Pressupostos

La COSCE alerta que els recursos estatals d’R+D+I segueixen baixant

COSCELa Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat l’«Informe de urgencia sobre la inversión en I+D en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017». Aquest document alerta que els recursos destinats a R+D+I mantenen la tendència descendent en el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

Malgrat un augment absolut d’1,11 % respecte a l’any anterior, hi ha una baixada d’un 0,35 % si es descompta la inflació prevista. La conclusió de la COSCE és que no existeix gens d’interès de l’Estat espanyol per potenciar la ciència.

En xifres globals, el pressupost d’R+D+I augmenta només en 71,57 milions d’euros, per assolir un total de 6.501,17 milions. Segons la COSCE, també resulta preocupant que els fons financers (subvencions), que són la base de la ciència bàsica, baixin 70,50 milions d’euros (un -2,64 %), mentre que els financers (crèdits) augmentin en 142,07 milions. D’altra banda, tots els organismes públics d’investigació (OPI) de titularitat estatal reben menys recursos. Finalment, la recerca civil només creix un 2,63 %, mentre que la de caràcter militar baixa un 28,02 %.

En paral·lel, la COSCE ha impulsat un Manifiesto por la Ciencia, amb l’objectiu de reclamar una política científica coherent i duradora, així com reconèixer el valor de la recerca per al progrés social, polític i econòmic.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE.

Quina és la situació del sistema científic i tecnològic de l’Estat espanyol?

índexL’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat la desena edició de l’informe anual «Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015».  Aquest document ofereix informació sintetitzada sobre l’estat del sistema d’R+D+I de l’Estat espanyol en el període 2000-2013 (en alguns indicadors, s’arriba a 2014 o 2015), a partir de l’evolució de les principals variables estadístiques, la comparació amb el  context internacional i la distribució per comunitats autònomes.

A continuació es comenten les dades principals de l’informe, es comparen amb les xifres de l’inici de la crisi econòmica (2008-2010) i es destaquen les comunitats autònomes capdavanteres (s’assenyalen en negreta els territoris de llengua i cultura catalanes).

Continua llegint

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (2015): Anàlisi preliminar de l’R+D+I

Ministerio HaciendaEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentat el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2015. Tot i que es tracta d’un projecte subjecte a canvis abans de l’aprovació definitiva, és interessant comparar els recursos destinats a R+D+I respecte al projecte de l’any 2014.

La Política de Despesa 46 (Taula 1, feu un clic per ampliar-la) ha augmentat un 4,24 %, ja que ha passat de 6.146,2 milions d’euros (un 1,452 % del pressupost total de l’any 2014) a 6.406,75 milions (un 1,456 %, l’any 2015). Ara bé, 4 dels programes més rellevants (467C, 463B, 463A i 465A, representen un 72 % del total) han baixat respecte al projecte de pressupostos de l’any 2014. D’altra banda, cal destacar els programes 467I (Innovació tecnològica de les telecomunicacions) i 464B (Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa) que han crescut, respectivament, un 12,13 % i un 64,12 %.

Taula 1.
Pressupost AGE

Per a més informació, podeu consultar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La COSCE creu insuficient l’augment dels pressupostos estatals en R+D+I (2014)

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014». Des de l’any 2005, la COSCE compta amb un grup d’experts que elabora un informe anual sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). L’informe actual posa de manifest que l’any 2014 suposa un lleuger canvi de tendència respecte al descens dels recursos assignats a l’R+D+I en els darrers anys. Ara bé, l’informe ho considera insuficient perquè no soluciona les caigudes excepcionals dels anys 2009-2012.

Els recursos globals aprovats són 6.146,05 milions d’euros, un 3,6% més que l’any 2013. A més, es detecta un predomini absolut dels fons financers (un 60,74%) i la majoria dels recursos es destinen a la recerca civil (91,75%). D’altra banda, una bona part dels recursos per a l’R+D+I es concentren al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), amb un 75% del total, i al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), amb un 20,3%.

Pel que fa al Programa 463B (Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica), que conté la part bàsica del finançament de la recerca pública, millora lleugerament però es situa encara a nivells del període 2006-2007. Finalment, l’informe analitza l’execució pressupostària, on es constata que els fons reals empleats en R+D+I estan força allunyats de les quantitats pressupostades, en particular des de l’any 2008 fins al 2012, darrer any amb dades disponibles.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014» de la COSCE.

El CSIC va perdre un 13,8% dels seus investigadors l’any 2012

CSICEn les darreres setmanes, la situació econòmica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sigut objecte de debat als mitjans de comunicació. Des de l’any 2009, l’organisme acumula una retallada pressupostària de gairebé un 40%, fet que comporta enormes dificultats operatives. Per tant, és una bona oportunitat per analitzar com ha afectat això als 125 centres del CSIC, sobretot als 35 (un 28%) que es troben als territoris de llengua i cultura catalanes: 22 a Catalunya (8 són mixtos, és a dir, consorciats amb altres institucions); 11 al País Valencià (8 mixtos); i 2 a les Illes Balears (ambdós mixtos).

Segons les memòries oficials del CSIC, en un any el personal total de la institució ha baixat de 14.050 (any 2011) a 12.795 (any 2012, un -9,8%) (vegeu Taula 1). Aquesta davallada és similar a la dels centres catalans (-9,9%) i valencians (-8,9%), però la situació és pitjor a les Illes Balears (-15,9%). Per categories, el descens és especialment important per als científics: un -13,8% a Espanya; un -11,7% a Catalunya; un -11% al País Valencià ; i, per últim, un -26,4% a les Illes Balears.

Taula 1Distribució del personal del CSIC per categoria i àrea geogràfica (2011-2012)

Taula 1

Pel que al personal en formació (introducció a la recerca, màsters i predoctorals) (vegeu Taula 2), ha registrat un descens anual del 19,6% al global de l’Estat espanyol. Catalunya (-15,1%) i el País Valencià (-14,6%) es troben per sota de la mitjana espanyola, però la situació de les Illes Balears torna a ser pitjor (s’ha passat de 74 a 40 persones).

Taula 2. Distribució del personal en formació per gènere i àrea geogràfica (2011-2012)

Taula 2

Finalment, la transferència de tecnologia és una font important de recursos propis procedents de contractes i convenis amb empreses i organismes (vegeu Taula 3). Si bé el nombre absolut d’activitats (vigents i signades) ha augmentat des de l’any 2010, es pot constatar un descens clar dels ingressos per aquest concepte.

Taula 3. Contractes i convenis de transferència de tecnologia per àrea geogràfica (2010-2012)

Taula 3

Per a més informació, podeu consultar les memòries oficials del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Quina és la inversió dels governs autonòmics en R+D+I?

Al portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe Pressupost per a activitats d’R+D+I per comunitats autònomes, amb les dades del període 2002-2012. La font d’informació és l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO), que ha publicat les dades oficials del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a partir dels pressupostos autonòmics i de l’Administració General de l’Estat espanyol. La informació conté els crèdits pressupostaris inicials (globals o sense despeses financeres) destinats a activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D) i d’Innovació empresarial, a més del percentatge respecte al total del pressupost de cada comunitat i del govern central. Val a dir que les dades es poden consultar també en forma de mapa autonòmic.

L’anàlisi de les dades permet extreure consideracions força interessants des de la perspectiva de les diferents polítiques científiques i tecnològiques. Així, en 8 anys la inversió global de totes les comunitats i de l’Estat espanyol gairebé es va triplicar, passant de 4.474,3 milions d’euros (any 2002) a 12.324,2 (any 2009). D’altra banda, la crisi econòmica ha comportat el retorn a indicadors propers a l’any 2006 (8.225,7 milions d’euros),  amb una inversió de 8.839 milions l’any 2012.

Mapa Pressupost I+D+ILa comparació de les dades del 2012 per comunitats autònomes constata un panorama bastant heterogeni. En termes absoluts, els territoris amb més pressupost destinat a activitats d’R+D+I són Andalusia (683,6 milions), el País Basc (380,5), Catalunya (255,5), Castella Lleó (243,9), Madrid (138,8) i el País Valencià (118,6). En termes relatius respecte al pressupost global, tots els territoris de llengua i cultura catalanes se situen l’any 2012 per sota de l’1%, allunyats de les posicions capdavanteres: La Rioja (5,3%), el País Basc (3,6%), Castella Lleó (2,5%), Andalusia (2,1%) i Navarra (2,1%). Ara bé, l’anàlisi de les dades sense despeses financeres modifica parcialment el panorama. Així, Catalunya ha retallat sobretot el finançament de la innovació empresarial, mentre que, per exemple, Castella Lleó hi dedica la major part del seu pressupost.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO, així com l’apartat de Recursos econòmics del portal MERIDIÀ.

Pressupostos Generals de l’Estat espanyol (2013): Més retallades a l’R+D+I

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe “Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013“. L’estudi constata que la situació empitjora per quart any consecutiu, ja que el pressupost es redueix en 461 milions d’euros, un 7,2% respecte a l’any 2012. La ràtio d’import pressupostat per investigador en Equivalència a Dedicació Plena (EDP) ha passat de 31,95 milers d’euros (any 2002) a 22,56 (any 2013).

El descens és més accentuat en els fons no financers, que nodreixen sobretot el sistema de recerca pública, principal agent de la investigació bàsica. Així, aquests fons baixen un 13,9% i acumulen un 80% de la reducció global per a l’any 2013. A tall d’exemple, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) perd 66 milions d’euros i acumula una retallada de més de 260 milions en els darrers 4 anys. També es contreuen un 7,2% els fons de dotacions predoctorals.

L’informe de la COSCE conclou que cal prendre “conciencia urgentemente de que se está poniendo en riesgo más que probable a una parte importante de nuestro Sistema de Innovación y, por ende, la posibilidad de que la economía y la sociedad española construyan unas bases más sólidas y sostenibles para mejorar el bienestar de sus ciudadanos en el próximo futuro”.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE o l’entrada publicada el 2 d’octubre de 2012 a aquest bloc.

Política científica a Espanya: pressupostos i estratègies

EstrategiaEn els darrers dies s’han presentat documents importants que marcaran el desenvolupament a curt i mig termini de la política científica i tecnològica a l’Estat espanyol, tant des del punt de vista dels recursos econòmics com de la planificació estratègica.

Pressupostos generals de l’Estat espanyol

La Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe “La inversión en I+D+i en los presupuestos generales del Estado 2012“. L’estudi posa en evidència la forta reducció dels recursos disponibles per a l’R+D+I, que en global se situen a nivells de l’any 2006. Així, la PG46 (Política de Gasto: I+D+i) disposava l’any 2012 de 6.393,6 Milions d’euros (M€), un 25,6% menys que l’any 2011. La partida es distribuïa entre els 2.632,6 M€ per a subvencions i despesa corrent (41,2%) i 3.761 M€ per a crèdits (58,8%). La reducció afectà una mica més les partides financeres (‐27,7%) que les no financeres (-22,3%), i de manera pràcticament igual, la investigació civil (‐25,7%) i militar (‐24,9%).

A més de la reducció dels recursos, els autors de l’informe alerten sobre la manca d’execució dels recursos pressupostaris: des de l’any 2008, 8.661 M€ de la PG46 s’han deixat d’executar, una quantitat superior a tot el pressupost de 2011. L’informe conclou que la “reducción acumulada en los últimos años (…) supone restricciones de primer nivel para el futuro científico y económico del país”.

Pel que fa al projecte de pressupostos per l’any 2013, la proposta actual del Govern espanyol manté la dotació econòmica de l’R+D+i civil. D’altra banda, les subvencions, transferències i despeses a la ciència cauen, mentre que creix la partida destinada als préstecs per a la innovació empresarial.

Estratègies de ciència i tecnologia i d’innovació

El Govern espanyol ha presentat l’Estrategia Española de Política Económica, en la qual explica les properes actuacions en matèria de política científica i tecnològica per al primer trimestre de 2013:

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter