ScienceWatch

ScienceWatch identifica els fronts científics d’avantguarda de l’any 2014

CORE

ScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat una nova versió de l’informe «Research Fronts 2014» (la primera versió corresponia a l’any 2013). Aquest estudi és fruit de la col·laboració entre Thomson Reuters i la Chinese Academy of Sciences (CAS) i la finalitat és identificar les línies actuals de recerca d’avantguarda per a les ciències i les ciències socials. Així, l’informe descriu els 100 fronts científics més actius a partir del nombre de citacions obtingudes pels treballs nuclears de cada línia de recerca. Com a novetat, també s’identifiquen 44 fronts emergents en la recerca científica actual.

Thomson Reuters ha detectat patrons i agrupacions en els documents citats en els articles, en particular, grups d’articles que són citats conjuntament de forma freqüent. Quan una agrupació d’aquest tipus assoleix un cert nivell d’activitat i coherència, detectada a través d’anàlisis quantitatives, es forma un front de recerca, en el qual els articles cocitats serveixen com a nucli fundacional.

L’informe «Research Fronts 2014» recull les 100 línies de recerca més actives (10 línies per a cada un dels 10 camps científics), així com les 44 línies més recents (els articles fonamentals de cada front han de estar publicats a partir de la segona meitat de l’any 2012). En global, l’informe identifica 144 fronts que cobreixen una àmplia gamma de línies de recerca: anàlisi genòmica; tractament clínic; generació i emmagatzematge d’energia; exploracions de partícules subatòmiques, entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

ScienceWatch, el portal web de Thomson Reuters que es dedica a l’anàlisi de la productivitat investigadora, ha realitzat un estudi en què s’analitzen els articles d’autoria única. El treball «Single-Author Papers: A Waning Share of Output, But Still Providing the Tools for Progress», constata que, en aquestes tres últimes dècades, s’ha reduït la mitjana d’articles d’autors individuals de documents indexats per Thomson Reuters. Així, el 1981, en més del 30% dels documents apareix un sol autor, mentre que al 2012, el percentatge s’ha reduït a l’11% (Gràfic 1).

Gràfic 1. Percentatge del nombre d’articles d’autoria única (1981-2012)

author            Font: ScienceWatch

D’altra banda, cal parar esment en l’article «Multiauthor Papers: Onward and Upward» (2012), en què s’estudien els articles d’autoria múltiple. Al contrari que l’anterior, aquest estudi mostra que la mitjana de nombre d’autors ha augmentat gradualment en aquests últims 30 anys (de 2,48 autors al 1981, a 5 autors al 2012). Aquesta evolució indica que hi ha hagut un augment pronunciat del factor de col·laboració entre els autors d’articles i, probablement, un increment del component internacional (Gràfic 2).

Gràfic 2. Mitjana del nombre d’autors per article (1981-2012)

single        Font: ScienceWatch

L’estudi també analiza el progrés en el percentatge d’articles d’autoria única per àmbits de coneixement del període 1981-2012. En aquest context, l’any 2012, algunes àrees com les Ciències Socials mostren un percentatge elevat de documents d’autors individuals, en particular, el 40% de la llista de documents indexats. La segueixen les àrees de Matemàtiques i d’Economia i Empresa amb un percentatge de més del 25%. L’any 1981, en canvi, es van registrar per a cada un d’aquests àmbits, més del 70% d’articles d’autoria única del total de documents indexats.

Per aprofundir en el tema podeu consultar l’article «Single-Author Papers» publicat al lloc web d’ScienceWatch.

Científics catalans i valencians signen 8 dels 50 articles més citats del 2012

SciencewatchScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe The Hottest Scientific Researchers and Research. Aquest estudi detecta els investigadors  que han publicat un major nombre de treball de referència en els dos darrers anys, així com els articles de l’any 2012 que van ser més citats durant el mateix any. L’anàlisi de les dades posa de manifest una notícia excel·lent: la participació destacada d’investigadors d’institucions catalanes i valencianes en els articles d’avantguarda.

En primer lloc, l’informe identifica els 21 investigadors amb major quantitat de hot papers, és a dir, documents publicats els 2 darrers anys amb un nombre de citacions notablement superior a la resta de documents de la mateixa revista. En aquest cas, no hi ha cap científic dels territoris de llengua i cultura catalanes.

D’altra banda, ScienceWatch selecciona els 51 articles originals de l’any 2012 que han rebut més citacions fins el mes de desembre (s’han exclòs revisions i altres tipus de documents). Cal tenir en compte que els resultats estan fortament concentrats en determinades categories temàtiques  i en un grup petit de revistes d’alt impacte: New England Journal of Medicine, Nature, Physics Letters B, Science, Physical Review Letters, Lancet, Journal of the American Medical Association i Journal of High Energy Physics. Pel que fa al repartiment temàtic, les categories més representades són medicina (19 articles), física (14), materials (6), genètica (4) i ciències de l’espai (3).

Dels 51 articles més citats del 2012, 13 presenten participació espanyola. Ara bé, la distribució per comunitats autònomes demostra que Catalunya és capdavantera a l’Estat espanyol, amb 8 articles (4 de física, 3 de medicina i 1 de ciència de l’espai). D’altra banda, el País Valencià també té una presència destacada, amb 4 articles, tots de física.

La distribució per institucions catalanes i valencianes és la següent:
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 5 articles
– Institut de Fisica d’Altes Energies (IFAE): 4 documents
– Universitat de València (UV): 4 documents
– Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC/UV): 4 documents
– Hospital Universitari de Bellvitge: 1 document
– Hospital Vall d’Hebron: 1 document
– Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC): 1 document
– Universitat de Barcelona (UB): 1 document
– Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO): 1 document (a més, el Dr. Josep Baselga signa un altre article des de la seva institució nord-americana).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Informe ‘Leading research economies in a changing knowledge network’ (2012)

SCIENCE WATCHScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe ‘Leading research economies in a changing knowledge network (2012)’. L’estudi mostra el panorama general de l’activitat científica a Espanya comparant-la amb la de països com ara Portugal, França, Itàlia, Brasil i Mèxic.

L’informe proporciona dades sobre els impactes de les citacions en la literatura científica i com aquestes xifres han canviat al llarg del temps. També posa de relleu el contrast entre nacions amb economies i bases de recerca estables, i països en què la presència econòmica i científica, dins l’escenari mundial, ha anat en augment en els últims anys.

Podeu accedir al contingut sencer de l’informe des del lloc web d’ScienceWatch.

ScienceWatch identifica les línies de recerca d’avantguarda

Research Fronts 2013ScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe Research Fronts 2013. Aquest estudi és el primer d’una sèrie dedicada a les línies actuals de recerca d’avantguarda per a ciències i ciències socials. Així, l’informe descriu els 100 fronts científics més actius a partir del major nombre de citacions obtingudes pels treballs més importants de cada línia de recerca.

La informació de partida s’extreu de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). A partir d’aquí, Thomson Reuters busca patrons i agrupacions en els documents citats, en particular, grups d’articles que són citats conjuntament de forma freqüent. Quan una agrupació d’aquest tipus assoleix un cert nivell d’activitat i coherència, detectada a través d’anàlisis quantitatives, es forma un front de recerca, en el qual els articles cocitats serveixen com a nucli fundacional (core papers). Cal tenir en compte que l’informe Research Fronts 2013 recull les línies de recerca més actives actualment entre les de majors dimensions, és a dir, n’hi pot haver de més actives però que encara siguin massa petites en termes de nombre d’articles principals i de citacions rebudes.

El centenar d’especialitats de primera fila s’organitzen en 10 grans àrees. Cada àrea presenta 10 fronts de recerca, ordenats segons la data mitjana d’aparició. Cada front compta amb el nombre de core papers, les citacions obtingudes i l’any promig de publicació, a més d’un breu panorama nacional i institucional.

L’informe Research Fronts 2013 és interessant per als investigadors però també per als responsables polítics i gestors científics, ja que s’hi detecten àrees de difícil identificació, fins i tot per a les institucions implicades.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Thomson Reuters ha reobert ScienceWatch

ScienceWatchThomson Reuters ha reobert ScienceWatch, un lloc web gratuït dedicat a les mètriques de la recerca científica i a l’anàlisi de la productivitat investigadora. Des de l’any 1989, ScienceWatch facilita informació sobre persones, llocs i temes en l’avantguarda de la ciència. El seu públic potencial són els mateixos investigadors, així com els comunicadors especialitzats en ciència.

La nova versió de ScienceWatch incorpora un sistema d’etiquetatge dels continguts per optimitzar els resultats de cerca. ScienceWatch aprofita les dades bibliomètriques del Web of Knowledge i, a més, integra alguns recursos interessants: Global Research Reports (informes sobre àrees científiques o països), Citation Laureates (previsió de guanyadors del Premi Nobel), i Sci-Bytes (tendències en temes de recerca i científics emergents). A més ofereix dades exclusives i comentaris d’alguns dels experts científics més destacats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de ScienceWatch.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter