Memòries

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

ENTITATS

– ERC. Annual Report on the ERC activities and achievements in 2014.
– JRC. Annual Report 2014.

CONTEXT

– European Commission. Research and Innovation performance in the EU: Innovation Union progress at country level 2014.

RECURSOS ECONÒMICS

– COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado Aprobados para el año 2015.
– FECYT. Análisis ICONO: La participación española en el programa ERC 2008-2013.

PATENTS

– EPO. Annual Report 2014.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ en els apartats següents:

ENTITATS

– AGAUR. Memòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 2013.
– AQUAS. Memòria anual 2013.

CONTEXT

– Fundación Cotec. Informe Cotec 2014. Tecnología e Innovación en España.
– FECYT. Informe PITEC 2012.

PATENTS

– OEPM. Estadísticas 2014.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Trobada del Grup de Treball «Coneixement i Recerca» (29/01/2015)

GTCREl Grup de Treball Coneixement i Recerca, una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), va organitzar una trobada el dijous 29 de gener de 2015 a l’IEC.

El programa estava centrat en una conferència sobre el «Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes», a càrrec d’Ángel Borrego, professor de la Universitat de Barcelona (UB). Per encàrrec del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), aquest estudi va tenir l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el comportament informatiu del personal docent i investigació i guiar les actuacions de les biblioteques o algunes polítiques referents a informació científica i a recerca. Els resultats es van basar en l’anàlisi de 2.330 respostes a un qüestionari electrònic distribuït entre el professorat de 12 universitats el tercer trimestre de 2014. Es pot consultar l’enregistrament vídeo de la conferència i descarregar la presentació o el text complet de l’estudi.

A més, la trobada va comptar amb un espai de col·laboració entre els assistents, amb intervencions breus per compartir projectes, coneixements i recursos informatius especialitzats en l’àmbit d’actuació del grup de treball:
1) Lluís Anglada (Director de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC) va presentar el Grup de treball sobre Recomanacions per a la implementació de l’article 37 de difusió en accés obert de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovació. Es pot descarregar la presentació i consultar el text complet de les recomanacions.
2) Anna Baiges (Responsable Tècnica de la Biblioteca CRAI UPF) explicà el concepte d’Altmetrics i com s’ha començat a treballar aquest tema a la Biblioteca. Es pot descarregar la presentació.
3) Marcos Antonio Catalán Vega (Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí) va proposar un grup de treball per confeccionar una recomanació de metodologia de memòries d’entitats científiques, a partir de la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC i consultar la pàgina web del Grup de Treball Coneixement i Recerca.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

ENTITATS

– Institució CERCA. Avaluació dels centres de recerca CERCA 2012-2013.

CONTEXT

– Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2014.
– Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2013-2014.

RECURSOS HUMANS

– AGAUR. Resultats de la participació catalana al 7è Programa marc d’R+D de la UE (període 2007-2013).

RECURSOS ECONÒMICS

– AGAUR. Resultats de la participació catalana al 7è Programa marc d’R+D de la UE (període 2007-2013).
– AGAUR. Participació de Catalunya en ajuts de l’European Research Council (ERC).

PUBLICACIONS

– Generalitat Valenciana. Estudio de la producción científica de la Comunidad Valenciana (2009-2011).
– FECYT. Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2011.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

ENTITATS:

– CDTI. Informe anual 2013.
– Institut Ramon Muntaner. Memòria d’activitats i projectes 2013.
– ISCIII. Cuentas anuales 2013.

CONTEXT:
– ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2014.
– European Commission. The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
– European Commission. The 2014 Survey on R&D Investment Business Trends.

PATENTS:
– IP5 Offices. IP5 Statistics Report: 2013 edition.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

Entitats
– CSIC. Datos 2013: Institutos y centros.
– FEDIT. Informe anual 2013: centros tecnológicos de España.
– Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2013-2014.

Context
– OECD. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014: Highlights.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

Context

– Consell General de Cambres de Catalunya. Memòria econòmica de Catalunya 2013.
– European Commission. ERAWATCH Country Reports 2013: Spain.
– Eurostat. Eurostat regional yearbook 2014.
– Eurostat. Key Figures on Europe: 2013 digest of the online Eurostat yearbook.

Recursos materials

-MINECO. Infraestructuras del mapa de ICTS por áreas.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– APTE. Directorio 2013.

– BIOCAT. Memòria d’activitats 2012.

– CRUE. La Universidad española en cifras (2012).

– CSIC. Datos 2012: centros e institutos.

– FEDIT. Informe anual 2012: centros tecnológicos de España.

Context

– ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2013.

– BIOCAT. Informe Biocat 2013: una aposta pel valor i el creixement.

Publicacions

– FECYT. Rendimiento de las instituciones españolas en el Scimago Institutions Ranking (SIR) 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

–  FCRI. Memòria d’activitats 2012.

–  APTE. Memoria 2012.

–  European Commission. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2012.

Context

– EUROSTAT. Eurostat regional yearbook 2013.

– European Commission. European Research Area: Facts and Figures 2013.

Recursos humans

– European Commission. Researchers’ Report 2013: Final Report.

Recursos materials

– REBIUN. Memoria anual de actividades 2012.

Publicacions

–  URV. Producció científica de la Universitat Rovira i Virgili, any 2012.

Patents

– OEPM. Estadísticas de propiedad industrial 2012: Tomo I.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– CSIC. Datos 2011: centros e institutos.

Context

– FECYT. Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013.

– Fundación CYD. Informe CYD 2012.

– CTESC. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (2012). Capítol II: Societat del coneixement.

Recursos econòmics

– Govern de les Illes Balears. Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).

Recursos humans

– Govern de les Illes Balears. Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter