Generalitat Valenciana

Convocatòria: Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (2017)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 24,106 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2017 de la Generalitat Valenciana.

A continuació es detallen les 15 convocatòries que estaran obertes fins a 20 dies naturals a partir del dia 31 de gener de l’any 2017.

Continua llegint

Informe sobre l’evolució del sistema valencià d’R+D+I (2015)

INFORMEEl Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat Valenciana (ACCIDI) ha publicat la 16a edició de l’informe «La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2015».

L’informe presenta dos grans apartats: el primer capítol tracta l’R+D a la Comunitat Valenciana, amb 57 indicadors a partir de les dades de l’any 2013 de l’Instituto Nacional de Estadística (INE); d’altra banda, el segon capítol s’ocupa de la política científica i tecnològica valenciana a partir de la informació recopilada per l’ACCIDI (dades de l’any 2014).

En general, les conclusions sobre l’evolució del sistema d’R+D+i valencià són força pessimistes, encara que hi ha alguns punts positius. Pel que fa a la part negativa, els pressupostos públics, la despesa per a R+D i el personal ocupat han seguit en declivi per vuitè any consecutiu, si bé amb una menor intensitat que en exercicis anteriors. A més, el sistema d’innovació segueix funcionant sota mínims. Ara bé, cal destacar que un any més ha continuat creixent la producció científica dels investigadors valencians en revistes d’impacte de reconegut prestigi.

Val a dir que aquesta 16a edició de l’informe inclou dues novetats:
a) El factor crisi econòmica: Un apartat específic analitza el comportament de les variables més rellevants del sistema al llarg de tot el període de la crisi econòmica per calibrar de la forma més precisa possible l’impacte en el sistema valencià d’R+D+I.
b) Baròmetre de la innovació empresarial: Aquest nou apartat serveix per conèixer, de forma qualitativa, l’opinió dels experts, sobretot pel que fa al sistema valencià d’innovació.

Per més informació podeu consultar l’Informe 2015 al lloc web de l’ACCIDI.

Convocatòria: Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus o altres programes d’àmbit internacional (2016)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus o altres programes d’àmbit internacional. La finalitat de la convocatòria consisteix a fomentar la internacionalització de les activitats d’R+D+I del País Valencià.

Els beneficiaris seran els centres d’investigació valencians. L’ajut contribuirà a finançar les despeses prèvies ocasionades l’any 2016 per participar en les convocatòries del programa Horizon 2020, així com altres programes d’àmbit internacional que financen activitats d’R+D+I.

L’ajut serà com a màxim de 6.000 euros, quan es tracta de projectes en què el grup sol·licitant participa a títol individual o com a soci, i de fins a 9.000 euros, quan el grup coordina la proposta i en el supòsit de participació en les ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants. En cap cas l’import de l’ajut superarà l’import de la despesa pressupostada. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de desembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Convocatòria: Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor (2016)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2016 de 2 modalitats d’ajuts per a la contractació de personal investigador doctor, adreçades a empreses i centres d’investigació del País Valencià. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2015.

1) Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

L’objectiu és la contractació per entitats de transferència tecnològica i empreses, de personal investigador doctor per executar projectes d’R+D+I, impulsar empreses de base tecnològica i preparar propostes de participació en el programa europeu Horizon 2020. Les ajudes finançaran les despeses de personal derivades de la contractació fins a un màxim de 18.000 euros anuals. Les ajudes tindran una durada màxima de dos anys.

2) Ajudes per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació (ACOND)

La finalitat és complementar el finançament del cost de la contractació laboral, vigent el 2016, de personal investigador doctor en el marc del programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació del País Valencià. Les ajudes es destinaran a finançar el 50% del cost del contracte no finançat pel programa.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2016)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

L’import global estimat és de 21,26 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2016. A continuació es detallen les 11 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 d’octubre de 2015, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015, 2n termini)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries de recerca per a l’any 2015.

1) Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal per part de centres d’investigació (ACOND): Ajuts per al cofinançament de la contractació laboral, vigent en 2015, de personal investigador doctor en el marc del Programa Ramón y Cajal del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) per part de centres valencians.

2) Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus (APE): Ajuts a grups d’investigació per a finançar les despeses derivades de propostes de lideratge (4.000 euros com a màxim) o participació (2.000 euros com a màxim) en projectes d’R+D de la Unió Europea (UE). Les despeses poden ser viatges, manutenció i allotjament, subcontractació de serveis i altres despeses associades a la preparació per a la presentació del projecte.

El termini de sol·licitud d’ambdues convocatòries finalitzarà el dia 30 de desembre de 2014.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les 14 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 de setembre de 2014, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

Convocatòria: Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE 2014)

IVACEL’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria d’Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE) per a l’exercici 2014. La convocatòria pretén augmentar la capacitat de les empreses per a desenvolupar activitats d’R+D+I mitjançant la contractació de personal especialitzat i així potenciar la creació d’ocupació qualificada. Els llocs de treball creats s’hauran de mantenir, com a mínim, durant 2 anys a partir de l’1 de gener de 2015.

La convocatòria presenta 3 línies d’actuació:
Actuació 1: Contractació per PIME de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
Actuació 2: Contractació per grans empreses de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
Actuació 3: Contractació de personal tècnic (10 contractes com a mínim).

Els beneficiaris poden ser empreses industrials (PIME i/o gran empresa) o de serveis intensius en coneixement d’alta tecnologia (telecomunicacions, informàtica i R+D). El pressupost de la convocatòria és d’1 milió d’euros per a l’any 2014, que s’estima ampliar a 500.000 euros per al 2015. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IVACE.

Convocatòria: Ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

La Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries de recerca, relacionades amb la contractació d’investigadors i la captació de projectes europeus.

1) Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació

Objecte: Els ajuts es destinaran a cofinançar el cost del personal investigador. La subvenció serà de la meitat del contracte no finançat pel programa Ramón y Cajal.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 30 de desembre de 2013, ambdós inclusivament.

2) Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus

Objecte: Concessió d’ajuts (màxim de 2.500 euros) a grups d’investigació per a finançar les despeses de participació en convocatòries per a projectes d’R+D de programes marc europeus.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 31 de desembre de 2013, ambdós inclusivament.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana (2014)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria d’Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana (2014). Es tracta de concedir ajudes als centres d’investigació del sistema valencià de ciència i tecnologia per a la realització d’estades del personal investigador doctor en empreses que tinguin com a finalitat la realització d’un projecte d’investigació innovador.

L’estada haurà de fer-se en empreses del País Valencià i tindrà una durada màxima de 240 hores. El període de realització de l’estada estarà comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, en el cas d’entitats públiques i amb pagament anticipat, i entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2014, en el cas d’entitats privades.

El termini de sol·licitud finalitza el dia 30 de juny de 2014. Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter