Finançament

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (2015): Anàlisi preliminar de l’R+D+I

Ministerio HaciendaEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentat el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2015. Tot i que es tracta d’un projecte subjecte a canvis abans de l’aprovació definitiva, és interessant comparar els recursos destinats a R+D+I respecte al projecte de l’any 2014.

La Política de Despesa 46 (Taula 1, feu un clic per ampliar-la) ha augmentat un 4,24 %, ja que ha passat de 6.146,2 milions d’euros (un 1,452 % del pressupost total de l’any 2014) a 6.406,75 milions (un 1,456 %, l’any 2015). Ara bé, 4 dels programes més rellevants (467C, 463B, 463A i 465A, representen un 72 % del total) han baixat respecte al projecte de pressupostos de l’any 2014. D’altra banda, cal destacar els programes 467I (Innovació tecnològica de les telecomunicacions) i 464B (Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa) que han crescut, respectivament, un 12,13 % i un 64,12 %.

Taula 1.
Pressupost AGE

Per a més informació, podeu consultar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Generalitat de Catalunya destina un 3,37% del pressupost a finançar activitats d’R+D+I

Generalitat de CatalunyaAl portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe ‘Finançament d’activitats d’R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya’. Les dades abracen el període 1997-2013 i  provenen de les memòries de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRI) i, a partir de l’any 2003, dels informes publicats a la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya. Les darreres dades publicades indiquen una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012.

El finançament d’activitats d’R+D+I dut a terme l’any 2013 per la Generalitat de Catalunya (departaments i resta dels òrgans superiors) ha estat de 688,24 milions d’euros, ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies. Això implica que la Generalitat de Catalunya ha dedicat un 3,37 % del pressupost total a accions d’R+D+I. Aquesta xifra suposa una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012, però encara es troba per sota (en termes absoluts i relatius) dels nivells anteriors a la crisi econòmica (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). En aquest sentit, la taxa de variació interanual demostra la caiguda provocada per les retallades pressupostàries.

Gràfic 1. Generalitat de Catalunya Continua llegint

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya analitza la recerca sanitària

OSSCLa missió de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és afavorir la transparència i la generació de coneixement del sector de la salut a Catalunya. Entre els objectius de l’OSSC, que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’hi troba estructurar la informació del sistema de salut per propiciar les activitats de recerca i elaborar estudis per generar coneixement i contribuir a la millora de la qualitat. L’OSSC inclou l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, els Indicadors de salut i publicacions o un apartat dedicat a Dades obertes de salut.

En el marc de l’OSSC, la Central de Resultats és un projecte de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que pretén mesurar, avaluar i difondre els resultats pel que fa a la salut i qualitat assolits pels diferents agents del sistema sanitari. Des de l’any 2010, la Central de Resultats ha publicat informes generals del sistema, així com específics sobre l’àmbit hospitalari, atenció primària, àmbit sociosanitari, salut mental i addicions, etc. Ara per primer cop s’analitza la recerca en ciències de la salut a Catalunya a escala quantitativa mitjançant l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012», centrat en 19 centres de recerca i instituts de recerca sanitària de Catalunya.

L’informe destaca que per cada euro que la Generalitat de Catalunya inverteix en els centres de recerca biomèdica, aquests aconsegueixen captar-ne tres. Així, la recerca catalana mobilitza més de 260 milions d’euros, dels quals 55,4 milions són aportats per la Generalitat de Catalunya, mentre que les entitats capten 178 milions de fons competitius. D’aquests, un 66% són fons obtinguts a convocatòries públiques competitives internacionals, europees, estatals o iniciatives com la Fundació La Marató de TV3, entre d’altres. La resta dels fons provenen fonamentalment de la realització d’assajos clínics promoguts per la indústria (2.853 assajos actius l’any 2012).

D’una altra banda, la recerca en ciències de la salut a Catalunya ocupa 10.037 persones, de les quals un 60% són dones. A més, l’any 2012 s’han registrat 29 noves patents i s’han creat 8 empreses derivades o spin-off. Pel que fa als resultats científics, la recerca en ciències de la salut ha generat més de 6.400 articles originals i revisions indexades, de les quals més d’un 60% es troben en revistes del primer quartil de la base de dades Journal Citation Reports (JCR), de Thomson Reuters.

Per a més informació, podeu consultar l’OSSC, així com l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012».

Convocatòria: Projectes de fundacions de promoció R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER (2014)

Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre per la qual s’aproven les Bases reguladores per seleccionar projectes de les fundacions que tinguin com a objecte la promoció de l’R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER, dins el període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Seran objecte de finançament els projectes d’inversió en infraestructures i/o adquisició d’equipaments destinats a activitats d’R+D. Poden ser beneficiàries fundacions amb majoria pública en els seus òrgans de govern i que tinguin com a objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses. L’objectiu és que l’excel·lència científica i tecnològica pugui aplicar-se a les empreses.

Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 4,5 milions d’euros que provenen del fons del Programa Operatiu FEDER Catalunya (2007-2013). L’import de cofinançament és del 50% de la despesa elegible dels projectes, la qual ha de superar el milió d’euros per tal d’assegurar la dimensió i l’impacte adequats. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Proyectos bilaterales en cooperación tecnológica internacional con países terceros (2014)

cdti1El Centro para el Desarrollo Tecnológica Industrial (CDTI) ha obert la primera convocatòria dels Proyectos bilaterales en cooperación tecnológica internacional con países terceros (2014). Les sol·licituds han de correspondre a projectes empresarials d’R+D realitzats per consorcis internacionals formalment constituïts i participats per una o més empreses espanyoles. Queden exclosos els programes multilaterals (Eureka, Eurostars i Iberoeka) i bilaterals (Canadà, el Japó, la Xina, Corea, l’Índia i Sud-àfrica). Per tant, les empreses implicades poden ser dels països següents: Algèria, Austràlia, Egipte, els Emirats Àrabs Units, els Estats Units d’Amèrica, Indonèsia, Malàisia, el Marroc, Singapur, Tailàndia i Taiwan.

El pressupost mínim a finançar per empresa serà de 175.000 euros, mentre que en els projectes desenvolupats per un consorci o una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE), el mínim ha de ser de 500.000 euros. El suport financer s’executarà amb un ajut parcialment reemborsable en condicions similars als projectes emmarcats en els programes multilaterals i bilaterals, amb un màxim del 75% del pressupost total aprovat.

La durada dels projectes pot anar dels 12 als 36 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN 2014)

cdti1En el marc del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) finança  grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental per a l’any 2014. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la realització d’activitats en les quals s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació o millora de nous productes, processos o serveis.

El pressupost màxim destinat a la iniciativa és de 125 milions d’euros, que s’han d’orientar cap a àrees estratègiques de futur i amb projecció internacional. Els ajuts consten d’un tram reemborsable i d’un altre no reemborsable. A més, el pressupost mínim a finançar és de 7 milions d’euros i el màxim, de 20 milions.

Els beneficiaris poden ser consorcis constituïts per agrupacions empresarials, formalitzats mitjançant un acord privat de col·laboració. Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses (almenys dues d’elles han de ser autònomes i una ha de tenir la consideració de PIME). Ara bé, els projectes han de tenir una durada de 36 a 48 mesos i comptar amb la participació rellevant d’organismes d’investigació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol de 2014 i es realitzarà a través de la seu electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Les empreses catalanes perden terreny en els projectes R+D+I del CDTI (2000-2012)

CDTILa captació d’ajuts i crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de la convocatòria 2012. Per tant, ja es pot consultar la informació completa del període 2000-2012 en format de taula o de mapa.

La convocatòria del CDTI de l’any 2012 ha suposat una davallada considerable en el nombre de projectes finançats (1.211 activitats, per 2.147 l’any 2011) i de l’import dels crèdits concedits (1.203 milions d’euros, per 2.147 l’any 2011).  En relació al global estatal, cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, però amb una tendència clara a la baixa.

Continua llegint

Informe OECD: «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding»

Els sistemes nacionals de recerca s’enfronten a un entorn cada vegada més competitiu per a les idees, el talent i els fons de finançament, i els governs es veuen obligats a modificar la forma de finançar la recerca. L’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding», publicat per l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) presenta evidències sobre com els governs dirigeixen i financen la recerca en les institucions d’educació superior i de recerca pública mitjançant iniciatives d’excel·lència en recerca (sigles en anglès, REIs). Aquests instruments fomenten la investigació d’alt nivell proporcionant finançament a gran escala i a llarg termini.

L’informe proporciona informació sobre com funcionen les REIs i les característiques de les institucions que han estat designades com a centres d’excel·lència. A banda de mostrar els beneficis d’aquestes iniciatives, l’estudi també indica els errors que cal evitar abans de posar-les en funcionament. També recull casos de diversos països de l’OECD com ara el d’Espanya, en què es menciona la iniciativa dels  Centros de Excelencia Severo Ochoa. Altres anàlisis detallades són els de Dinamarca, Alemanya, el Japó, Noruega, Portugal i Eslovènia.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding» al lloc web de l’OECD.

Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Plan Nacional I+D+IEn el moment actual de retallades en la inversió pública en R+D+I, és important disposar d’informació detallada sobre el finançament científic i tecnològic per part de les diferents administracions. En aquest sentit, al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra, el País Basc i Madrid. L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud o d’Andalusia en infraestructures i equipament.

La font d’informació és la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i, posteriorment, el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any 2000 no van ser publicades i, a més, alguns indicadors s’han deixat d’actualitzar per part del govern espanyol (per exemple, la distinció entre subvencions i préstecs). D’altra banda, només les modalitats de projectes d’investigació, recursos humans i equipament i infraestructura ofereix informació completa del període 2001-2011.

Continua llegint

Noves línies de finançament públic per a projectes empresarials d’R+D+I

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en funcionament unes noves condicions financeres per als seus instruments de suport als projectes d’R+D empresarial.

La principal novetat és la introducció d’un tram no reemborsable a tots els ajuts, si bé aquest tram estarà en funció de les característiques del beneficiari (pime o gran empresa) i del projecte (lloc de desenvolupament, col·laboració amb altres centres, cooperació tecnològica, etc.). A més, s’ha ampliat el termini d’amortització dels projectes finançats mitjançant la Línea Directa de Innovación, que podrà arribar fins als 5 anys més un de carència.

Amb aquestes mesures, el CDTI pretén impulsar les activitats empresarials d’R+D+I empresarial per augmentar-ne la competitivitat i la creació de productes d’alt valor afegit. L’any 2013, el CDTI va comprometre més de 833 milions d’euros per finançar 1.450 projectes d’unes 1.200 empreses.

ICOD’altra banda, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha obert ICO Innovación Fondo Tecnológico (2013-2015), un instrument per finançar pimes innovadores amb 323,6 milions d’euros, aportats conjuntament amb el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). L’objectiu és donar suport a les empreses innovadores amb dificultats per accedit al crèdit, si bé cal complir els criteris d’inclusió fixats pel Ministerio de Economía y Competividad (MINECO).

Cal tenir en compte que l’ICO assumirà part del risc de les operacions de finançament i oferirà un tipus d’interès preferencial respecte a altres línies. Aquesta línia estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i el termini màxim dels préstecs serà de fins a 7 anys, amb la possibilitat d’un any de carència.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del CDTI i de l’ICO.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter