Recursos humans

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats
– Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2013.
– Asociación de Parques Científicos i Tecnológicos de España (APTE). Directorio 2014.
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Memoria 2013.

Context
– Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (2013). Capítol II: Societat del coneixement.
– Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Central de Resultats. Recerca en Ciències de la Salut. Dades 2012.
– Generalitat Valenciana (GVA). La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2012.
– Fundación Conocimiento y Desarrrollo (Fundación CYD).  Informe CYD 2013.

Recursos humans
– Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Científicas en cifras 2013.
– Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Horizonte 2020: Guía del participante.

Recursos econòmics
– Generalitat de Catalunya. El finançament de l’R+D+I l’any 2013.
– Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Horizonte 2020: Guía del participante.

Patents
– World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO IP Facts and Figures (2013).
– Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas 2013.

Publicacions
– Universitat Rovira i Virgili (URV). Producció científica de la Universitat Rovira i Virgili, any 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

MINECO. Memoria de actividades de I+D+I 2012.

Context

– European Commission. The 2013 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends.

– European Commission. EU Regional Competitiveness Index (RCI 2013).

Recursos humans

– European Commission. Marie Skłodowska-Curie actions: a pocket guide.

Recursos materials

– CSUC. Memòria d’activitats de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Atles estadístic de ciència i tecnologia per regions europees

EurostatEurostat permet la consulta d’un «Statistical Atlas» a escala regional, a partir de les dades de l’anuari «Eurostat regional yearbook 2013» (també està disponible l’edició de l’any 2012). L’atles conté mapes amb informació estadística sobre economia i finances, població i condicions socials, indústria, comerç i serveis, agricultura i pesca, transport i, per últim, ciència i tecnologia. Cada mapa presenta una llegenda amb una breu explicació per interpretar correctament les dades.

Pel que fa a la informació estadística sobre ciència i tecnologia, es poden consultar 4 mapes per regions europees:
– % Producte Interior Brut (PIB) en Despesa R+D (2010)
– % Investigadors respecte a la població ocupada (2010)
– % Recursos humans dedicats a ciència i tecnologia respecte a la població activa (2011)
– Nombre de sol·licituds de patents a l‘European Patent Office (EPO) per milió d’habitants (2009)

Cal destacar que el mapa de patents es pot consultar a escala provincial. Així, les províncies capdavanteres a l’Estat espanyol es concentren al quadrant nord-est peninsular: Barcelona, Guipúscoa, Navarra i Saragossa.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’Eurostat.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– ACCIÓ. TECNIO: Directori agents.

Context

– European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014.

– European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2014.

Recursos econòmics

– COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (política de gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2014.

– European Commission. Horizon 2020 in brief.

Recursos humans

– European Commission. Horizon 2020 in brief.

Patents

– EPO. Annual Report 2013.

– WIPO. 2013 PCT Yearly Review: The International Patent System.

– WIPO. World Intellectual Propertry Indicators 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Plan Nacional I+D+IEn el moment actual de retallades en la inversió pública en R+D+I, és important disposar d’informació detallada sobre el finançament científic i tecnològic per part de les diferents administracions. En aquest sentit, al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra, el País Basc i Madrid. L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud o d’Andalusia en infraestructures i equipament.

La font d’informació és la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i, posteriorment, el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any 2000 no van ser publicades i, a més, alguns indicadors s’han deixat d’actualitzar per part del govern espanyol (per exemple, la distinció entre subvencions i préstecs). D’altra banda, només les modalitats de projectes d’investigació, recursos humans i equipament i infraestructura ofereix informació completa del període 2001-2011.

Continua llegint

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– CDTI. Informe anual 2012.

Context

– FECYT. Informe PITEC 2011: Financiación y capital humano en la innovación de las empresas.

– Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2013.

– European Commission. ERA Communication Synthesis report 2013.

– European Commission. ERAWATCH Country Reports 2012: Spain.

Recursos humans

– Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2013.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assessment Report.

– European Commission. Sixth FP7 Monitoring Report: Monitoring Report 2012.

Recursos econòmics

– Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2013

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assessment Report.

– European Commission. Sixth FP7 Monitoring Report: Monitoring Report 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

El CSIC va perdre un 13,8% dels seus investigadors l’any 2012

CSICEn les darreres setmanes, la situació econòmica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sigut objecte de debat als mitjans de comunicació. Des de l’any 2009, l’organisme acumula una retallada pressupostària de gairebé un 40%, fet que comporta enormes dificultats operatives. Per tant, és una bona oportunitat per analitzar com ha afectat això als 125 centres del CSIC, sobretot als 35 (un 28%) que es troben als territoris de llengua i cultura catalanes: 22 a Catalunya (8 són mixtos, és a dir, consorciats amb altres institucions); 11 al País Valencià (8 mixtos); i 2 a les Illes Balears (ambdós mixtos).

Segons les memòries oficials del CSIC, en un any el personal total de la institució ha baixat de 14.050 (any 2011) a 12.795 (any 2012, un -9,8%) (vegeu Taula 1). Aquesta davallada és similar a la dels centres catalans (-9,9%) i valencians (-8,9%), però la situació és pitjor a les Illes Balears (-15,9%). Per categories, el descens és especialment important per als científics: un -13,8% a Espanya; un -11,7% a Catalunya; un -11% al País Valencià ; i, per últim, un -26,4% a les Illes Balears.

Taula 1Distribució del personal del CSIC per categoria i àrea geogràfica (2011-2012)

Taula 1

Pel que al personal en formació (introducció a la recerca, màsters i predoctorals) (vegeu Taula 2), ha registrat un descens anual del 19,6% al global de l’Estat espanyol. Catalunya (-15,1%) i el País Valencià (-14,6%) es troben per sota de la mitjana espanyola, però la situació de les Illes Balears torna a ser pitjor (s’ha passat de 74 a 40 persones).

Taula 2. Distribució del personal en formació per gènere i àrea geogràfica (2011-2012)

Taula 2

Finalment, la transferència de tecnologia és una font important de recursos propis procedents de contractes i convenis amb empreses i organismes (vegeu Taula 3). Si bé el nombre absolut d’activitats (vigents i signades) ha augmentat des de l’any 2010, es pot constatar un descens clar dels ingressos per aquest concepte.

Taula 3. Contractes i convenis de transferència de tecnologia per àrea geogràfica (2010-2012)

Taula 3

Per a més informació, podeu consultar les memòries oficials del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2013) (3)

ISCIII

L’Institut de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert un tercer paquets d’ajuts a la recerca de la convocatòria 2013 de l’Acción Estratégica en Salud (AES). Així ja es pot consultar la documentació de suport i, si s’escau, sol·licitar les següents convocatòries:

Subprograma estatal de formación 

– Contratos Río Hortega (Termini: 19 juliol)

Subprograma estatal de incorporación 

Contratos Miguel Servet Tipo-I (Termini: 19 juliol)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES i la resolució oficial publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE), així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2013) (2)

ISCIII

En el marc de la convocatòria 2013 de l’Acción Estratégica en Salud (AES), l’Institut de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert un segon conjunt d’ajuts a la recerca. Així ja es pot consultar la documentació de suport i sol·licitar els següents ajuts:

Subprograma estatal de incorporación 

Contratos Miguel Servet Tipo-II (Termini: 12 juliol)
Contratos Juan Rodés (Termini: 12 juliol)
– Contratos para intensificación de la actividad investigadora en el SNS (Termini: 15 juliol)

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

– Plataformas de apoyo a investigación en ciencias y tecnologías salud (Termini: 18 juliol)

Els contractes Joan Rodés són un homenatge a la tasca de qui va ser director general de l’Hospital Clínic de Barcelona (2003-2008), a més d’un dels màxims impulsors i director de l’IDIBAPS (1997-2008). Actualment és el professor emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES i la resolució oficial publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE), així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2013)

ISCIII

L’Acción Estratégica en Salud (AES), amb un pressupost de 110,9 milions d’euros per a l’any 2013, és l’instrument principal de l’Institut de Salud Carlos III (ISCIII) per enfortir la recerca en salut a l’Estat espanyol. Es tracta de la primera actuació que es posa en funcionament del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). La convocatòria 2013 presenta algunes novetats com, per exemple, dues actuacions adreçades exclusivament als 18 instituts d’investigació sanitària acreditats per l’ISCIII (5 instituts a Catalunya i 2 al País Valencià). Cal recordar que Catalunya ocupa una posició capdavantera a l’Estat espanyol a l’AES, sobretot pel que fa a la convocatòria principal, els projectes d’investigació en salut.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
– Tecnologies moleculars i cel·lulars aplicades a la salut.
– Investigació biològica integrativa i de sistemes.
– Millores en la predicció, diagnòstic i seguiment de malalties i monitorització terapèutica.
– Prevenció, desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies innovadores.
– Biotecnologia, nanomedicina, robòtica i bioenginyeria.

Les convocatòries de l’AES 2013 s’obriran de forma esglaonada. Així, a partir del 17 de juny de 2013, ja es poden sol·licitar i consultar documentació de suport sobre els següents ajuts:
Proyectos de investigación en salud (Termini: 09/07)
Ayudas Predoctorales de Formación Gestión de Investigación en Salud (FGIN) (Termini: 03/07)
Contratos Sara Borrell (Termini: 04/07)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES i la resolució oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE), així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter