Ley de la Ciencia

Un informe de la FECYT mesura el grau de compliment de l’accés obert

informe-ley-cienciaLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’«Informe de la comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia». Així, l’article 37 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación marca l’obligació legal per a la comunitat científica de dipositar en accés obert una còpia dels articles que es publicaran en el marc dels projectes d’R+D+i estatals.

L’objectiu de l’informe és fer una primera anàlisi del grau de compliment de l’article legal. Per fer això, s’ha utilitzat la plataforma RECOLECTA, que integra les metadades de les publicacions dipositades als repositoris institucionals d’universitats i centres de recerca. La recollida de dades inclou els treballs en accés obert de projectes del Plan nacional I+D+I entre els anys 2011 i 2014. Així mateix, s’ha utilitzat la base de dades  Web of Science (WoS) per obtenir el nombre d’articles resultants de convocatòries de projectes d’R+D+I nacionals finançats amb fons públics.

Per ampliar la informació, podeu consultar l’«Informe de la comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia» al lloc web de la FECYT.

Guia i bones pràctiques per al compliment dels mandats d’accés obert

Open AccessEl Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha publicat una guia i un document de bones pràctiques per facilitar el compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions derivats de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación i del programa europeu Horizon 2020. Ambdós documents han estat elaborats pel Grup de treball de Suport a la Recerca de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC, a partir d’una guia elaborada pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La guia conté recomanacions de les universitats catalanes adreçades als investigadors per complir els requisits de difondre en accés obert les publicacions científiques. En concret, es determina quines publicacions poden estar en accés obert i quines accions són recomanables durant el procés de publicació. D’altra banda, el document de bones pràctiques estableix un marc d’actuació per als professionals de les biblioteques.

Per a més informació, podeu consultar la guia i el document de bones pràctiques del CSUC, així com altres entrades sobre accés obert publicades al Blog de l’OR-IEC.

Trobada del Grup de Treball «Coneixement i Recerca» (29/01/2015)

GTCREl Grup de Treball Coneixement i Recerca, una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), va organitzar una trobada el dijous 29 de gener de 2015 a l’IEC.

El programa estava centrat en una conferència sobre el «Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes», a càrrec d’Ángel Borrego, professor de la Universitat de Barcelona (UB). Per encàrrec del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), aquest estudi va tenir l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el comportament informatiu del personal docent i investigació i guiar les actuacions de les biblioteques o algunes polítiques referents a informació científica i a recerca. Els resultats es van basar en l’anàlisi de 2.330 respostes a un qüestionari electrònic distribuït entre el professorat de 12 universitats el tercer trimestre de 2014. Es pot consultar l’enregistrament vídeo de la conferència i descarregar la presentació o el text complet de l’estudi.

A més, la trobada va comptar amb un espai de col·laboració entre els assistents, amb intervencions breus per compartir projectes, coneixements i recursos informatius especialitzats en l’àmbit d’actuació del grup de treball:
1) Lluís Anglada (Director de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC) va presentar el Grup de treball sobre Recomanacions per a la implementació de l’article 37 de difusió en accés obert de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovació. Es pot descarregar la presentació i consultar el text complet de les recomanacions.
2) Anna Baiges (Responsable Tècnica de la Biblioteca CRAI UPF) explicà el concepte d’Altmetrics i com s’ha començat a treballar aquest tema a la Biblioteca. Es pot descarregar la presentació.
3) Marcos Antonio Catalán Vega (Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí) va proposar un grup de treball per confeccionar una recomanació de metodologia de memòries d’entitats científiques, a partir de la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC i consultar la pàgina web del Grup de Treball Coneixement i Recerca.

Recomanacions de la FECYT per a la difusió en accés obert

Recomendaciones OA FECYTLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha fet públic el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación». Aquest article de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recull els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de difondre en obert els resultats de la recerca finançada amb fons públics i acceptats per a la seva publicació. Ara bé, no queden clares quines són les etapes que han de seguir els diferents agents involucrats per complir i aplicar la normativa legal.

L’objectiu del document és generar una guia pràctica que defineixi els aspectes principals de la política espanyola d’accés obert i on es detallin un conjunt de recomanacions per un correcte seguiment i avaluació del mandat legal. El públic del document són tots els sectors implicats en la producció i gestió del mercat de la informació científica: gestors d’ajuts públics a l’R+D+I; universitats i centres d’investigació; investigadors; i, per últim, entitats subscriptores de revistes científiques.

Per elaborar el document, la FECYT, amb la col·laboració de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), va posar en marxa un grup de treball amb experts nacionals i representants d’institucions espanyoles amb una estratègia pròpia d’accés obert.

Per a més informació, podeu consultar el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación» de la FECYT.

Empreses spin-off: s’estanca la transferència del coneixement científic

CRUELes spin-off (segons el TERMCAT, “empreses derivades”) són noves empreses basades en el coneixement científic generat a les universitats i  centres públics de recerca. Per tant, es tracta d’un dels instruments bàsics per a la transferència de la recerca científica cap a la societat. A més, permeten retenir capital intel·lectual i renovar el teixit productiu amb activitats d’abast global i amb alt valor afegit. Les escasses dades disponibles dibuixen un ecosistema espanyol de mides modestes i, a més, amb indicadors a la baixa. La situació de les empreses spin-off a Catalunya presenta alguns signes positius en l’àmbit de les biociències i en els parcs i centres tecnològics.

A l’Estat espanyol, la principal font d’informació sobre les empreses spin-off és l’«Informe de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento de las universidades españolas». Els autors de l’estudi són la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), impulsades des de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La darrera actualització d’aquest informe (any 2011) destacava que la creació d’empreses spin-off universitàries s’havia reduït un 15,3%, de 131 (any 2010) a 111 (any 2011) (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). Així, 38 de les 63 universitats que van contestar l’enquesta l’any 2011 havien creat com a mínim una spin-off: 6 eren universitats catalanes (14 spin-off creades); 3 valencianes (6); i 1 balear (1).
Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2013)

MINECOEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria d’Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2013). Amb un pressupost global de 78,9 milions d’euros, la convocatòria finançarà la contractació de 940 estudiants de doctorats. Per primer cop, els ajuts tindran un contracte de 4 anys de duració en consonància amb l’actual Ley de la Ciencia.

Aquests ajuts promouen la contractació laboral de personal investigador en formació a universitats, organismes públics d’investigació, i altres centres d’R+D públics o privats sense finalitat de lucre. Aquest personal ha de realitzar una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació finançat per la convocatòria 2012 del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Cada ajut atorgat rebrà 20.600 euros anuals, amb un salari mínim de 16.422 euros bruts. Els ajuts es destinen necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del personal contractat. De manera complementària es concediran ajuts de 1.500 euros per finançar les despeses de matrícula en ensenyaments de doctorat.

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). La convocatòria restarà oberta fins al 10 de setembre de 2013 a les 15:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades al blog.

Projecte ‘Maletín de recursos Género y Ciencia’

El Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha publicat el Maletín de recursos Género y Ciencia, un document que conté propostes, informacions, indicadors i estratègies dirigides a la integració de la perspectiva de gènere en la recerca científica universitària. La iniciativa, dirigida per la professora Teresa Freixes, vol oferir a les universitats espanyoles  eines per a fomentar la qualitat del sistema d’investigació i innovació. Aquest recurs s’ha elaborat en el marc de la normativa europea i la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que volen garantir la igualtat efectiva entre homes i dones.

Continua llegint

Informe sobre la conservació i reutilizació de dades científiques

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha elaborat un document que descriu els aspectes rellevants que intervenen en la gestió correcta de les dades de recerca en accés obert. L’Informe preliminar para la conservación y reutilización de los datos científicos en España és fruit d’un grup d’experts que forma part del projecte RECOLECTA, gestionat per la FECYT en col·laboració amb la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). El document pretén ser, en el marc de la nova Ley de la Ciencia, un referent en els aspectes de gestió, d’infraestructura tecnològica, i de bones pràctiques de l’activitat investigadora, i així mateix, presentar el panorama general de la situació espanyola.

L’informe presenta els tipus de dades de recerca (numèrics, descriptius i visuals); el format en què s’han d’arxivar; les diferents etapes de gestió i les infraestructures necessàries; i finalment, el marc legal relacionat amb la preservació i divulgació de les dades. Per a més informació, podeu disposar de l’informe des del lloc web de RECOLECTA o de la FECYT.

El govern espanyol està a punt d’aprovar els documents bàsics en política R+D+I

EstrategiaEn els darrers mesos, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), mitjançant la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha impulsat l’elaboració de dos documents fonamentals per a les futures actuacions estatals en màteria de política científica i tecnològica. Com a pas previ a la seva aprovació oficial, aquesta setmana la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación ha informat favorablement els documents de l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación (2013-2020), i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

L’Estrategia (2013-2020) conté els objectius, reformes i mesures en l’àmbit de l’R+D+I per potenciar el seu creixement i impacte. Els objectius són reforçar la carrera investigadora, impulsar el lideratge empresarial en R+D+I, fomentar l’excel·lència i donar resposta als reptes socials. A més, es pretén impulsar les activitats d’R+D+I des de la generació de les idees fins a la seva comercialització.

D’altra banda, el Plan (2013-2016) concreta les actuacions de l’Administració General de l’Estat, a partir de l’establiment de prioritats científiques, tècniques i socials, així com de la distribució dels recursos. En aquest sentit, les actuacions de finançament seran executades per les agències recollides a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, principalment el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) i la futura Agencia Estatal para la Investigación.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del MINECO, així com altres entrades sobre política científica d’aquest bloc.

Debat públic sobre l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación

EstrategiaLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha publicat un avançament del document Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, que estarà vigent durant el període 2013-2020. Aquest document està obert a la participació i al comentari de tots els membres del sistema espanyol d’R+D+I fins el dia 25 d’octubre de 2012. Un cop consensuada, l’estratègia representarà l’instrument marc on s’estableixen els objectius generals per al foment i desenvolupament de les activitats d’R+D+I.

En el marc de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, l’elaboració dels continguts han comptat amb la participació activa de tres grups de treball formats per representants del món acadèmic, científic i empresarial, de les administracions autonòmiques i dels organismes competents de l’Administració General de l’Estat espanyol. L’estratègia s’estructura en 7 principis bàsics, 4 objectius generals, 6 eixos prioritaris i 10 mecanismes d’articulació.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web disponible des de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter