Propietat industrial

Convocatòria: Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (2013)

L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha convocat la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior per a l’any 2013. Els objectius són promoure la protecció internacional de la tecnologia i fomentar la transferència de tecnologia, així com impulsar l’accés a la propietat industrial de les petites i mitjanes empreses i de les persones físiques.

La convocatòria consta de dos programes:

a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior.
b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir del 5 de juny de 2013 i s’ha de realitzar mitjançant la seu electrònica de l’OEPM. Aquí també hi trobareu tota la informació rellevant sobre la convocatòria.

Per a més informació, podeu consultar altres entrades sobre patents publicades al blog.

El nombre de patents verdes s’ha duplicat a Catalunya

Go greenEl 16,2 % de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient d’Espanya es patenten a Catalunya. Així ho conclou l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC), a partir de l’anàlisi de les dades sobre les patents sol·licitades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2009. El percentatge de patents verdes a Catalunya sobre el total de l’Estat és baix si es té en compte que Catalunya és responsable del 24 % del total de patents, en general, que es fan a Espanya. Això no passa, en canvi, a les Illes Balears i al País Valencià, comunitats en les quals els percentatges de patents verdes (0,9 % i 11,2 %, respectivament) és pràcticament el mateix que el de les patents generals (0,8 % i 11,2 %).

Malgrat tot, entre els anys 2000 i 2008 (les dades de 2009 són provisionals, atès que hi ha patents que es publiquen amb retard), el nombre de patents verdes en els territoris de cultura i llengua catalanes (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) gairebé s’ha duplicat: s’ha passat de 65 a 120 patents a l’any. Els àmbits capdavanters són el de la conservació de l’energia (representa el 36,6 % de les patents de l’Estat); el d’aspectes administratius, normatius o de disseny (el 33,3 % de les patents de l’Estat), i el de la gestió de residus, que és el 32,4 % de les patents d’Espanya. En el cas de Catalunya, el nombre de patents verdes s’ha duplicat: s’ha passat de 35 patents a l’any, el 2000, a 70 patents a l’any, el 2008.

Continua llegint

Què patenten els nostres inventors a Europa?

EPOLes patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d’un sistema d’R+D+I. A partir de les estadístiques d’Eurostat, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha examinat la informació de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’European Patent Office (EPO). En l’entrada publicada el 23  de maig de 2012, s’analitzaven els resultats globals per territoris i anys, segons el nombre de patents i la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa. Tot seguit s’estudia l’especialitat de les patents segons les seccions i codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

L’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per seccions CIP permet comparar la producció tecnològica de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb els països membres de la Unió Europea (UE) en el període 1996-2008. D’altra banda, l’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per codis CIP permet analitzar detalladament les patents dels territoris de llengua i cultura catalanes, d’Espanya i de la UE a partir dels codis a 3 dígits de la CIP.

A continuació, s’estudien els resultats obtinguts per seccions (1) i per codis CIP (2) amb l’objectiu d’obtenir una imatge més precisa de l’especialització tecnològica de cada territori.

Continua llegint

Segons Eurostat, Catalunya patenta el doble que Espanya però la meitat que la mitjana europea

EPOEurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2008, els territoris de llengua i cultura catalanes han augmentat de forma considerable el nombre de patents, fins arribar al 0,91% del total de la Unió Europea (UE) l’any 2008. Aquest mateix any, Catalunya es troba en termes absoluts per sobre de 16 dels 27 Estats membres de la UE i registra valors semblants a Eslovènia. Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres de Catalunya entre la mitjana espanyola i l’europea. Per tant, cal seguir impulsant la transferència tecnològica del coneixement científic generat pel nostre sistema d’R+D+I.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Patents sol·licitades a l’EPO, amb les dades 1996-2009 procedents d’Eurostat. Cal tenir en compte que la distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord amb el país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, només estan disponibles les dades fins l’any 2008, ja que la informació per regions es publica amb un retard de 4-5 anys.

Continua llegint

Catalunya supera la mitjana europea en patents biotecnològiques

EPO
La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2) defineix la Biotecnologia com l’aplicació de les ciències biològiques, especialment de la genètica, als processos tecnològics i industrials. Per tant, la investigació biotecnològica representa un element clau de qualsevol sistema d’R+D+I.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Patents de Biotecnologia sol·licitades a l’European Patent Office (EPO), amb les dades 1996-2008 procedents d’Eurostat. Cal tenir en compte que la distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord amb el país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, destaca la situació de Catalunya: l’any 2008 representava un 1,7% del total europeu i, en relació al nombre d’habitants i a la població ocupada, registrava ràtios superiors a la mitjana europea.

Continua llegint

Convocatòria: Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (2012)

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), amb l’objectiu d’estimular la protecció internacional de la tecnologia i fomentar les invencions nacionals, ha obert la convocatòria 2012 per a la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat que consta de dos programes:

a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior.
b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para PYME y personas físicas.

Les sol·licituds s’han de tramitar electrònicament i abans del 4 de maig de 2012 al lloc web de l’OEPM, on trobareu tota la informació sobre la convocatòria.

Què patenten els nostres inventors? (2)

OEPMEls documents de patents són una font valuosa d’informació tecnològica ja que constitueixen el mitjà de difusió dels invents, a canvi de què els sol·licitants disposin un dret d’explotació exclusiva durant un període de temps. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha realitzat una cerca exhaustiva de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. En l’entrada publicada el 22 de desembre de 2011, s’analitzaven els resultats obtinguts per territoris i anys, tipus de sol·licitants i codis de classificació. Tot seguit s’estudia la nacionalitat de les patents citades per les invencions catalanes i els termes més freqüents en els títols.

Continua llegint

Què patenten els nostres inventors?

OEPMLes patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d’un sistema d’R+D+I. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha realitzat una cerca exhaustiva de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. A la base de dades Invenciones y diseños en español (INVENES) s’han buscat els sol·licitants amb codi postal dels territoris de llengua i cultura catalanes, així com les patents dels centres del CSIC localitzats a les tres comunitats autònomes. S’han exclòs els models d’utilitat, així com les patents presentades a l’European Patent Office (EPO) i les corresponents al Patent Cooperation Treaty (PCT).

L’Informe Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CCAE93 permet analitzar la producció tecnològica a partir de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE93, dades només aplicables a empreses). A la vegada, cal tenir en compte que els sol·licitants particulars s’agrupen a la tipologia “Sense determinar”.

D’altra banda, l’Informe Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CIP facilita la caracterització de les patents segons la Classificació Internacional de Patents (CIP).

A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris i anys (1), tipus de sol·licitants (2) i codis CIP (3).

Continua llegint

Mapes de patents

El portal web MERIDIÀ ofereix la possibilitat de consultar mapes que aporten una perspectiva visual i geogràfica a les dades estadístiques. Així, es pot consultar el Mapa de Sol·licituds de patents a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 2000-2008), i el Mapa de Sol·licituds de patents a l’European Patent Office (EPO) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 1996-2006). Aquests mapes permeten filtrar les dades segons l’any de sol·licitud i els codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

Continua llegint

Catalunya triplica el nombre de patents europees

L’Eurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2006, els territoris de llengua i cultura catalanes han triplicat el nombre de patents, fins arribar a l’1,1% del total de la Unió Europea (UE) (any 2006). Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres catalanes entre la mitjana espanyola i l’europea. Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter