Observatorio IUNE

Observatorio IUNE: Nova edició (2017)

IUNEL’Observatorio IUNE ha presentat una nova edició d’indicadors (2017) per al seguiment de l’R+D+I universitària de l’Estat espanyol.

Aquesta edició analitza l’activitat de 79 universitats públiques i privades en el període 2006-2015 a partir d’un conjunt d’indicadors que s’agrupen en set dimensions: professorat; reconeixement; activitat científica; innovació; competitivitat; finançament; i, per últim, capacitat formativa. Les dades provenen exclusivament de fonts d’informació oficials.

L’Observatorio IUNE es va posar en funcionament l’any 2012 i està coordinat pel Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la UC3M.

Com a novetats, l’edició actual de l’Observatorio IUNE incorpora la dimensió sobre el finançament de les universitats públiques i s’han actualitzat dades sobre els sexennis del professorat de les universitats públiques i privades. A més, s’inclou un informe que recull els resultats obtinguts en la dècada 2006-2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Observatorio IUNE.

INAECU, un institut de recerca sobre l’activitat científica universitària

L’institut interuniversitari Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU) és un centre que desenvolupa la seva activitat en l’avaluació de l’activitat científica i tecnològica, i en les polítiques i gestió de les institucions d’educació superior. Actualment està integrat per personal docent i investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Una de les tasques de l’institut INAECU és afavorir el treball en xarxa, fomentant la cooperació i la presentació de projectes conjunts, tant en institucions de recerca com empresarials. En aquest marc, s’encarrega de gestionar l’Observatorio IUNE, l’eina que permet analitzar l’R+D+I de les universitats espanyoles públiques i privades a través dels indicadors d’activitat de la recerca dels quals disposa. L’observatori es basa en fonts d’informació oficials, contrastades i fiables, i en les anàlisis de dades homologables i de fàcil accés (per a més informació, vegeu l’entrada publicada sobre el tema en aquest blog).

En aquest context, els investigadors de l’INAECU destaquen la importància de la informació de tipus bibliomètric i cienciomètric per a l’elaboració i seguiment dels plans estratègics i la realització de benchmarking o l’estudi comparatiu amb altres institucions.

Per a més informació, podeu consultar les publicacions més recents de l’INAECU, així com els esdeveniments que s’hi organitzen.

Novetats de l’Observatorio IUNE

IUNE

L’Observatorio de la actividad investigadora de la universidad española (IUNE), l’eina que es dedica a la transferència del coneixement científic i tecnològic del sistema universitari espanyol, ha incorporat novetats en la seva contribució a l’anàlisi de l’R+D+I de les universitats públiques i privades.

Recentment s’han dut a terme les tasques següents:

– S’han actualitzat les sèries temporals fins l’any 2011 recollint cites fins a mitjans del 2012
– S’ha treballat en un nou disseny del lloc web incloent gràfics més dinàmics i s’han inclòs també filtres de dades en les taules
– S’ha incorporat la desagregació de dades d’activitat científica per grans àrees temàtiques
– S’ha realitzat l’assignació completa de documents a una universitat quan en la signatura apareix la pròpia institució i/o qualssevol dels seus centres i dependències inclosos els centres mixtos i hospitals adscrits.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’Observatorio IUNE. També podeu accedir a l’entrada publicada el 24 d’abril del 2012 al Bloc de l’OR-IEC.

Observatorio de la actividad investigadora de la universidad española (IUNE)

L’Observatorio IUNE és una eina desenvolupada recentment que permet analitzar l’R+D+I de les universitats públiques i privades, i que vol contribuir a la transferència del coneixement científic i tecnològic del sistema universitari espanyol. Aquesta iniciativa ha estat finançada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i s’ha realitzat en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La plataforma la coordina Elías Sanz-Casado, catedràtic de Documentació de la UC3M i director del Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI).

L’eina permet visualitzar dades d’un període de 9 anys (2002-2010) i es basa en una bateria de 42 indicadors clars i senzills, que es centren en 6 dimensions: professorat (d’universitats públiques i privades), reconeixement (per exemple premis nacionals d’investigació, sexenis obtinguts per professor), activitat científica (per exemple publicacions per universitat, grau de col·laboració institucional, cites per universitat), innovació (per exemple patents nacionals, llicències, spin-off), competitivitat (per exemple projectes del Plan Nacional, projectes del Programa Marc) i capacitat formativa (per exemple beques FPU, tesis defensades).

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’Observatorio IUNE.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter