Grups de recerca

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015, 2n termini)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries de recerca per a l’any 2015.

1) Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal per part de centres d’investigació (ACOND): Ajuts per al cofinançament de la contractació laboral, vigent en 2015, de personal investigador doctor en el marc del Programa Ramón y Cajal del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) per part de centres valencians.

2) Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus (APE): Ajuts a grups d’investigació per a finançar les despeses derivades de propostes de lideratge (4.000 euros com a màxim) o participació (2.000 euros com a màxim) en projectes d’R+D de la Unió Europea (UE). Les despeses poden ser viatges, manutenció i allotjament, subcontractació de serveis i altres despeses associades a la preparació per a la presentació del projecte.

El termini de sol·licitud d’ambdues convocatòries finalitzarà el dia 30 de desembre de 2014.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Convocatòria: Acciones de dinamización “Redes de Excelencia” (2014)

MINECOLa Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria 2014 de les Acciones de dinamización “Redes de Excelencia”. L’objectiu consisteix a fomentar la creació i desenvolupament de xarxes de recerca mitjançant l’establiment de sinèrgies entre diferents grups d’investigació. En darrer terme, es tracta d’optimitzar els resultats i recursos per impulsar les activitats d’R+D+I i contribuir al progrés del coneixement científic.

La convocatòria distingeix dos tipus de xarxes:
a) Redes CONSOLIDER: Formades per grups de recerca que han participat en un mateix projecte CONSOLIDER de les convocatòries 2006-2010.
b) Redes temáticas: Constituïdes per un mínim de 4 i un màxim de 10 grups de recerca amb afinitat temàtica. Com a mínim la meitat dels grups han d’haver participat en algun projecte d’investigació fonamental no orientada del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (2008-2011).

El pressupost total de la convocatòria és de 2,357  milions d’euros. Els ajuts estaran destinats a finançar despeses de personal, d’organització i assistència a activitats científiques i tècniques de la xarxa, i altres despeses relacionades amb les activitats per a les quals hagin estat concedides.

Les sol·licituds han de presentar-se a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació finalitzarà el dia 25 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les 14 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 de setembre de 2014, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

L’AGAUR atorga el reconeixement a 1.649 grups de recerca

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la resolució de la primera fase de la convocatòria dels Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014). Han rebut el reconeixement 1.649 grups, dels quals 1.361 són consolidats (82,5%) i 288 emergents (17,5%). A més, un 66% corresponen a l’àmbit universitari.

L’objectiu general de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques. La convocatòria preveu, en una primera fase, el reconeixement dels grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat i, en una segona, l’avaluació de tots els grups que permetrà l’atorgament de finançament en funció de la puntuació obtinguda. L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 21,6 milions d’euros per al període 2014-2016 (7,2 milions d’euros per any).

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014). L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 21,6 milions d’euros per al període 2014-2016. L’objectiu és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

La convocatòria preveu, en una primera fase, el reconeixement dels grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat i, en una segona, l’avaluació de tots els grups que permetrà l’atorgament de finançament en funció de la puntuació obtinguda. L’import màxim subvencionable serà de 8.000 euros per doctor membre del grup durant el període dels 3 anys.

Aquesta convocatòria comprèn dues modalitats de grups:

1) Grups de Recerca Emergents (GRE): grups amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb el potencial per a esdevenir grups de referència consolidats en el seu àmbit. Un grup només podrà tenir la condició d’emergent durant el període d’una convocatòria.

2) Grups de Recerca Consolidats (GRC): grups amb una trajectòria de treball conjunt consolidada, que hagi permès desenvolupar una activitat científica estable i aconseguir resultats i aportacions reconegudes dins el seu àmbit.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 19 de desembre de 2013 fins al 3 de febrer de 2014, ambdós inclosos.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Call for proposals for ERC Synergy Grant

L’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria ERC Synergy Grant (ERC-2013-SyG), amb un pressupost global de 150 milions d’euros. Aquests ajuts de la Comissió Europea (CE) s’inclouen dins el programa Ideas, i permetran a grups d’investigadors compartir coneixement i recursos per a fer recerca de qualsevol temàtica de forma conjunta. Els grups han de tenir de 2 a 4 investigadors principals, i l’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de gener de 2013. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al Participant Portal de la CE, així com les entrades sobre l’ERC publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Ajudes i beques de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 23/2012, de 25 de maig, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que s’ha obert a partir del dia 8 de juny:

Continua llegint

Ajuts del Govern de les Illes Balears a grups de recerca competitius

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, ha concedit 41 Ajuts per a donar suport a grups de recerca competitius, durant el període 2011-2013. L’objectiu és potenciar i donar continuïtat a les activitats d’aquests grups en les matèries que contribueixin a millorar el desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2009-2012).

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha convocat les Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012). Amb aquesta iniciativa es pretén accelerar la transferència dels resultats a la pràctica clínica en benefici dels pacients i els seus familiars, i d’augmentar la massa crítica investigadora en oncologia a Espanya.

El programa té dues modalitats:

  • Modalitat A: desenvolupat per un únic grup de recerca multidisciplinari. El cap del grup actua com a coordinador científic.

  • Modalitat B: desenvolupat per un equip multidisciplinari, amb la participació necessària del personal clínic i dels investigadors bàsics. Els grups beneficiaris poden estar formats per personal d’un únic centre o de diversos, sempre que compleixin la condició anterior. Un dels caps del grup actuarà com a coordinador científic.

El termini de presentació de les sol·licituds és l’1 de febrer de 2012, i cal presentar-les mitjançant els impresos corresponents a la Modalitat A i a la Modalitat B, que facilita la fundació (vegeu Manual de presentación de solicitudes).

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundación AECC. També podeu accedir a les diverses entrades publicades en aquest mateix blog, i a l’Informe Projectes de l’AECC per tipus d’entitat de recerca actualitzat recentment al portal web MERIDIÀ.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter