CEOE

Informe CEOE: «El estado de la innovación empresarial en España en 2014»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014». La finalitat del document és caracteritzar la situació real de la innovació empresarial, així com la seva incidència en factors bàsics com el creixement, la competitivitat, la internacionalització i l’ocupació. A més, l’informe planteja propostes de caràcter general i particular, aplicables a temes com, per exemple, la transferència de tecnologia i coneixement, la política fiscal de l’R+D+I, les noves tecnologies i l’economia digital o la propietat industrial.

L’estudi és el resultat d’una enquesta electrònica enviada a empreses de tot l’Estat espanyol a mitjans de l’any 2013, on s’intentava determinar el perfil i els pilars bàsics de les empreses innovadores. També es volien identificar quins són els aspectes rellevants per donar suport a l’R+D+I empresarial.

Algunes de les principals conclusions de l’informe són les següents:
a) Existeix una forta incidència de l’R+D+I en la generació de valor en el teixit empresarial. Així, les activitats d’R+D+I han permès a les empreses encarar millor la crisi i generar competitivitat per operar en el mercat exterior i mantenir la creació d’ocupació.
b) Les deduccions fiscals a l’R+D+I són els ajuts públics més valorats per les empreses.
c) L’àmbit públic ha d’impulsar l’R+D+I empresarial. Aquests ajuts incideixen directament en la contractació de treballadors qualificats.
d) Les empreses han reduït de forma sensible el pressupost per a la col·laboració amb universitats i centres tecnològics, així com la presentació de patents.
e) Malgrat les seves grans potencialitats, hi ha un gran desconeixement sobre la Compra Pública Innovadora o el Programa europeu Horizon 2020.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Informe: «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I». Els objectius de l’informe són, per un costat, avaluar el model espanyol d’ajuts públics a les activitats empresarials d’R+D+I i, d’un altre costat, examinar la seva incidència sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació.

L’estudi és el resultat d’una enquesta on van participar gairebé 700 empreses de l’Estat espanyol. L’enquesta es realitzà la segona meitat de l’any 2013 i abraçava el període 2008-2012.

A continuació s’extreuen algunes de les principals conclusions de l’informe:
– Es confirma una gran incidència de les activitats d’R+D+I, que permeten a les empreses afrontar millor la crisi econòmica, reduir menys el nombre de treballadors i generar la competitivitat necessària per operar en el mercat exterior amb nous productes innovadors i d’alt valor afegit.
– Existeix bona disposició a la formació de consorcis de tot tipus, amb clients, proveïdors, competidors, etc. El 86% de les empreses han col·laborat amb centres tecnològics i universitats, però les actuacions del Programa Horizon 2020 són poc conegudes per les empreses.
– El 56% de les empreses afirmen que han augmentat el personal qualificat com a resultat dels ajuts públics. Ara bé, les retallades en els ajuts públics han incidit fortament en la pèrdua de treballadors i han alentit el creixement exterior, sobretot pel que fa a les empreses de major valor afegit.
– Respecte al tipus d’ajut públic, s’aprecia un creixement dels préstecs respecte a les subvencions o a les deduccions fiscals, que són l’incentiu més valorat per les empreses. Un 65% considera que es redueix l’eficàcia del préstec si comporta el pagament d’interessos o l’exigència de garanties.
– Pel que fa a la protecció de la tecnologia, la crisi ha fet créixer la infrautilització de les patents i s’ha reduït el pressupost empresarial que s’hi destina.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter