Currículums

Què és i on s’ha implantat el Currículum Vitae Normalizado

CVN

Des de l’any 2006, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) s’encarrega de gestionar el Currículum Vitae Normalizado (CVN). Aquest servei facilita una norma estàndard que defineix un mateix format digital de presentació de les dades curriculars dels investigadors espanyols. Així, el CVN permet als científics que puguin incorporar la seva informació a les diferents bases de dades institucionals.  L’objectiu és facilitar el treball dels investigadors quan es presenten a convocatòries, de les institucions a l’hora de contractar personal i dels gestors a l’hora d’avaluar els currículums.

A partir del mes d’octubre de l’any 2012, el CVN és obligatori per a les convocatòries espanyoles per a la contractació de recursos humans, concretament per als subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Torres Quevedo.

En l’actualitat, més de 40.000 investigadors espanyols disposen del currículum en aquest format. Està implantat a 41 universitats espanyoles i altres institucions d’investigació, 78 de les quals tenen el certificat de la FECYT i poden generar el CVN mitjançant l’ús dels sistemes propis de gestió curricular.

A més, la FECYT ofereix l’Editor de CVN per a tots els investigadors sense una aplicació institucional pròpia. Aquest editor permet a l’investigador la creació, modificació o adaptació del currículum segons els requisits de la convocatòria a la que es presenti i exportar-lo a una altra base de dades de gestió curricular.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del CVN.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter