Google Scholar

Estudi bibliomètric: «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)»

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat l’estudi «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)». L’objectiu d’aquest treball és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques espanyoles.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines i ordenades segons l’Índex H. En aquest sentit, els dos criteris d’inclusió de les revistes són comptar amb 100 treballs (en aquest cas publicats en el període 2009-2013) i tenir com a mínim una cita.

En l’actualitat, el GSM no permet agrupar i ordenar les revistes segons el seu país de publicació i només ofereix informació de 62 revistes espanyoles, les quals estan incloses dins del llistat de les 100 publicacions en espanyol d’Índex H més elevat.

Les cerques bibliogràfiques es van dur a terme entre el 27 de juny i el 2 de juliol de 2014. En total, s’han identificat 1.003 revistes, de les quals 520 són de Ciències Socials; 218 d’Art i Humanitats; 146 de Ciències de la Salut;  i 119 de Ciències Naturals i Enginyeries.

Per més informació, podeu consultar també els treballs publicats anteriorment «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)» i «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2007-2011)». Així mateix podeu accedir a altres entrades sobre el grup EC3 publicades al Blog.

Google Scholar Metrics 2014

Google ScholarGoogle ha fet pública la versió 2014 de Google Scholar Metrics, el seu rànquing de revistes científiques. Aquest producte gratuït facilita un llistat de les principals publicacions científiques en 9 idiomes (inclou l’anglès i el castellà) ordenades segons 2 indicadors bibliomètrics, generats a partir de les citacions dels articles indexats a Google Scholar el mes de juny de 2014. El primer indicador bibliomètric és l’Índex H5 que consisteix en l’Índex H dels articles publicats els 5 darrers anys a la revista (2009-2013). El segon indicador, Mitjà H5, correspon a la publicació i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre de l’Índex H5.

Ara bé, és important remarcar que persisteixen algunes limitacions de Google Scholar Metrics. Un dels principals entrebancs és que només les revistes en anglès tenen la informació desagregada en 8 àrees i 303 disciplines. Així, les dades de les revistes en altres llengües es limiten a les 100 publicacions principals. Google també adverteix què els recomptes de dades i de citacions són estimatius i que un programa informàtic els determina de manera automàtica.

Per a més informació, podeu consultar Google Scholar Metrics, així com un interessant document de treball elaborat pel grup de recerca Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada (UGR).

«H Index Scholar» mesura la producció de 15.000 professors universitaris espanyols en Ciències socials i Humanitats

H Index Scholar«H Index Scholar» és un índex bibliomètric creat pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada (UGR). Es tracta d’un índex que pretén mesurar el rendiment de la producció acadèmica dels professors i investigadors de les universitats públiques espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials a través de Google Scholar, amb les seves publicacions i les citacions bibliogràfiques que han rebut.

La versió actual d’«H Index Scholar» calibra la producció de 15.000 professors universitaris, malgrat que s’ha calculat la informació de més de 40.000. Les dades corresponen a l’any 2012, si bé la data concreta de consulta consta a cada àrea de coneixement. La informació s’organitza en 4 grans àmbits (Ciències socials, Ciències jurídiques, Ciències humanes i Belles arts), les quals se subdivideixen en disciplines i àrees de coneixement. Dins de cada àrea, hi consta els professors amb la universitat i els índexs bibliomètrics H i G.

Els objectius d’«H Index Scholar» són:
1) Comprovar la capacitat de  Google Scholar per recuperar la producció científica i acadèmica en àmbits gairebé invisibles en les bases de dades tradicionals.
2) Examinar la idoneïtat de  Google Scholar per identificar la producció d’entorns geogràfics i lingüístics diferents a l’anglosaxó.
3) Determinar la fiabilitat i validesa dels índexs bibliomètrics H i G basats en informació subministrada per  Google Scholar per detectar el nucli d’acadèmics de major influència en les disciplines humanístiques i socials.

El grup EC3 recalca el caràcter experimental de l’índex. Es tracta d’una versió en proves i les errades detectades es poden comunicar mitjançant un formulari de contacte. En aquest sentit, cal tenir en compte que  Google Scholar no realitza cap control ni normalització de les fonts que processa ni dels noms dels investigadors.

Les futures actualitzacions de l’índex bibliomètric es poden beneficiar de la difusió entre la comunitat científica de l’ús de perfils públics a  Google Scholar per millorar la visibilitat dels seus resultats. En aquest sentit, cal recordar que el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat recentment la tercera edició (en versió de proves) del rànquing «CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles».

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’«H Index Scholar», així com del grup EC3.

Dos rànquings bibliomètrics confirmen la bona qualitat de la recerca catalana

En els darrers dies s’han presentat les actualitzacions de dos interessants rànquings bibliomètrics, un d’abast internacional (Mapping Scientific Excellence) i un altre d’estatal (CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles). Tot i que ambdues classificacions presenten metodologies i fonts d’informació diferents, el més interessant és constatar que es confirma la bona qualitat de la recerca als territoris de llengua i cultura catalanes.

Mapping Scientific ExcellenceMapping Scientific Excellence ha publicat una segona edició internacional, que permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació a 17 àrees temàtiques. A gairebé totes les àrees, hi ha una o més institucions de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears entre les 5 primeres posicions de l’Estat Espanyol. A més, alguns centres ocupen les primeres posicions mundials com, per exemple, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) a Chemistry o l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) a Physics and Astronomy.

Continua llegint

Rànquing bibliomètric dels investigadors del CSIC a partir de Google Scholar

CSICEl Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la segona edició (en versió beta) del Rànquing CSIC Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles, amb més de 200 nous perfils d’investigadors. Els 1.143 perfils actuals estan ordenats segons l’Índex H de l’investigador i també s’informa del centre on treballa i del nombre total de citacions obtingudes a Google Scholar. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalanes aporten els 3 primers científics del Rànquing.

A l’hora d’analitzar els resultats, cal tenir en compte la font d’informació per elaborar el Rànquing. Així, només s’inclouen els científics amb un perfil públic a Google Scholar i en el qual figurin adreces web del CSIC.  En aquest sentit, el Laboratorio de Cibermetría adverteix de l’existència d’errades i llacunes d’informació, que es poden comunicar per correu electrònic.

Malgrat això, el Rànquing facilita informació valuosa sobre el CSIC, l’organisme científic públic més gran d’Espanya i un dels primers d’Europa. Segons la Memòria 2012, el CSIC té 125 centres (propis i mixtos) amb 12.795 treballadors, dels quals 4.722 són científics. Per tant, el Rànquing bibliomètric indexa un 24,2% dels investigadors del CSIC. Per la seva banda, els territoris de llengua i cultura catalanes disposen de 35 centres (28% estatal), amb 1.134 investigadors (24%).

Continua llegint

Estudi bibliomètric: «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)»

L’estudi «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)», publicat pel Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada (UGR), permet trobar l’impacte d’una revista a partir del recompte de cites que ofereix Google Scholar Metrics (GSM). Amb aquest treball es pretén comprovar quin és l’abast que té el GSM de les revistes científiques espanyoles. L’objectiu principal és superar la limitació que té l’eina, la qual no permet agrupar i ordenar les revistes segons el país de publicació.

El treball presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines. Aquests s’ordenen d’acord amb l’Índex H, que és l’indicador bibliomètric basat en la quantitat de citacions que rep un article per a mesurar la qualitat professional dels científics. Els dos criteris d’inclusió de les revistes que s’utilitzen són: comptar amb 100 treballs publicats i tenir com a mínim una cita. Les cerques bibliogràfiques es van dur a terme entre el 4 i el 14 de novembre de 2013. En total, s’han identificat 1.051 revistes, de les quals 541 són de Ciències Socials; 242 d’Art i Humanitats; 154 de Ciències de la Salut;  i 114 de Ciències Naturals i Enginyeries.

En l’actualitat, el GSM no permet agrupar i ordenar les revistes segons el seu país de publicació. D’altra banda, ofereix els rànquings generals per llengües (les 100 que tenen un factor d’impacte major), i en el cas de les revistes en anglés, els rànquings per àrees temàtiques i disciplines. En aquest últim cas, només presenta les 20 revistes amb l’Índex H més elevat. D’aquesta opció han quedat excloses les revistes dels altres 9 idiomes en què es presenten llistats (xinès; portuguès, alemany; espanyol; francès; japonès; holandès; i italià). Google Scholar només ofereix informació de 64 revistes espanyoles  que tenen un factor d’impacte major. Aquestes estan incloses dins del llistat de les 100 publicacions en espanyol d’Índex H més elevat.

Per a aprofundir en l’estudi, podeu consultar l’«Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar (2008-2012)». Així mateix podeu accedir a l’entrada publicada sobre aquest tema al Blog de l’OR-IEC.

Estudi bibliomètric: «Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas (2002-2011)» segons Google Scholar

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada (UGR) ha presentat un estudi bibliomètric  de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques a Google Scholar. L’estudi Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas (2002-2011) pretén comprovar la cobertura de les publicacions en aquestes àrees,  i així mateix, comparar les diferències respecte al període 2001-2010. El treball ha estat finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

L’Índex H és un sistema de mesura de la qualitat professional dels científics, proposat per Jorge Hirsch de la University of California, basat en la quantitat de citacions que rep un article científic. És el balanç entre el nombre de publicacions i les citacions a aquestes, i vol diferenciar els investigadors amb una gran influència en el món científic d’aquells que simplement publiquen molts treballs.

Les cerques bibliogràfiques es van realitzar el mes de març de 2013. S’ha calculat l’Índex H de 1.038 revistes, de les quals 251 son de dret; 157 d’educació; 137 d’economia; 109 de psicologia; 87 de sociologia; 56 de ciències polítiques; 54 de geografia; 46 d’antropologia; 42 de ciències de l’esport; 39 d’urbanisme; 36 de documentació; i 24 de comunicació.

Per  a més informació, podeu consultar l’Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar (2002-2011), en les versions castellana i anglesa, al Repositorio Institucional de la UGR (DIGIBUG).

Noves funcionalitats de Google Scholar

Google ScholarL’any 2004 va entrar en funcionament Google Scholar, un motor de cerca que indexa el text complet de milions de documents científics a través d’una gran varietat de formats de publicació i disciplines. En el darrer any, Google Scholar ha anat incorporant interessants productes i serveis addicionals.

Google Scholar Metrics permet mesurar de forma fàcil i ràpida la visibilitat i influència dels articles recents en publicacions acadèmiques. El producte facilita un llistat de 100 publicacions en 10 idiomes (inclou l’anglès i el castellà) ordenades segons dos indicadors bibliomètrics:  el primer, h5-index, és l’Índex H dels articles publicats els 5 darrers anys a la revista; el segon, h5-median, correspon a la publicació i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre de l’indicador h5-index.

Google Scholar Citations és un servei (requereix estar registrar) que permet als investigadors fer el seguiment de les citacions bibliogràfiques obtingudes pels seus articles, a més d’elaborar mètriques i gràfiques. El perfil de l’investigador es pot fer públic a Google Scholar, que s’encarrega d’actualitzar automàticament les llistes d’articles i citacions (naturalment, els autors poden revisar i administrar les seves dades).

També és necessari estar registrar per accedir a Google Updates. Es tracta d’un producte de Google Scholar que permet estar al dia d’una part considerable del que es publica en un camp científic. Així, a partir del perfil creat per l’investigador, un sistema automàtic d’alerta i filtratge de lectures busca nous articles rellevants per a la seva investigació i els mostra quan l’investigador es torna a connectar a Google Scholar.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Google Scholar o, si voleu un estudi més valoratiu, el blog Primer Cuartil, d’Álvaro Cabezas (Universidad de Granada).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter