Secció 1a.- Disposicions generals

Article 1r.- Nom, finalitat i regulació.
1. La Societat Catalana d’Economia (en endavant Societat), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’estudi i la recerca econòmica i procurar-ne la difusió. Es regeix d’acord amb allò que estableixen els Estatuts i aquest Reglament, i, subsidiàriament, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i per la normativa dels òrgans col·legiats.
2. La Societat depèn de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

Art. 2n.- Domicili. La Societat té el domicili social a la seu oficial de l’Institut d’Estudis Catalans —antic Hospital de la Santa Creu— al carrer del Carme, número 47 de Barcelona.

Art. 3r.- Àmbit d’actuació. Els seu àmbit natural de projecció s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes. Per tant, podrà establir delegacions o representacions als Països Catalans.
Amb una intenció d’intercanvi i de relació acadèmica, la Societat podrà establir relacions o acords amb altres institucions, dedicades a l’estudi i a la recerca de l’economia.

Art. 4t.- Llengua. La llengua catalana és la pròpia de la Societat i, per tant, serà l’habitual a la Societat, sense exclusió d’altres llengües.

Secció 2a.- Objectius i activitats

Art. 5è.- Objectius. Constitueixen objectius bàsics de la Societat:
a) Col·laborar amb l’IEC, sota el patronatge del qual és fundada la Societat, en la funció de promoure la investigació científica.
b) Servir de fòrum acadèmic on els economistes catalans, els associats i els invitats, puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència econòmica que siguin d’interès per a la Societat.
c) Agrupar els economistes dels Països Catalans que treballen en l’estudi i la recerca de l’economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica.
d) Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres associacions acadèmiques d’economistes de fora de Catalunya.
e) Vetllar perquè els seus components gaudeixin de la deguda llibertat, independència, garantia i consideració a l’hora d’exposar i debatre els seus treballs.
f) Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i tot de caràcter interdisciplinari.
g) Qualsevol altre que li sigui propi per raó de la naturalesa de la Societat.

Art. 6è.- Activitats. La Societat podrà decidir en cada moment la forma de realitzar els objectius plantejats i d’altres que es pugui proposar.
Tanmateix, es consideren activitats ordinàries de la Societat:
a) Actes acadèmics:
1. Sessions magistrals. Generalment amb motiu del Ple anual.
2. Dissertacions periòdiques. Presentació metòdica d’un tema per un investigador.
3. Sessions obertes. Dirigides, a més dels associats, al públic en general i, en particular, als economistes i estudiants que no són socis de la Societat.
4. Sessions conjuntes. Realitzades entre la Societat i d’altres filials o Seccions de l’IEC o d’altres institucions acadèmiques, sobre temes interdisciplinaris.
5. Seminaris de professors. Debats. Reunions internacionals.
b) Ple anual. Es fa en motiu de la celebració de l’Assemblea anual.
c) Publicacions.
Les publicacions de la Societat seran en català o la versió original, en el seu cas, o la transcripció completa o resumida.
1. Memòria de la Societat. Publicació anual que conté la reproducció o ressenya dels actes acadèmics realitzats, els estats financers de la Societat, la relació de socis i qualsevol altra informació que es consideri d’interès.
2. Altres publicacions. La Societat podrà iniciar qualsevol altra línia de publicacions (butlletins, documents de treball, tesis, etc.), com els Quaderns de Recerca ja iniciats.
d) Premis.
La Societat  podrà convocar premis per a treballs d’investigació, recerca i divulgació de temes econòmics.
e) Qualsevol altra activitat pròpia de la naturalesa de la Societat.

Agenda
nov.
23
Dt
18:00 Conferència “Mercat de Treball i...
Conferència “Mercat de Treball i...
nov. 23 @ 18:00 – 19:30
Conferència "Mercat de Treball i territori a Catalunya"
Activitat en format híbrid, virtual a través de la plataforma Zoom i presencial, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Programa de l’acte: – 18.00 h Presentació de l’acte, a càrrec[...]

Administra