistes científiques.

D’una banda, l’eina Co-author Index actualitzada, permet conèixer quins són els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols en els diversos camps i disciplines en què s’organitza el coneixement científic. Els objectius d’aquest projecte són, per un costat, donar suport als investigadors en els processos d’avaluació del seu rendiment científic, i, per un altre costat, orientar als gestors de les polítiques científiques, responsables i avaluadors d’entitats com, per exemple, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Per a dur a terme aquesta iniciativa, s’han analitzat 20.000 revistes nacionals i internacionals indexades a la Web of Science Core Collection de Thomson Reuters. Els indicadors de coautoria es poden consultar per revista, per disciplina, i per anys. També s’ofereixen les dades globals per a tot el període analitzat i la seva evolució al llarg del temps. En el cas de les disciplines, es mostren els valors de les revistes nacionals i internacionals, per tal de poder comparar en cada any les diferències en els índexs de coautoria.

D’altra banda, l’informe «Proceedings Scholar Metrics: H Index of proceedings on Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications» presenta una llista d’actes de congressos en les àrees d’Informàtica, Enginyeria elèctrica i  electrònica i  de les comunicacions, classificades d’acord amb el seu índex h, segons Google Scholar Metrics (GSM).

Segons els criteris d’inclusió del GSM, es mostren les publicacions amb almenys 100 articles i que han rebut una citació en els últims cinc anys (2011-2015). Les cerques es van realitzar entre el 7 i el 12 de desembre de 2016 i s’han identificat un total de 1.634 actuacions.  Aquest tipus de publicació ocupa un lloc destacat en el currículum dels investigadors de les àrees implicades, perquè són considerats de manera especial en els programes d’avaluació científica.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web del Grupo de Investigación EC3.

«Co-author Index» analitza les pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols (1999-2013)

Co-author IndexEl  Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universitat de Granada (UGR) ofereix en versió de proves l’eina «Co-author Index», que permet conèixer quins són els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols segons les revistes i les disciplines en què s’organitza el coneixement científic.

Els objectius d’aquest projecte són, per un costat, donar suport als investigadors en els processos d’avaluació del seu rendiment científic, i, per un altre costat, orientar als gestors de les polítiques científiques, responsables i avaluadors d’entitats com l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Per a dur a terme aquesta iniciativa, s’han analitzat 18.926 revistes indexades a la Web of Science Core Collection de Thomson Reuters, on hi ha participat almenys un autor espanyol, i s’han processat 997.884 articles científics del període 1999-2013. Les revistes s’han agrupat en 31 disciplines, de les quals 13 pertanyen a Ciència i Tecnologia; 9 a Ciències Socials; i finalment, 9 a Arts i Humanitats.

Pel que fa a la visualització dels resultats, els indicadors de coautoria es poden consultar per revista o per disciplina, d’un any en concret. També s’ofereixen les dades globals per a tot el període analitzat i la seva evolució al llarg del temps. En el cas de les disciplines, es mostren els valors de les revistes nacionals i internacionals, per tal de poder comparar en cada any les diferències en els índexs de coautoria.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web «Co-author Index» del Grupo de Investigación EC3.

La UNESCO publica unes directrius sobre l’Accés Obert

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat l’informe «Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto». La finalitat del document és facilitar la comprensió del concepte Accés Obert i adoptar les polítiques pertinents que enforteixin els sistemes de recerca.

L’informe pretén ser una eina de suport per als responsables polítics, administradors i gestors de recerca que vulguin centrar-se en el desenvolupament de polítiques de l’Accés Obert. Les directrius contenen suggeriments per a la presa de decisions i l’enfortiment dels sistemes nacionals de recerca.

El contingut del document s’estructura en 9 seccions:
1. Desenvolupament de l’accés obert a la informació científica i la investigació.
2. Enfocaments de l’accés obert.
3. La importància de l’accés obert.
4. Els beneficis de l’accés obert.
5. Models de negocis.
6. Drets d’autor i llicències.
7. Estratègies per a promoure l’accés obert.
8. Marc per a una política d’accés obert.
9. Resum de directrius polítiques.

Per més informació podeu consultar les Directrius al lloc web de la UNESCO.

ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

ScienceWatch, el portal web de Thomson Reuters que es dedica a l’anàlisi de la productivitat investigadora, ha realitzat un estudi en què s’analitzen els articles d’autoria única. El treball «Single-Author Papers: A Waning Share of Output, But Still Providing the Tools for Progress», constata que, en aquestes tres últimes dècades, s’ha reduït la mitjana d’articles d’autors individuals de documents indexats per Thomson Reuters. Així, el 1981, en més del 30% dels documents apareix un sol autor, mentre que al 2012, el percentatge s’ha reduït a l’11% (Gràfic 1).

Gràfic 1. Percentatge del nombre d’articles d’autoria única (1981-2012)

author            Font: ScienceWatch

D’altra banda, cal parar esment en l’article «Multiauthor Papers: Onward and Upward» (2012), en què s’estudien els articles d’autoria múltiple. Al contrari que l’anterior, aquest estudi mostra que la mitjana de nombre d’autors ha augmentat gradualment en aquests últims 30 anys (de 2,48 autors al 1981, a 5 autors al 2012). Aquesta evolució indica que hi ha hagut un augment pronunciat del factor de col·laboració entre els autors d’articles i, probablement, un increment del component internacional (Gràfic 2).

Gràfic 2. Mitjana del nombre d’autors per article (1981-2012)

single        Font: ScienceWatch

L’estudi també analiza el progrés en el percentatge d’articles d’autoria única per àmbits de coneixement del període 1981-2012. En aquest context, l’any 2012, algunes àrees com les Ciències Socials mostren un percentatge elevat de documents d’autors individuals, en particular, el 40% de la llista de documents indexats. La segueixen les àrees de Matemàtiques i d’Economia i Empresa amb un percentatge de més del 25%. L’any 1981, en canvi, es van registrar per a cada un d’aquests àmbits, més del 70% d’articles d’autoria única del total de documents indexats.

Per aprofundir en el tema podeu consultar l’article «Single-Author Papers» publicat al lloc web d’ScienceWatch.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter