ESI

Highly Cited Researchers (2016): Quins són els científics més influents?

Highly Cited Researchers 2016L’empresa Clarivate Analytics, la nova marca de l’anterior divisió de propietat intel·lectual i ciència de Thomson Reuters, ha presentat la versió 2016 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació dels anys 2001, 2014 i 2015.

La informació bibliomètrica s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). Així, l’Estat espanyol compta amb 53 investigadors (un 1,62 % del total mundial), dels quals només 6 són dones (cap d’elles forma part dels territoris de llengua i cultura catalanes). Per comunitats autònomes, Catalunya té 15 investigadors i ha recuperat la primera posició estatal perduda l’any 2015.

L’edició 2016 presenta els 3.265 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1 % més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID.

Continua llegint

Highly Cited Researchers (2015)

HCR2015L’empresa Thomson Reuters ha presentat la versió 2015 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació dels anys 2001 i 2014. La informació bibliomètrica s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). Així, l’Estat espanyol compta amb 51 investigadors (un 1,63% del total mundial), dels quals només 6 són dones. Per comunitats autònomes, Catalunya té 15 investigadors (només una dona) però ha perdut la primera posició assolida l’any 2014 en benefici a Madrid (17 investigadors). D’altra banda, el País Valencià i les Illes Balears també han baixat en el nombre d’investigadors i no compten amb cap investigadora.

L’edició 2015 presenta els 3.216 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1% més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID.

En l’edició actual s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS) en el període 2003-2013. A més, en lloc d’usar les citacions totals com a mesura de la influència o impacte científic, només s’han tingut en compte els articles més citats. Les dades s’han organitzat en 21 camps científics i, de manera excepcional, per a les revistes multidisciplinàries com Nature o Science, cada article s’ha reassignat a un camp específic.

L’Estat espanyol compta amb 51 investigadors, un 1,63% del total. Per comunitats autònomes, Madrid ocupa la primera posició (17 investigadors, eren 8 a l’edició 2014), seguida per Catalunya (15, 19 a l’edició 2014), el País Valencià (5, 7 a l’edició 2014), Andalusia (5) i Galícia (3). Dins de les comunitats autònomes amb un sol investigador s’hi troben les Illes Balears, que en tenien 2 a l’edició 2014.

Per sectors institucionals (cal tenir en compte que hi pot constar més d’una afiliació), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupa la primera posició estatal de forma destacada, amb 21 dels 51 científics. Pel que fa a Catalunya, 8 investigadors provenen d’universitats (en concret, 3 de la Universitat de Barcelona -UB-); 6 dels centres CERCA (2 de l’Institut de Ciències Fotòniques -ICFO-); 5 estan vinculats a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA); i, per últim, 3 corresponen a centres catalans del CSIC.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria publicades al Blog.

Highly Cited Researchers (2014)

HCRThomson Reuters ha presentat el lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació de l’any 2001. La informació s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). L’Estat espanyol compta amb 50 investigadors, un 1,6% del total. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de forma destacada, amb 19 investigadors vinculats a institucions catalanes.

L’edició actual (2014) presenta els 3.215 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1% més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID. A més, es pot buscar per tots aquests conceptes i descarregar les dades en un full de càlcul.

L’edició de l’any 2001 compta amb un major nombre d’investigadors (7.032), fruit d’una metodologia diferent per identificar els més influents en cada camp. En l’edició actual s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science en el període 2002-2012. A més, en lloc d’usar les citacions totals com a mesura de la influència o impacte científic, només s’han tingut en compte els Highly Cited Papers.

Les dades s’han organitzat en 21 camps científics i, de manera excepcional, per a les revistes multidisciplinàries com Nature o Science, cada article s’ha reassignat a un camp específic. A escala internacional, les àrees amb més investigadors són: Clinical Medicine (402); Chemistry (393); Molecular Biology & Genetics (201); Biology & Biochemistry (195); Engineering (187); i Social Sciences, general (177).

L’Estat espanyol compta amb 50 investigadors, un 1,6% del total. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició (19 investigadors), seguida per Madrid (8), el País Valencià (7), Andalusia (6), Galícia (3), el País Basc (3), les Illes Balears (2), Aragó (1) i Múrcia (1).

Catalunya representa un 0,6% mundial dels investigadors destacats per la seva influència. Per sectors institucionals, 8 dels 19 provenen d’universitats (en concret, 4 de la Universitat de Barcelona -UB-); 7 dels centres CERCA (2 del Centre de Regulació Genòmica -CRG-); 2 del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (en concret de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua -IDAEA-); i, per últim, 2 de centres hospitalaris. D’altra banda, les categories més representades són Clinical Medicine (6); Physics (2); i Geosciences (2).

Pel que fa al País Valencià, 6 dels 7 científics procedeixen d’universitats (3 de la Universitat Politècnica de València -UPV-) i el camp científic predominant és Chemistry, amb 4 representants. Les Illes Balears compten amb 1 investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i 1 de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria publicades al Blog.

Catalunya ocupa la quarta posició mundial en recerca científica de frontera

ESINomés un grup reduït d’investigadors aconsegueixen un grau d’atenció particularment alt cap als seus treballs recents. Els Hot Papers són documents científics que han rebut moltes més citacions i de forma més ràpida que la resta de documents del seu camp i data de publicació. Així, a partir dels Hot Papers es poden detectar les investigacions que obren noves fronteres per al coneixement científic.

En la recerca actual de frontera, quin paper juguen els territoris de llengua i cultura catalanes? Per respondre aquesta pregunta, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat els Hot Papers que es poden consultar a la base de dades Essential Science Indicators (ESI), de Thomson Reuters.  Així, Catalunya representa gairebé la meitat (un 46,6%) dels Hot Papers signats des de l’Estat espanyol. A escala mundial, les institucions científiques catalanes estan representades en 92 documents (un 3,8% mundial), mentre que la població de Catalunya és un 0,16% del món (any 2012). La ràtio de documents per milió d’habitants situa a Catalunya en quarta posició mundial.

En general, els documents científics assoleixen el pic de citacions un cop han passat 2, 3 o 4 anys des de la seva publicació. Malgrat això, un petit grup són reconeguts molt aviat i es poden detectar a partir d’un nombre significatiu i ràpid de citacions. Un document científic (scientific articles, review articles, proceedings papers i research notes) és seleccionat com a Hot Paper si supera el llindar establert en el seu camp i mes de publicació (la fracció de documents seleccionats es situa al voltant del 0,1% del total). Així, la base de dades ESI filtra els documents recents amb una activitat de citació superior a l’habitual en el seu camp i data de publicació.  També cal tenir en compte que cada camp és tractat per separat perquè la taxa de citació pot variar. A més, es fa una anàlisi per grups bimestrals dels 2 darrers anys, ja que els documents més antics tendeixen a ser més citats que els acabats de publicar.

A continuació s’analitzen detalladament les dades dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació a l’Estat espanyol i al panorama internacional. A més, es descriu la seva situació per camps científics i per sectors institucionals. Pel que fa a la metodologia de l’estudi, l’OR-IEC ha consultat la base de dades ESI actualitzada el 16 de maig de 2014 i que conté documents publicats els 2 darrers anys, fins al febrer de 2014. Finalment, cal tenir en compte que només en el cas del panorama internacional s’ha treballat amb el conjunt total de Hot Papers. Per raons operatives, la resta de l’estudi ha tingut en compte, com a màxim, els 100 primers documents de cada un dels 22 camps científics de la base de dades. Continua llegint

ScienceWatch identifica les línies de recerca d’avantguarda

Research Fronts 2013ScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe Research Fronts 2013. Aquest estudi és el primer d’una sèrie dedicada a les línies actuals de recerca d’avantguarda per a ciències i ciències socials. Així, l’informe descriu els 100 fronts científics més actius a partir del major nombre de citacions obtingudes pels treballs més importants de cada línia de recerca.

La informació de partida s’extreu de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). A partir d’aquí, Thomson Reuters busca patrons i agrupacions en els documents citats, en particular, grups d’articles que són citats conjuntament de forma freqüent. Quan una agrupació d’aquest tipus assoleix un cert nivell d’activitat i coherència, detectada a través d’anàlisis quantitatives, es forma un front de recerca, en el qual els articles cocitats serveixen com a nucli fundacional (core papers). Cal tenir en compte que l’informe Research Fronts 2013 recull les línies de recerca més actives actualment entre les de majors dimensions, és a dir, n’hi pot haver de més actives però que encara siguin massa petites en termes de nombre d’articles principals i de citacions rebudes.

El centenar d’especialitats de primera fila s’organitzen en 10 grans àrees. Cada àrea presenta 10 fronts de recerca, ordenats segons la data mitjana d’aparició. Cada front compta amb el nombre de core papers, les citacions obtingudes i l’any promig de publicació, a més d’un breu panorama nacional i institucional.

L’informe Research Fronts 2013 és interessant per als investigadors però també per als responsables polítics i gestors científics, ja que s’hi detecten àrees de difícil identificació, fins i tot per a les institucions implicades.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Catalunya aporta gairebé la meitat dels investigadors més citats de l’Estat espanyol

ESILa base de dades Essential Science Indicators (ESI), de Thomson Reuters, determina a partir d’informació bibliomètrica la influència dels investigadors, institucions, documents, publicacions i països en 22 camps científics, així com les àrees de recerca emergents. Un dels apartats principals de la base de dades ESI permet consultar els documents més citats per països i publicats en el període 2002-2012. Dels 50 documents espanyols amb major citació, 36 (un 72 %) tenen com a mínim un autor dels territoris de llengua i cultura catalanes. A més, un 47,4 % dels 78 investigadors espanyols implicats treballen a institucions científiques de Catalunya.

BioinformaticsAbans d’analitzar en profunditat les dades, cal tenir en compte que els documents estudiats van ser publicats en revistes de gran impacte (Nature, The New England Journal of Medicine, Bioinformatics, etc.) i que corresponen a camps científics amb un nivell elevat de citació: Clinical Medicine (22 documents); Physics (10); i Molecular Biology & Genetics (5), etc. A més, alguns treballs presenten un gran nombre d’autors i la majoria tracten sobre aportacions fonamentals o aspectes metodològics. Tampoc cal oblidar que els documents publicats a l’inici del període 2002-2012 tenen més possibilitats d’acumular citacions (com a mínim, tots els 50 documents tenen 1.000 citacions cadascun).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter